Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Rekábejci dávají najevo svou poslušnost

1 V průběhu vlády Jóšijášova syna, judského krále Jójakíma, obdržel Jeremjáš od Hospodina poselství následujícího znění:
2 "Navštiv rod Rekábejců, pozvi je do jedné z postranních prostor mého chrámu a tam jim nabídni víno."
3 Bez váhání jsem se tedy vydal na cestu a přivedl jsem Jaazanjáše (Jeremjášova syna a Chabasinjášova vnuka) i všechny jeho soukmenovce a potomky, tedy zástupce celého rodu Rekábejců, do Hospodinova chrámu.
4 Vešel jsem s nimi do síně, kde obvykle slouží synové proroka Chánana (jehož otcem byl Jigdaljáš). Tato síň se nachází vedle síně vůdců, která leží nad prostorami určenými pro Šalúmova syna Maasejáše, velitele chrámové stráže.
5 Tam jsem před všechny přítomné Rekábejce postavil džbány naplněné vínem a číše a pobídl jsem je, aby se napili.
6 Oni však odpověděli: "Nenapijeme se, neboť náš předek Jónadab, syn našeho praotce Rekába, nám nařídil, abychom ani my, ani naši potomci nikdy víno nepili.
7 Rovněž nám přikázal, abychom si nestavěli domy a nepěstovali žádné plodiny ani vinnou révu. Nemáme mít žádné trvalé vlastnictví a za příbytek nám mají sloužit stany, abychom žili skromným, ale o to hodnotnějším a delším životem a uvědomovali si, že jsme zde na zemi pouhými poutníky.
8-9 Všechna tato nařízení našeho praotce Jónadaba, Rekábova syna, jsme vždy respektovali. Ani my, ani naše ženy, ani nikdo z našich potomků nikdy nepil víno, nepostavil si pro sebe dům a neobdělával žádný pozemek, aby z něj získal úrodu.
10 Žili jsme ve stanech a řídili se vším, co nám náš praotec Jónadab přikázal.
11 Když však babylónský král Nebúkadnesar napadl tuto zemi, rozhodli jsme se vejít do Jeruzaléma, abychom unikli babylónskému a aramejskému vojsku, a od té doby zůstáváme ve městě."
12-14 "Po tomto rozhovoru," píše dále Jeremjáš, "mě oslovil Hospodin a sdělil mi, abych se vypravil mezi obyvatele Judska a Jeruzaléma a jménem jejich Hospodina, Boha Izraele jim řekl: Cožpak vás nepřivede k poslušnosti ani příklad Rekábejců, kteří zcela respektují nařízení, jež jim svěřil jejich praotec, Rekábův syn Jónadab? Až dodnes nikdo z nich nepije víno, protože jejich předek jim to nařídil! Vy jste však mé příkazy naprosto ignorovali, přestože jsem k vám nesčetněkrát mluvil.
15 Přestože k vám promlouvám stále znovu a znovu, odmítáte mne uposlechnout. Bez ustání k vám posílám všechny své proroky s poselstvím, aby se každý z vás odvrátil od svých špatností a uvedl své jednání do souladu s mým zákonem. Vzkazuji vám jejich ústy, abyste neuctívali cizí falešné bohy a snažím se vás přesvědčit, že je to jediná možnost, jak žít v klidu a míru v zemi, kterou jsem také pro vás daroval vašim předkům. Vy jste mi však nikdy nevěnovali pozornost a stále jste zůstávali ke všem mým radám hluší.
16 Zatímco potomci Rekábova syna Jónadaba respektují nařízení svého praotce, můj vlastní lid mne ani v nejmenším neposlouchá.
17 Proto jako všemocný Hospodin a Bůh Izraele dopustím, aby celé Judsko a všechny živé v Jeruzalémě postihly jako důsledky jejich vlastního jednání všechny pohromy, před kterými jsem je varoval. Neboť, když jsem k nim promlouval, nikdo z nich mi nedopřál sluchu a neodpověděl na mé volání."
18 "Potom jsem se znovu obrátil k Rekábejcům," píše dále Jeremjáš, "a dodal jsem: Protože respektujete nařízení svého praotce Jónadaba, jednáte podle jeho pokynů a plníte vše, co vám přikázal, jako všemocný Hospodin a Bůh Izraele vám nyní oznamuji, že ve vašem rodě nikdy nebudou chybět lidé, kteří mě budou milovat a ctít."
© 2016 ERF Medien