Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Hospodinovi odpůrci jsou bez výmluvy

1 Odpovídal jsem i těm, kteří se mě na nic neptali, a setkal jsem se s těmi, kdo mne nehledali. Představil jsem se obyvatelům národa, který mě nerespektoval jako svého Boha.
2 Dlouho jsem podával svou pomocnou ruku zatvrzelým lidem, kteří kráčí po špatné cestě, a zajímají je pouze jejich vlastní představy a záměry.
3 Lidem, kteří mne bez ustání tváří v tvář provokují tím, že přinášejí oběti a kadidlo na cihlové oltáře falešných bohů,
4 shromažďují se na hřbitovech mezi hroby a po nocích pořádají své tajné seance a obřady. Krmí se masem z vepřů a vůbec nedbají na rozdíl mezi čistým a nečistým,
5 a přitom nahlas pohrdají ostatními a nechtějí mít s nimi nic společného, neboť se domnívají že sami jsou svatí. Takoví lidé mě však dráždí jako dým a dopalují jako neuhasínající oheň.
6 Ale už kdysi jsem dal zapsat, že nebudu stále mlčet a beze zbytku jim odplatím.
7 Jsem Hospodin a nechám je nést důsledky jejich provinění i nepravosti jejich předků, neboť na horách přinášeli na ohně oltářů oběti falešným bohům a svým jednáním mne zneuctili. Jako samotný Hospodin slibuji, že jim plnými hrstmi odplatím za jejich minulé činy.

Soud a naděje

8 Avšak stejně jako lidé neničí trsy hroznů, ve kterých ještě zůstala nějaká šťáva, tak i já budu jednat ve prospěch těch, kdo mne poslouchají. Nedovolím, aby všichni zahynuli,
9 a těm Izraelcům, kteří přežijí, dopřeji potomky, kteří pak jako můj vyvolený lid dědičně obdrží území, jež jsem jim už kdysi daroval. Tam budou spokojeně žít.
10 Lidé, kteří mne hledají, naleznou v Šáronu i v údolí Akór úrodné pastviny a bezpečné místo pro svá obydlí.
11 Avšak vás, kdo jste mne jako svého Hospodina opustili a zapomněli jste na svatost mého chrámu, vás, kteří podstrojujete falešným bohům pokrmy a nápoje a spoléháte, že vám přinesou štěstí a ovlivní váš osud,
12 vás nechám zahynout zbraněmi nepřátel a až do posledního vás dám vyhladit. Neboť i když jsem vás volal, vy jste mi neodpovídali a nevěnovali jste mým slovům pozornost. Dělali jste věci, které považuji za ničemnosti a lpěli na tom, co nenávidím.
13 Proto vám jako Panovník Hospodin říkám, že svým služebníkům dám najíst a napít. Vy však budete vydáni napospas hladu a žízni Moji služebníci se budou radovat, ale vás čeká hanba a opovržení.
14 Zatímco moji služebníci budou radostí zpívat, vy budete zdrceně naříkat a lkát.
15 Moji praví následovníci budou vaše jméno vyslovovat s odporem, neboť až vás jako Panovník Hospodin zahladím, dám svým služebníkům nové jméno.
16 Kdokoliv pak v jejich zemi bude prosit o pomoc, bude žádat jedině mě, pravého Boha. Pro všechny se stanu symbolem jistoty a zárukou, na niž se lze spolehnout. Nikoho ani nenapadne vzpomínat na staré trápení a ani já se k nim již nebudu vracet.
17 Spatříte, jak stvořím nové nebe a novou zemi. Nikdo si už nebude připomínat hrůzy minulosti a na to, co bylo, už ani nepomyslí.
18 Radujte se a na věky jásejte nad tím, co učiním, neboť v novém Jeruzalémě, který stvořím, budou lidé spokojení a šťastní.
19 Jeruzalém i jeho obyvatelé mi budou přinášet potěšení a již nikdy se v něm nebude ozývat nářek a pláč.
20 Již nikdy v něm nezemře právě narozené dítě a starci se budou i ve stu letech cítit jako mladíci. Jen provinilci tam budou umírat mladí.
21 Lidé si vystavějí domy a usadí se v nich, vysadí vinice a budou se těšit z jejich plodů.
22 Již nebudou stavět proto, aby jejich domy obsadili jiní, ani pěstovat plodiny, které jim nakonec vezmou nepřátelé. Moji lidé budou jako statné stromy, které žijí stovky let. Budou se dlouho těšit ze všeho, co vlastníma rukama vytvoří.
23 Nebudou pracovat nadarmo ani přivádět na svět potomky do nejistých časů. Vždyť já sám, jejich Hospodin, je i s jejich dětmi zahrnu svou přízní.
24 Vyjdu jim vstříc ještě dříve, než vysloví svá přání, a splním je rychleji, než domluví.
25 Vlk a beránek budou společně spásat trávu a také lev se bude živit slámou jako dobytek. Pouze hada nechám stále žrát prach země. V té době, dodává Hospodin, se již nikdo v celém mém svatém Jeruzalémě nepokusí cokoliv ničit nebo někomu ubližovat.
© 2016 ERF Medien