Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Království spravedlnosti a pokoje

1 Přijde spravedlivý král, a spolu s ním i přední muži bude vládnout spravedlivě a podle práva.
2 Ochrání Izrael jako úkryt před vichrem i bouří a občerství svůj lid jako prameny v poušti a stín veliké skály ve vyprahlé zemi.
3 Potom oči a uši všech, kdo vidí a slyší, prohlédnou a uslyší,
4 mysl všech nerozvážných konečně pozná a pochopí a také všichni, kdo koktají, promluví plynule a jasně.
5 Nikdo již nenazve blázna urozeným a darebáci se přestanou těšit úctě.
6 Vždyť hlupáci mají jen plná ústa nesmyslů a zloby, jednají bezbožně a šíří o Bohu samé lži. Jejich plané řeči nikoho nenasytí a neuhasí žízeň těch, kdo touží po spravedlnosti.
7-8 Zatímco skutečně vznešení lidé jednají ušlechtile a zdobí je dobré skutky, lotři spřádají své nečestné a podlé plány a přemýšlí, jak by svou lží připravili chudáky a nuzné o spravedlnost.

Výstraha jeruzalémským ženám

9 Nyní povstaňte vy, samolibé ženy, které se spoléháte na falešné bezpečí, a dobře poslouchejte, co vám chci říci!
10 Již za rok a den se vaše zdánlivé bezpečí otřese. Postihne vás neúroda a nebude co sklízet.
11 Třeste se, vy samolibé a sebejisté, a namísto šatů si oblékněte roucho z pytloviny.
12 Naříkejte kvůli překrásným polím a úrodným vinicím,
13 kvůli zemi tohoto národa, která zarostla trním a bodláčím. Ano, truchlete pro všechny domy tohoto města, v nichž bývala radost a vládlo veselí.
14 Neboť panovník opustí svůj palác a celé město zůstane pusté a prázdné. Jeho pevnosti i strážná věž navěky zpustnou a jeho prostranství se promění v pastviny stád.
15 Teprve až nám Bůh sešle svého Ducha, poušť se promění v úrodnou zem, úrodná pole a bohatý les.
16 V celé zemi se usadí právo a spravedlnost
17 a díky nim všude navždy zavládne pokoj a mír.
18 Lidé budou žít v poklidných a bezpečných domech, kde nic nenaruší jejich pohodu,
19 i kdyby na les spadlo krupobití a úplně srovnalo město se zemí.
20 Budete se těšit Hospodinově přízni, pěstovat svou úrodu na zavlažované zemi a necháte svůj dobytek a osly volně se pást.
© 2016 ERF Medien