Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Babylónu

1 Závěrečné poselství, které Hospodin svěřil proroku Jeremjášovi, se týká Baby- lónské říše a jeho hlavního města:
2-3 "Zvedněte válečné korouhve a oznamte všem národům, že proti Babylónu zaútočí vojska ze severu. Uštědří mu drtivou porážku, a zničí jeho falešné bohy Béla a Marduka. Nepřátelé však rozboří nejen jejich modly a chrámy, ale zpustoší celou zemi. Na celém území Babylóna nezůstane jediný živý tvor, neboť všichni lidé i zvířata uprchnou."
4 "Až ta doba nastane," pokračoval Hospodin, "začnou mě Izraelci společně s Judejci opět s pláčem hledat jako svého Panovníka a Boha.
5 Budou se ptát na cestu k Sijónu a vydají se zpátky do své vlasti. Navrátí se domů a uzavřou se mnou, svým Hospodinem, smlouvu, která bude platit navěky.
6 Moji lidé byli jako zbloudilé ovce. Jejich vůdcové je jako špatní pastýři svedli z cesty a nechali je toulat se po horách. Chodili po kopcích a pahorkatinách tak dlouho, až zapomněli, kde je jejich domov
7 a stali se tak snadnou kořistí pro každého, kdo je nalezl. Nepřátelé dokonce prohlašovali, že za zločiny, kterých se na mém lidu dopustili, neponesou žádnou zodpovědnost, neboť Izraelci se postavili proti mně, svému jedinému pravému Hospodinu, který dával naději jejich předkům.
8 Proto však nyní, Izraelci, opusťte Babylón i celé území, nad kterým vládne. Vyjděte stejně odhodlaně, jako kozlové, kteří vedou stádo,
9 neboť proti Babylónu shromáždím armády spojenců ze severu země. Postavím se na jejich stranu jako protivník Babylóna a společně mu přineseme zkázu. Šípy vycvičených nepřátelských střelců vždy naleznou svou oběť a nikdy neminou svůj cíl.
10 Nepřátelé pak celou Babylónskou říši vyplení a odtáhnou obtíženi bohatou kořistí." Nato se Hospodin obrátil slovy přímo k Babylónu a řekl:
11 "Protože jste plenili můj vlastní národ s radostí, jakou má jalovice dovádějící na mlatu či řehtající hřebec, srazím váš národ na kolena
12 a ponížím vaše město i celou rodnou zemi. Učiním vás posledním ze všech národů a vaši zemi proměním ve vyprahlou pustinu a suchou poušť.
13 Díky osudu, který na ni já sám, Hospodin, dopustím, zůstane zcela opuštěná a neobydlená. Všichni, kdo pak budou kolem Babylóna procházet, se budou zděšeně a s pohrdáním dívat na vše, co jej potkalo."
14 "Proto všichni, kdo umíte napnout luk, obkličte Babylón," pokračoval Hospodin, "a zasypte ho svými střelami. Nešetřete jimi, neboť se vůči mně provinil.
15 S válečným pokřikem na rtech ho obstupte ze všech stran a brzy uvidíte, že se město vzdává. Zhroutí se jeho věže a padnou hradby. Já sám, Hospodin, tak s Babylónem naložím stejně, jako on nakládal s jinými národy.
16 Ukažte Babylónu, co dokáží vaše zbraně. Ať před nimi prchnou všichni cizinci, kteří musí jako otroci pracovat na polích svých utlačovatelů. Každý z nich se pak bude moci vrátit domů do své rodné země.
17 Vždyť Izrael je jako stádo, které rozehnali dravci. Nejprve se na něj vrhl král Asýrie a nyní ho utlačuje a drtí babylónský král Nebúkadnesar.
18 Proto však jako všemocný Hospodin a Bůh Izraele prohlašuji, že babylónského krále i zemi, které vládne, potrestám stejně, jako jsem potrestal krále Asýrie.
19 Izraelce však přivedu zpět do jejich vlasti a nechám je sklízet plody země i úrodu od Karmelu a Bášanu až k Efrajimskému pohoří a Gileádu."
20 "Až přijde čas a všechno toto se uskuteční," řekl dále Hospodin, "všichni, kdo by chtěli najít na Izraelcích či Judejcích jakoukoliv vinu, budou hledat marně, neboť ji odpustím všem, které ponechám naživu." Nato Hospodin pokračoval slovy k vojsku nepřátel Babylóna:
21 "Zaútočte na Meratajim i proti obyvatelům Pekódu! Pronásledujte, zabíjejte a dokonale je vyhlaďte. Udělejte všechno tak, jak jsem vám nařídil.
22 Už slyším, jak se celou zemí rozléhá válečný ryk a hluk nebývalé zkázy!
23 Babylón, který byl nejmocnějším národem na celé zemi je nyní rozbořený a pustý!"
24 "Postavil ses proti mně, Babylóne," pokračoval Hospodin. "Chytil ses však do mé pasti dříve než ses nadál. Nepřátelé si tě našli a porazili.
25 Nechal jsem na tvoji hlavu dopadnout veškeré důsledky tvých nepravostí a provinění, neboť jako všemocný Hospodin jsem musel zasáhnout proti tomu, co se děje na celém území tvé říše.
26 Proto vás vyzývám, bojovníci z dalekých zemí, přitáhněte a násilím otevřete babylónské sýpky. Potom beze zbytku zničte celé město a kromě hromad trosek a sutin v něm nezanechejte vůbec nic.
27 Nesmí zůstat naživu ani dobytek! Všechna zvířata až do posledního porazte. Obyvatelé Babylóna jsou ztracení, neboť přišel čas jejich soudu.
28 Jen si poslechněte, co vyprávějí všichni Izraelci, kteří uprchli z Babylóna zpět do Jeruzaléma. Hovoří o odplatě, kterou jsem jako jejich Hospodin a Bůh přichystal Babylónu, za to, co udělal s mým chrámem.
29 Všichni, kdo dokážete napnout luk, se shromážděte okolo Babylóna a oblehněte ho tak dokonale, aby nikdo nemohl uniknout. Odplaťte mu za jeho skutky tak, jak on nakládal s ostatními. Vždyť se vzepřel proti mně, samotnému Hospodinu, svatému Bohu Izraele.
30 Proto všichni jeho mladí bojovníci naleznou v ulicích jen smrt a v den, kdy dojde k boji, vydechnou naposled.
31 Vidíš, opovážlivý Babylóne? Přišel čas, kdy tě stihne spravedlivý trest. A stojím proti tobě já sám, všemocný Hospodin.
32 Kvůli tvé domýšlivosti tě stihne pád a nečekej, že ti někdo pomůže postavit se zpět na nohy. Tvoji nepřátelé založí ve všech městech na území tvé říše požár, který zachvátí a pozře nejen města samotná, ale i celé jejich okolí."
33 "Vždyť Izraelci i Judejci trpí v područí svých utlačovatelů," pokračoval všemocný Hospodin. "Všichni, kdo se jich zmocnili, je násilím drží v zajetí a odmítají je nechat volně odejít.
34 Já sám, všemocný a silný Hospodin, se však stanu jejich vysvoboditelem. Rázně se postavím na jejich stranu, a navrátím jejich zemi mír a klid. Naopak obyvatele Babylóna o jejich pokoj připravím.
35 Já sám, Hospodin, postavím proti Babylónu armádu nepřátel! Vyhlásím boj proti všem jeho obyvatelům i veškerým velitelům a mudrcům!
36 Zbraně jejich protivníků zaměřím také na falešné proroky a odhalím jejich pošetilost! Dám pobít všechny babylónské bojovníky! Prožijí strach a hrůzu, kterou dosud nepoznali.
37 V boji přijdou o veškeré koně a válečné vozy a všichni spojenci a cizinci v jejich řadách budou bezmocní jako slabé ženy! Dovolím nepřátelům, aby vyplenili jejich poklady a odnesli si bohatou kořist!
38 Sešlu na Babylóňany strašlivé sucho, které je připraví o veškerou vodu, neboť celá jejich země je zamořena falešnými bohy, před kterými bláznivě křepčí.
39 V pustině, která z ní zbude, přežijí jen pouštní stvůry a hyeny a stane se domovem nočních ptáků. Území Babylóna zůstane již navždy neobydlené a pusté.
40 Čeká je stejný osud, který jsem já sám, Hospodin, dopustil na Sodomu a Gomoru a ostatní města v jejich okolí. Promění se v pustinu bez obyvatel, ve které se nedá žít.
41 Jen se dobře podívejte! Ze severu sem táhne obrovská armáda mnoha národů v čele se svými králi, v níž se shromáždili válečníci až z nejvzdálenějších končin země.
42 Jsou vyzbrojeni luky a oštěpy a v boji znají jen krutost a žádné slitování. Dunění kopyt jejich koní, na kterých přijíždějí, připomíná hukot rozbouřeného moře. Táhnou proti Babylónu seřazeni k boji v semknutých řadách jako jeden muž.
43 Sotva se zprávy o nich donesly babylónskému králi, zmocnila se ho úzkost a přemohl ho pocit bezmoci. Prožívá stejně těžké chvíle jako žena v porodních bolestech.
44 Dovolím, aby nepřátelé v okamžiku vyhnali Babylóňany z jejich území jako lev, který vystoupí z jordánské houštiny mezi pasoucí se stádo. Sám pak svěřím vládu v jejich zemi tomu, komu budu chtít. Vždyť kdo je jako já a může se se mnou přít? Dokáže se mi snad některý z vladařů postavit?
45 Proto si obyvatelé Babylóna vyslechněte, co proti vám a obyvatelům Kaldejské země jako váš Hospodin chystám: Nepřátelé odvlečou vaše děti do vyhnanství a přitom zcela zničí celou vaši zemi.
46 Nad porážkou, kterou Babylón sklidí, se zachvěje celá země a váš nářek dolehne ke všem národům.
© 2016 ERF Medien