Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Spása pro druhé

1 Jednejte poctivě a čestně a dělejte jen to, co je správné, neboť mé vysvobození je již na dosah ruky a má spravedlnost brzy vyjde najevo.
2 Šťastný je člověk, který tak jedná a všeho se pevně drží, který respektuje sobotní odpočinek, nenarušuje jeho svatost a nedopouští se ničeho zlého."
3 Ať žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu, neříká, že Hospodin jej zcela určitě vyloučí ze svého lidu. Ať si ani žádný z eunuchů nezoufá, že je méněcenný,
4 neboť Hospodin o tom řekl:
5 Eunuchům, kteří respektují sobotní odpočinek, jednají podle mých představ a pevně se drží mé smlouvy, udělím ve zdech svého chrámu čestnější jméno a místo než vlastnímu lidu. Projevím jim navždy svou přízeň a nikdo je o ni nepřipraví.
6 Také všechny cizince, kteří se ke mně připojili a slouží mi, mají mě rádi a projevují mi svou úctu, respektují sobotní odpočinek, nenarušují jeho svatost a pevně se drží naší úmluvy,
7 přivedu na svou svatou horu v Jeruzalémě a budu se radovat spolu s nimi. Přijmu jejich oběti a dary, které vloží na oltářní oheň, a lidé budou můj chrám nazývat chrámem modliteb pro všechny národy.
8 Jsem Panovník Hospodin, který vyvádí Izraelce z vyhnanství, a prohlašuji, že kromě těch, které už jsem shromáždil, přivedu ještě mnoho dalších.
9 Jen pojďte dravci a šelmy z polí i lesů, pojďte a roztrhejte můj lid.
10 Strážcové Izraele, vůdcové mého národa, jsou slepí a nemají rozum. Všichni jsou jako němí psi, kteří neumí ani štěknout, jen tak se povalují a sní, protože ze všeho nejraději spí.
11 Jsou jako nenasytní psi, kteří nikdy nemají dost. Jsou to nerozumní pastýři, kteří se vydali svou vlastní cestou a každý z nich usiluje jen o vlastní blaho.
12 Přijďte! říkají, obstaráme si víno a pěkně se opijeme. Každý den si dopřejeme a bude nám dobře.
© 2016 ERF Medien