Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Což neříká zákon, že propuštěná žena, která odešla od svého muže a vdala se za jiného, se již nikdy nesmí ke svému prvnímu muži vrátit? Vždyť by se zanedlouho celá země zvrhla. I když jste, Izraelci, žili s mnoha jinými bohy jako nějaká prodejná žena, přece chci, abyste se ke mně, ke svému Hospodinu, opět vrátili.
2 Jen se rozhlédněte po celé vaší zemi; nenajdete jediné návrší, které byste neposkvrnili zvráceným uctíváním falešných bohů. Jako prostitutky jste vysedávali podél cest a sváděli všechny ostatní k nepravostem. Svou zvrhlostí a špatnostmi jste znesvětili celou zemi.
3 Právě proto jsem zadržel veškerou vláhu a zabránil jarním dešťům, aby skrápěly vaše pole. Vy se však dál tváříte stejně drze jako nevěstka, která se za své jednání ani v nejmenším nehodlá stydět.
4-5 Cožpak se ani nyní ke mně nevrátíte jako ke svému otci a nevzpomenete si na dobu, kdy jste se ke mně ve svém mládí hlásili? Proč ještě chcete, abych navzdory vašim zločinům a špatnostem nad vámi držel ochrannou ruku?"

Izrael je jako nevěrná žena

6 "Za vlády krále Jóšijáše," píše dále Jeremjáš, "mi Hospodin oznámil: Viděl jsi, co provedli ti nevěrní Izraelci? Doslova na každém návrší a ve stínu každičkého stromu se oddávali uctívání falešných božstev.
7 Doufal jsem, že si zanedlouho uvědomí, čeho se dopouštějí, a vrátí se opět ke mně. Oni však nic takového neudělali a navíc svým jednáním dali příklad ke stejným nepravostem i obyvatelům Judeje.
8 Když se tedy nevěrní Izraelci neměli k nápravě, nechal jsem je za všechno, čeho se dopustili, jít vlastní cestou, a dovolil jejich nepřátelům, aby je vzali do zajetí. Ale ani to jejich proradné sousedy Judejce nijak neodradilo a klidně se pustili do stejných nectností.
9 Nestoudná zrada Izraelců jim byla natolik lhostejná, že nakonec celou zemi zamořili uctíváním kamenných a dřevěných napodobenin svých smyšlených a falešných bohů.
10 A jako by ani to nestačilo, začali ti zrádní Judejci předstírat svou lítost a naoko se vrátili ke mně, k Hospodinu.
11 Pravím ti však, že Izraelci jsou i přes svou nevěru spravedlivější než proradní a lživí Judejci.
12 Nyní se tedy vydej na sever a vyřiď odvlečeným Izraelcům: Hospodin si přeje, aby se navzdory tomu, co udělali, opět vrátili. Sděl jim, že už před nimi nechci skrývat svou vlídnou tvář, neboť jsem Hospodin, který ví, co je to slitování, a nedokáže se hněvat věčně.
13 Stačí, když si upřímně přiznají, že se vzbouřili a provinili proti svému Bohu. Že pod každým stromem obraceli svou pozornost k cizím bohům a vypověděli poslušnost svému Hospodinu.
14 Proto jim vzkaž: Vraťte se, věrolomní Izraelci, vždyť já, Hospodin, jsem váš jediný skutečný Pán. Vyhledám si vás všude, kam jste se rozptýlili, a přivedu vás zpět do vaší země.
15 Sám pak uvážlivě vyvolím a postavím do vašeho čela vhodné vůdce, kteří vás moudře a rozumně povedou.
16 Až přijde doba, kdy se konečně vrátíte a opět zaplníte zemi, už nebudete vzpomínat na staré dobré časy, kdy jste ještě měli truhlu s deskami Hospodinova zákona. Vzpomínka na ni zcela opustí vaši mysl a nikdo již truhlu nebude postrádat nebo dokonce chtít vyrobit novou.
17 Celý Jeruzalém se totiž stane Hospodinovým trůnem, k němuž se shromáždí všechny národy, aby společně vzdali Hospodinu čest. Lidé se už nebudou slepě a tvrdohlavě držet svých špatností a zlých úmyslů.
18 Tehdy se všichni Judejci a Izraelci společně navrátí z vyhnanství na severu zpět do země, kterou jsem navždy daroval jejich předkům.
19 Vždyť já sám jsem tenkrát řekl, že s vámi naložím jako milující otec se svými dětmi a že právě vašemu národu hodlám věnovat tu nejlepší zemi. Doufal jsem, že mne budete pokládat za svého otce a nebudete se ode mne odvracet.
20 Vy jste se však, Izraelci, ke mně, svému Hospodinu, zachovali jako nevěrná manželka a podváděli jste mne uctíváním cizích bohů.
21 Teď však slyším z holých vrcholků kopců váš nářek a úpěnlivé prosby, neboť sotva jste na mne, na svého Boha, zapomněli, dolehly na vás důsledky vašich nepravostí.
22 Právě proto vás ale nyní vyzývám, abyste se vzdali své vzpoury a vrátili se zpátky ke mně. Já vaše provinění napravím. Těším se, že mi odpovíte: Ano, Hospodine, jdeme za tebou, neboť jedině ty jsi náš Bůh.
23 Vždyť všechno, čemu jsme na posvátných návrších podlehli, byl jen podvod a klam. Pouze v tobě Hospodine, v jediném pravém Bohu, spočívá naše záchrana.
24 Už od našeho dětství jsme byli svědky toho, jak ve chřtánu falešných a bezohledných bohů mizí nejen plody práce našich otců a stáda jejich zvířat, ale dokonce i jejich vlastní synové a dcery.
25 Proto nyní před tebou, Hospodine, ležíme v hanbě přikryti tíhou našich vin. Vždyť už od svého mládí až dodnes jsme se jak my, tak naši otcové proti tobě dopouštěli nepravostí, a přestože jsi Bůh, odmítali jsme tě poslouchat.'
© 2016 ERF Medien