Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Bůh je stvořitelem všeho

1-2 "Izraelci," pokračoval dále Jeremjáš. "Slyšte, co vám Hospodin říká: Nehledejte příklad u jiných národů. Nedejte se vystrašit věštbami jejich astrologů předpovídajících osud z úkazů na nebi, kterých se ostatní národy tolik obávají.
3 Jejich zvyklosti a rituály nejsou nic víc, než obyčejné naivní pověry. V lese porazí strom a řemeslník z něj pomocí dláta vytvaruje podobiznu jejich boha.
4 Potom ho ozdobí stříbrem a zlatem a hřeby jej připevní na místo, aby se nekymácel.
5 Hotový bůh pak už jen stojí nehybně jako strašák v okurkovém poli a nepromluví jediné slovo. Všude ho musí nosit, protože sám neudělá ani krok. Takových bohů se nemusíte bát. Vždyť nejsou schopni vykonat cokoliv zlého ani dobrého."
6 Když Hospodin domluvil, zvolal jsem: "Ach, Hospodine, nikdo není jako ty. Jsi vznešený a oplýváš nezměrnou mocí.
7 Kdo by ti, Králi národů, neprokazoval úctu? Vždyť náleží výhradně tobě! Mezi moudrými všech národů a království se ti nikdo nevyrovná.
8 Všichni jsou to jen omezení hlupáci, kteří se nechávají vodit za nos mrtvými dřevěnými bůžky.
9 Přivážejí si tepané stříbro z Taršíše a zlato z Úfazu, a řemeslníci spolu se zlatníky z něj vyrobí podobizny jejich bohů. Nakonec je zruční krejčí obléknou do modrofialového hávu.
10 Avšak jedině Hospodin je opravdový Bůh. Je živý a na věky zůstane Králem. Když se spravedlivě rozhněvá, chvěje se celá země. Žádný z národů před jeho nelibostí neobstojí.
11 Proto jim vzkažte: Všichni bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, přestanou existovat.
12 Neboť jedině Hospodin je tím Bohem, který svou moudrostí položil základy světa a svou mocí vytvořil zemi. To on podle svého rozvážení rozepjal nebesa.
13 Jeho hlas burácí jako hrom v oblacích, které on sám pozvedá ze všech končin země. Doprovází déšť ohňostrojem blesků a vypouští ze svých skrýší vítr.
14 Jen pošetilci, jimž schází rozum, si hanebně vyrábějí své vlastní falešné bohy.
15 Tito bohové jsou však mrtví a nejsou hodni ničeho jiného než posměchu. Jsou odsouzeni k zániku.
16 Bůh praotce Jákoba je však jiný, neboť právě on je Stvořitelem všech věcí. To on, všemocný Hospodin, učinil Izrael svým národem.
17 Nyní si však, Izraelci, sbalte svůj raneček a opusťte zemi, protože zůstanete v obležení.
18 Neváhejte, neboť Hospodin praví: Tentokrát to budete vy, koho vyženu z této země. Poštvu proti vám nepřátele a nechám vás odvést do zajetí."
19 "Jsem zoufale raněn," posteskl si Jeremjáš. "Mou ránu nikdo nevyléčí! Musím svou nemoc dál snášet sám!
20 Přišel jsem o svůj stan. Všechna jeho lana jsou roztrhána na kusy. Moji soukmenovci jsou pryč a již nikdy je neuvidím. Nezůstal vůbec nikdo, jenž by opět můj stan postavil a navrátil mi přístřeší.
21 Pastýři mého národa přišli o rozum a přestali se řídit radami Hospodina. A to je důvod, proč jako vůdcové naprosto selhali a stádo jejich lidu se rozptýlilo.
22 A nyní slyšte! Aby bylo ještě hůře, přicházejí zvěsti o tom, že ze severních zemí hrozí pohroma, která promění judská města v brlohy šakalů.
23 Hospodine, vím, že člověk není dárcem svého života a nedokáže řídit své kroky.
24 Proto ty sám mne, Hospodine, kárej. Avšak pouze prostřednictvím své spravedlnosti a nikoliv hněvu, neboť jinak ze mne nezůstane vůbec nic.
25 Svou nelibost raději obrať proti národům, které se k tobě nechtějí znát. Proti lidem, kteří v tebe neskládají svou naději a důvěru. Vždyť právě oni přinesli Izraelcům naprostou zkázu a zpustošili celou jejich zemi."
© 2016 ERF Medien