Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Izrael se odvrací od Hospodina

1 Jeremjáš pokračuje: Nejprve mi Hospodin nařídil:
2 "Jdi a oznam celému Jeruzalému mé následující poselství: Vzpomeňte si, že dříve jste mne milovali tak oddaně a vroucně jako mladá nevěsta a následovali jste mne dokonce i holou a nehostinnou pouští.
3 Stejně jako první díl z každé úrody, jste náleželi jen mně, svému Hospodinu, a každý, kdo vám ubližoval, se za své provinění vůči vám se zlou potázal.
4-5 Proto nyní, lidé všech kmenů Izraele, pozorně vyslechněte, co vám já, váš Hospodin, chci sdělit: Čím jsem vašim otcům ublížil, že se mi tolik odcizili? Začali uctívat smyšlené, bezmocné a bezcenné bohy, kterým se brzy začali sami svým jednáním podobat.
6 Nikomu z nich jsem nechyběl. Zapomněli, že jsem to byl já, Hospodin, kdo je vysvobodil z Egypta a chránil je na cestě přes nehostinnou a suchem rozpraskanou poušť. Přes zemi žhavého písku a jisté smrti, kde nikdo necestuje ani nebydlí.
7 Přivedl jsem váš národ do úrodné země, abyste si mohli dopřát hojnost jejích plodů a bohaté úrody. Sotva jste však přišli, proměnili jste ji v zemi zločinu a úpadku a učinili tak z mého daru království zla.
8 Dokonce ani kněží mne nehledali. Strážci zákona se ke mně neznali a vůdcové lidu se mi přímo stavěli na odpor. Proroci poslouchali falešného a neživého boha Baala a mařili svůj čas uctíváním vlastních bezcenných představ.
9 Právě proto vás nyní já, Hospodin, opět volám k zodpovědnosti, stejně jako nepřestanu v budoucnu volat potomky vašich dětí.
10-11 Neboť ani kdybyste se vypravili hledat až k břehům Kypru či třeba s očima na stopkách putovali do Kédaru, nikde neuvidíte, že by kterýkoliv národ vyměnil své bohy za jiné. Dokonce ani navzdory skutečnosti, že jejich bohové jsou pouhou nicotou. Avšak můj vlastní národ to udělal a zaměnil svého živého Hospodina za falešné představy božstev, které jsou k ničemu.
12 Nad něčím takovým se děsí a chvějí hrůzou celá nebesa.
13 Moji lidé se provinili hned dvakrát. Nejenže mne, pramen živé vody, opustili, ale navíc si vybudovali své vlastní děravé nádrže, které nedokáží udržet vodu.

Nevěra přivede Izraelce k pádu

14-15 Izraelci se ale přece nenarodili proto, aby z nich byli otroci. Proč se tedy stávají tak snadnou kořistí svých nepřátel, kteří se na ně vrhají jako řvoucí lvi, plení jejich zemi, vypalují jejich města a činí z nich pustiny bez obyvatel?
16 Bojovníci Memfidy a Tachpanchésu smetli Izraeli z hlavy korunu slávy a moci a zanechali jej v ponížení.
17 Příčinou vašeho utrpení jste si však vy sami, neboť jste opustili Hospodina, svého Boha, přestože vás vedl a ukazoval vám cestu.
18 Myslíte si, že naleznete ochranu v Egyptě? Že uhasíte svou žízeň douškem z Nilu? Nebo se snad chcete vypravit pro pomoc do Asýrie a pít z Eufratu?
19 Zasáhnou a ztrestají vás následky vašeho vlastního provinění a vzdoru. Na vlastní kůži poznáte, jak zlé a hořké je ztratit úctu ke svému Bohu a opustit jej. Pochopíte, že já, váš Panovník Hospodin, vám říkám pravdu.
20 Přestože jsem vás vysvobodil z područí model a zlomil moc vašich utlačovatelů, podváděli jste mne s kdejakou modlou. Odmítli jste mne nadále respektovat. Doslova na všech návrších a pod každým stromem jste začali uctívat falešné bohy.
21 Jak se mohlo stát, že jste se obrátili proti mně a zplaněli jako obyčejný plevel? Vždyť jsem vás pěstoval a šlechtil z nejlepšího semene.
22 Snažíte se nyní přede mnou očistit, ale ani jakékoliv množství sebelepších mýdel nikdy nesmyje vaši vinu a nepravost.
23 Vy však navíc dokonce odmítáte své provinění připustit! Prohlašujete, že jste bez poskvrny a s falešnými bohy že nemáte nic společného. Ale jen se rozhlédněte po celé své zemi. Vždyť neustále přebíháte sem a tam jako hbitá velbloudice.
24 Jste jako žádostivě větřící divoká pouštní oslice v říji, jejíž smyslnou touhu nedokáže nikdo zkrotit. Žádný samec se nemusí unavovat jejím pronásledováním, neboť mu vždy sama vyjde vstříc jako v době páření.
25 Marně vás varuji, že si při tom běhání za cizími bohy jen prošlapete obuv a vyschne vám v krku. Odpovídáte mi, abych se zbytečně nesnažil, protože je prý stejně milujete, a proto musíte za nimi jít.
26 Na celém Izraeli spočívá hanba stejně jako na zloději, který padl do léčky a dal se chytit. Počínaje vladaři a jejich veliteli přes kněze a proroky,
27 všichni nazývají dřevěné sochy svým otcem a kamenným výtvorům říkají stvořiteli. Ke mně se však namísto tváří nadobro obrátili zády. Vzpomenou si na mne, teprve když už je zle a teče jim do bot. Potom žadoní, abych opět přišel a zachránil je!
28 Já se však ptám: Kde jsou v tu chvíli všichni vaši bohové, které jste si sami vyrobili? Jen je požádejte, ať přijdou, a jestli to dokáží, ať vás oni vysvobodí z nesnází. Vždyť máte tolik bohů, kolik je měst v Judeji!
29 Proč obviňujete mne, Hospodina? Vždyť to vy jste se proti mně všichni vzbouřili a opustili mne!
30 Marně jsem se vás dlouho snažil přivést zpět. Ani tresty za jejich nepravosti nepřiměly vaše předky k nápravě. Proroky, které jsem k nim posílal, zabíjeli jako běsnící lev.
31 Začněte už tedy konečně přemýšlet o tom, co vám já, Hospodin, říkám. Choval jsem se k vám snad, Izraelci, někdy krutě nebo zákeřně? Jestliže ne, proč tedy ode mne odcházíte a říkáte: Konečně jsme volní! Už se k tobě nikdy nevrátíme.
32 Zapomene snad mladá dívka na svoje šperky? Zapomene se nevěsta obléci do svatebních šatů? Ačkoliv jsem nesrovnatelně vzácnější, přesto na mne moji vlastní lidé zapomněli a neznají se ke mně už déle, než si člověk může pamatovat.
33 Izraelci, svádíte k neřestem tak mistrně, že i nevěstky by se od vás mohly učit.
34 Svůj oděv máte potřísněný krví nevinných ubožáků, které vraždíte, aniž by se jim prokázala vina.
35 Navzdory tomu však neustále tvrdíte, že jste nevinní a že ani jako váš Bůh nemám nejmenší důvod se na vás hněvat. Za vaše pokrytecké zapírání a lži vás však spravedlivě odsoudím.
36 Jste jako korouhev, která mění svůj směr podle toho, kam právě vane vítr. Naděje, které vkládáte do svazku s Egyptem, vás však zklamou stejně jako spojenectví s Asýrií.
37 Žádné pomoci se od něj nedočkáte a budete ho opouštět s hlavou zoufale zabořenou v dlaních. Já, Hospodin, zavrhuji falešné opory, ke kterým upíráte svoji naději.
© 2016 ERF Medien