Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Jóel varuje před blížícím se soudem

1 Trubte na poplach! Voláním z Hospodinovy hory Sijónu varujte všechny obyvatele, neboť přichází den Hospodinova soudu.
2 Nastává den tmy a smutku. Den zahalený temnými oblaky a černotou. Stejně rychle, jako ranní úsvit zalévá úbočí hor, napadají celé izraelské území nespočetné zástupy mocných nepřátel, jaké v celé historii ještě nikdo neviděl, a dokud bude svět světem, ani neuvidí.
3 Všude, kam vstoupí, šíří zkázu jako nenasytné plameny ohně. Proměňují zemi rozkvetlou jako rajskou zahradu v mrtvou a zničenou pustinu bez života a nikdo se před nimi neschová.
4 Vypadají jako koně, jako divoce cválající válečná jízda.
5 Za zvuku, který připomíná dunění válečných vozů, poskakují po svazích a vrcholcích hor. Hlučí jako praskající oheň spalující strniště. Jejich řady jsou pevně semknuty, jako šiky vojáků směle jdoucích do boje.
6 Kdokoliv je spatří, ochrne hrůzou a tvář mu zbledne úzkostí.
7 Jsou jako neúnavná cvičená armáda, které nestojí v cestě ani vysoké hradby.
8 Každý jde nepohnutě svou vlastní cestou a vzájemně si nepřekáží. Všichni jdou jedním směrem a bez újmy proniknou všemi nástrahami. Jejich zástupy neprořidnou a nic je nezastaví.
9 Přes hradby se dostávají do města a vnikají do domů. Lezou dovnitř okny jako zloději.
10 Celá země se před nimi třese a nebesa se chvějí. I slunce a měsíc před nimi skryjí svou tvář a hvězdy pohasnou.
11 Jejich nesčíselnému zástupu velí sám Hospodin a všichni vykonávají jeho rozkazy, proti kterým není odvolání. Den Hospodinova soudu je strašný! Vzbuzuje děs a hrůzu! Kdo mu odolá?

"Navraťte se k Hospodinu, vašemu Bohu!"

12 Avšak dnes ještě Hospodin říká: "Celým svým srdcem se navraťte ke mně, dokud je čas. Přijďte s pláčem a s lítostí nad sebou samými. Touhu po očistění charakteru potvrďte postem.
13 Namísto prázdných a pokryteckých vnějších gest se změňte uvnitř, ve svém srdci. Jenom se ale, prosím vás, vraťte k svému Bohu Hospodinu. Vždyť je tolik laskavý a soucitný. Ve své nekonečné lásce a shovívavé trpělivosti stále čeká, aby vás zachránil a nikoliv trestal.
14 Kdo ví, jestli se nad námi i tentokrát neslituje, a namísto trestu nám nepřinese požehnání. Potom opět bude z čeho přinášet obětní dary Hospodinu, vašemu Bohu.
15 Troubením na polnice na hoře Sijónu vyhlaste půst a svolejte slavnostní shromáždění.
16 Povolejte všechen lid a posvěťte jej. Sezvěte rovněž starce a přiveďte i děti. Vezměte s sebou i ty nejmenší, kteří ještě sají mateřské mléko. Ať také ženich a nevěsta opustí soukromí svých pokojů a připojí se k vám.
17 Potom ať mezi chrámovou předsíní a oltářem s lítostí naříkají kněží a těmito slovy prosí Boha: "Ušetři prosím, Hospodine, svůj lid spravedlivého trestu a nevydávej nás, kteří náležíme jen tobě, potupě a výsměchu okolním národům. Proč by se o nás mělo mluvit jako o lidech, které opustil jejich Bůh."
18 Hospodin se ale naopak za svou zemi žárlivě postaví a ukáže vlastním lidem svůj soucit.
19 Odpoví jim: "Pohleďte, posílám vám hojnost obilí, vína i čerstvého oleje, abyste měli dostatek všeho, co potřebujete. Nikdy vás už nevystavím výsměchu a opovržení okolních národů.
20 Zastavím všechny pustošitele, kteří vás ze severu napadli a vyženu je do vyprahlých a mrtvých končin země. Polovinu jich utopím v Mrtvém moři a druhou polovinu v moři Středozemním. Přes všechnu jejich sílu, neohroženost a samolibost z nich nezůstane nic víc, než odporný hnilobný zápach.
21 Ničeho se neboj, země, raduj se a jásej, neboť Hospodin pro tebe vykoná velké věci.
22 Nebojte se, zvířata, vždyť vaše pastviny se opět zazelenají. Stromy budou zase plné ovoce a fíkovníky i vinná réva opět přinesou bohatou úrodu svých plodů.
23 Jásejte a veselte se lidé ze Sijónu. Radujte se ze svého Boha Hospodina, neboť vám v pravý čas sešle hojnost raných i pozdních dešťů, aby úroda vzešla i dozrála. Dal vám učitele pro spravedlnost.
24 Sýpky budou opět plné zlatavého obilí a lisy na víno i na olej budou hojností úrody přetékat.
25 Bohatě vám vynahradím všechno, oč vás po dlouhá léta připravovaly kobylky, housenky, brouci i jiná havěť - - celá ta mocná a ničivá armáda pustošitelů, kterou jsem na vás posílal.
26 Konečně se zase nasytíte a budete chválit Hospodina, svého Boha, za vše, co pro vás udělal. A nikdy v budoucnu už vás podobná pokořující událost nepotká.
27 Sami prožijete, že já Hospodin jsem s vámi a jsem váš jediný a pravý Bůh, neboť žádný jiný Bůh neexistuje. Nikdy už se nestanete obětí něčí zvůle ani terčem posměchu nepřátel.
© 2016 ERF Medien