Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Hospodin odmítá královy prosby

1 Jednoho dne král Sidkijáš vypravil k proroku Jeremjášovi své dva posly. Malkijášova syna Pašchúra a Maasejášova syna, kněze Sefanjáše, jejichž ústy Jeremjáše požádal:
2 "Přimluv se za nás u Hospodina, neboť se k nám rozhodl vpadnout babylónský král Nebúkadnesar. Snad pro nás pak Hospodin, stejně jako kdysi, vykoná zázrak a nepřátelé nás nechají na pokoji."
3-4 Jeremjáš však královým poslům odpověděl slovy, která mu sdělil Hospodin. Řekl jim: "Vyřiďte Sidkijášovi následující poselství, které mu vzkazuje sám Bůh Izraele: Vaše vlastní zbraně, kterými jste chtěli bojovat proti babylónskému králi a jeho vojákům obléhajícím vaše hradby, obrátím proti vám.
5 Dovolím nepřátelům vtrhnout do vašeho města a sám se v boji s vámi postavím na jejich stranu. Dám vám v divokém a nelítostném boji nést důsledky vašeho vlastního provinění a vzpoury proti mně.
6 Na obyvatele tohoto města i na jejich zvířata nechám dopadnout strašlivou pohromu, v níž do posledního zahynou.
7 Nakonec všechny, kdo soužení v podobě prvního útoku nepřátel a hladomoru přežijí, vydám spolu s judským králem Sidkijášem a jeho služebníky do rukou babylónského krále Nebúkadnesara a jeho armády. Ti je pak svými zbraněmi bez jediného náznaku slitování připraví o život."
8 Nato se Jeremjáš znovu obrátil přímo ke královým poslům, a pokračoval: "Potom oslovte také ostatní lid a tentokrát všem oznamte následující Hospodinovo poselství: Sami se nyní rozhodněte, zda si zvolíte život nebo smrt.
9 Každý, kdo zůstane ve městě, zahyne zbraněmi nepřátel nebo podlehne hladomoru. Kdokoliv ale z města odejde a vzdá se Babylóňanům, zachrání si alespoň holý život.
10 Neboť osud, který jsem já sám, Hospodin Izraele, městu Jeruzalému připravil, je zlý a nikoliv dobrý. Babylónský král, který si Jeruzalém podmaní, zničí celé město ohněm."
11-12 Závěrem Jeremjáš královým poslům řekl: "Nakonec vyhlaste Hospodinovo poselství všem, kdo v Judsku jako následovníci krále Davida vládnou lidu: Při všech sporech jednejte podle zásad spravedlnosti a postavte se za právo všech, které kdokoliv okrádá nebo jinak utiskuje. V opačném případě vás za vaše vlastní nepravosti a provinění stihne osud, před kterým jsem vás varoval. Můj spravedlivý hněv vás sežehne, přijde na vás jako neuhasitelný oheň.
13 Již dávno nestojím na vaší straně, obyvatelé Jeruzaléma. Marně se spoléháte na bezpečí města jež stojí na skále, a je obklopené údolím. Pokládáte je za své nedobytné útočiště, ale já sám, váš Hospodin, vás přesvědčím o opaku
14 a po zásluze vám za vaše jednání odplatím. Dám založit požár, jehož plameny celé město pohltí."
© 2016 ERF Medien