Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Jeremjáš ve vězení

1 Když Babylóňané obsadili Judsko, král Nebúkadnesar zajal Jójakímova syna Konjáše a namísto něho dosadil na judský trůn Jóšijášova syna Sidkijáše.
2 Avšak ani Sidkijáš, ani jeho služebníci, ba ani ostatní obyvatelé země nevěnovali pozornost slovům, která jim Hospodin oznamoval ústy proroka Jeremjáše.
3 Jednoho dne však král Sidkijáš poslal k proroku Jeremjášovi Šelemjášova syna Jehúkala a Maasejášova syna, kněze Sefanjáše, a jejich prostřednictvím ho žádal, aby se modlil za celou zemi.
4 Jeremjáš byl v té době již z vězení propuštěn a mohl se tedy volně pohybovat na veřejnosti.
5 V téže době vytáhla z Egypta do Izraele faraónova armáda. Sotva se o tom doslechli Babylóňané, kteří právě obléhali Jeruzalém, stáhli se zpět a odešli.
6-7 Krátce nato však Hospodin oslovil proroka Jeremjáše a oznámil mu: "Vyprav se k judskému králi, který chtěl, aby ses u mě přimlouval, a řekni mu, že já, Hospodin a Bůh Izraele mu vzkazuji: Faraónova armáda, která vám vytáhla na pomoc, odejde s nepořízenou zpět do Egypta.
8 Potom se Babylóňané vrátí, znovu napadnou Jeruzalém, obsadí ho a vypálí.
9 Proto vás jako Hospodin varuji, abyste sami sebe neoklamávali domněnkou, že Babylóňané už odtáhnou navždy. Ti se jen tak nevzdají!
10 I kdybyste dokázali sami porazit celé babylónské vojsko a ponechali naživu jen hrstku zraněných bojovníků, dokonce i takoví muži by se vzchopili a Jeruzalém vypálili."
11-12 Jakmile babylónské vojsko odtáhlo od hradeb Jeruzaléma, také Jeremjáš opustil město a vydal se na území kmene Benjamínovců, aby převzal majetek a půdu, kterou tam získal.
13 Sotva ale vstoupil do Benjamínské brány, zastavil ho velitel stráží jménem Jirijáš (syn Šelemjáše a vnuk Chananjáše) a nařkl ho z údajného pokusu zběhnout k Babylóňanům.
14 "Ale vždyť to není pravda," hájil se Jeremjáš. "Já k Babylóňanům nepřecházím." Avšak Jirijáš ho vůbec neposlouchal a namísto toho Jeremjáše zajal a předal ho do rukou vůdců a představitelů Judska.
15 Ti už byli na Jeremjáše řádně rozhněvaní, a proto ho ihned nechali zbít a uvěznili ho v domě písaře Jónatana, který přeměnili na žalář.
16 Uvrhli Jeremjáše do sklepení, kde strávil mnoho dní.
17 Za nějaký čas však pro něj poslal sám král Sidkijáš a dal ho přivést k sobě do paláce, kde se Jeremjáše v soukromí zeptal, zda nedostal nějaké poselství od Hospodina. "Ano, padneš do rukou babylónského krále," odvětil Jeremjáš a položil králi Sidkijášovi otázku:
18 "Nyní mi však králi odpověz, čeho jsem se proti tobě nebo tvým velitelům a vůdcům dopustil, že jste mě uvrhli do vězení?
19 Kde jsou dnes všichni vaši proroci, kteří vás obelhávali a tvrdili, že babylónský král proti naší zemi nezaútočí?
20 Nyní však můj pane a králi prosím vyslechni mou prosbu: Neposílej mne zpět do domu písaře Jónatana jinak tam zahynu."
21 Král Sidkijáš Jeremjášově žádosti vyhověl a rozkázal, aby ho umístili na nádvoří stráží a každý den mu přinášeli chléb z pekárny. To dělali, dokud všechen chléb v celém městě nebyl sněden.
© 2016 ERF Medien