Help

Slovo na cestu

Věčná záchrana Božího lidu

1 Probuď se, Jeruzaléme, vstaň a seber svou sílu. Obleč si nádherné roucho, vždyť jsi městem svatého Boha. Již nikdy do tvých bran nevstoupí cizozemec, aby zneuctil tvá prostranství.
2 Zanech smutku, setřes prach a povstaň, Jeruzaléme. Zpřetrhej pouta na své šíji a zbav se zajetí.
3 Jen si poslechni, co vzkazuje Hospodin: Když vás nepřátelé odváděli do zajetí, nic mi nezaplatili. Proto vás nyní také zadarmo vysvobodím.
4 Dále Panovník Hospodin pokračoval: Nejprve musel můj lid odejít do Egypta a později ho tyranizovala Asýrie.
5 V mé zemi nikdo nezůstal, říká Hospodin. Nepřátelé bez námahy odvedli můj lid do zajetí a jejich vládci jej utiskují a trápí. Od rána do večera se mi vysmívají a urážejí mne.
6 Proto svému lidu opět odhalím, kdo jsem. Až přijde den zúčtování, poznají, že jsem to já, kdo za nimi přichází a říká: Zde jsem - a není nikdo jiný.
7 Jak je nádherné, když přicházejí ti, kdo po horách roznášejí dobrou zprávu, kolem sebe šíří pokoj a radostné poselství a zvěstují vysvobození. Jak příjemně se naslouchá těm, kdo oznamují Jeruzalému, že Bůh opravdu vládne.
8 Poslouchejte! Vaši strážní pozvedají své hlasy a společně radostně jásají, protože Hospodin se vrací do Jeruzaléma, a oni to uvidí na vlastní oči.
9 Radostně zapějte nad jeruzalémskými troskami, neboť Hospodin vysvobodil své město a vrátil naději svému lidu.
10 Hospodin odhalí svou svatost a moc před zraky obyvatel všech národů. Obyvatelé ze všech končin této země budou svědky Božího vysvobození.
11 A nyní rychle pryč odtud, odejděte z Babylóna a všechny špatnosti nechejte za sebou. Všichni, kdo ponesou nádoby z Hospodinova chrámu, musí mít čisté ruce i svědomí.
12 Nebudete se muset odplížit potají a ve spěchu, neboť vás povede Hospodin a Bůh Izraele a bude i toho posledního z vás chránit.

Utrpení a sláva Služebníka

13 Uvidíte, že můj služebník zvítězí. Proslaví se a všichni si ho budou vysoce vážit.
14 Přesto, když ho mnozí lidé spatřili, byli zděšeni jeho zjevem. Byl zmrzačen k nepoznání, že se jen stěží podobal člověku. Národy i jejich panovníci budou stát v němém úžasu, neboť uvidí něco, o čem s nimi nikdy nikdo nehovořil, a pochopí skutečnost, o které nikdy předtím neslyšeli. Můj služebník je vysvobodí a očistí svou vlastní krví!
© 2016 ERF Medien