Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Voda na poušti

1 Potom se však poušť i suchem vyprahlá země zazelená, stane se zahradou plnou květin.
2 Všechno rozkvete a v zemi zavládne radost a veselí. Vrátí se sláva Libanónu a také nádhera Šáronu i Karmelu. Lidé spatří slávu a nádheru svého Boha a Hospodina.
3 Posilněte malomyslné, jejichž ruce slábnou, podepřete kolena, jež se podlamují.
4 Řekněte všem, kdo se bojí: 'Vzchopte se a nemějte strach, vždyť váš Pán přijde! Vrátí se s odplatou a Božím soudem. Přijde, aby vás zachránil!'
5 Tehdy se slepým navrátí zrak a hluší opět uslyší.
6 Chromí budou poskakovat jako srnci a němí hlasitě jásat radostí. Na poušti vytrysknou prameny a celou ji protkají potoky a říčky.
7 Žhavý písek se promění v jezero a z vyprahlé země vyrazí bublající zřídlo. Tam, kde dříve měli svůj brloh jen šakali, vyraší tráva a bohaté rákosí.
8 Povede tudy cesta, jež ponese jméno Svatá. Bezbožní lidé a pošetilci na ni nikdy nevkročí, neboť bude pouze pro ty, kdo následují Boha, a ti na ní nikdy nezabloudí.
9 Neohrozí je žádný lev či jiná krvelačná šelma, protože nic takového na ni nevstoupí.
10 Půjdou po ní ti, kteří dovolili Bohu, aby za ně zaplatil. Ze svého zajetí se vrátí domů. Vstoupí do Jeruzaléma s písní na rtech a jejich radost již nic nekalí. Bude je provázet jen radost a blaho, zatímco smutek a nářek je opustí.
© 2016 ERF Medien