Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Znamení Immanuele: Bůh s námi

1 V době, kdy v Judsku panoval král Achaz (Jótamův syn a Uzijášův vnuk), napadl aramejský král Resín spolu s izraelským králem, Remaljášovým synem Pekachem, Jeruzalém, ale nepodařilo se jim ho dobýt.
2 Když se však, dříve než zaútočili, donesla zpráva o spojenectví Aramejců a Efrajimců na dvůr judského krále Achaza a rozšířila se po celé zemi, všechny zachvátil strach a třásli se jako stromy v lese zmítané větrem.
3 Tenkrát mi Hospodin řekl: Izajáši, vezmi s sebou svého syna Šearjašúba a vyhledejte krále Achaza. Najdete ho na konci vodní strouhy, která vede k Horní nádrži, na cestě k valchářovu poli, kam lidé chodí bělit plátno.
4 Vyřiďte mu, ať se uklidní a ničeho se nebojí. Řekněte, že oba rozhněvaní králové, Aramejec Resín i Remaljášův syn Pekach, jsou jen jako dva doutnající oharky a vůbec ho nemusí znepokojovat.
5-6 Naplánovali si, že napadnou Judsko, rozvrátí je, rozdělí si mezi sebou jeho území a dosadí na královský trůn Tabealova syna.
7 Oznamte mu však, co jsem jako Nejvyšší Panovník o jejich plánech řekl: Nic takového se nestane.
8 Resín dál zůstane jen králem Damašku a Aramu a než uplyne šedesát pět let, národ Efrajimců se rozpadne.
9 Avšak i do té doby bude Remaljášův syn vládnout jen Samaří a Efrajimu. Musíte mi však plně důvěřovat, jinak nemáte šanci obstát.
10 Zanedlouho poté jsem pro krále Achaza dostal od Hospodina další poselství. Řekl jsem mu:
11 Požádej Hospodina, svého Boha, aby ti poslal znamení, že tě opravdu zachrání před nepřáteli. Můžeš požádat o cokoliv ať už z hlubin země nebo z výšin nebes.
12 Achaz však odpověděl: O nic žádat nebudu, nechci Hospodina s něčím takovým vůbec obtěžovat.
13 Nato jsem zvolal: Poslyšte potomci krále Davida, nestačí vám, že zkoušíte trpělivost lidí? Chcete ještě navíc pokoušet i trpělivost samotného Boha?
14 Pak tedy Hospodin sám vybere znamení: Dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to znamená S námi Bůh).
15 Budou ho krmit smetanou a medem lesních včel až do jeho jinošských let.
16 Dříve, než ho matka přestane kojit a chlapec natolik povyroste, aby se naučil rozeznávat dobro od zla, budou země obou králů, ze kterých máš takový strach, zničené a pusté.
17 Avšak také na tebe a tvůj lid i celou vaši zemi Hospodin sešle časy, jakých nebylo od té doby, kde se Izrael odtrhl od Judska - nechá na vás zaútočit asyrského krále.
18 Hospodin zahvízdá a bojovníci z Egypta i armáda z Asýrie se na vás slétnou jako mouchy a včely.
19 Přitáhnou a usadí se na příkrých srázech a ve skalních roklích i ve všech houštinách a mokřinách.
20 A tehdy vás Hospodin pokoří mečem asyrského krále, kterého přivede ze země za řekou a připraví vás o všechno, co máte.
21 Až to přijde, farmářům zůstane z velkých stád jediná kráva a dvě ovce.
22 Jediné, čeho bude díky pastvinám dostatek, bude mléko. Všichni, kdo zůstanou v zemi, proto budou odkázáni jen na tvaroh a med divokých včel.
23-24 Všude, kde se dříve rozprostíraly rozsáhlé a výnosné vinice, poroste jen samé trní a bodláčí, v němž budou muži s lukem a šípy lovit divokou zvěř.
25 Na kdysi úrodné stráně kopců, které lidé původně obdělávali, se kvůli neprostupnému trní a bodláčí už nikdo raději ani neodváží; jen dobytek a ovce se tam budou chodit pást.
© 2016 ERF Medien