Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

"Běda" zatvrzelému národu

1 Dále Hospodin řekl: Běda tvrdohlavým Izraelcům, kteří stále trvají na svém, a moje vůle je nezajímá. Hledají východiska kdekoliv jinde, jen ne u mne, a dopouštějí se tak jedné nepravosti za druhou.
2 Spolčují se s Egypťany a nezajímá je, co si o tom myslím. Spoléhají se na to, že u faraóna naleznou ochranu a že Egypt jim poskytne bezpečné útočiště.
3 Faraón vás však namísto pomoci zklame a potupí a vaše skrývání v Egyptě vám přinese jen ostudu a ponížení.
4 Ačkoliv vaši zástupci jednají v Sóanu a vyslali jste posly do Chánesu,
5 všichni se vrátí s nepořízenou, neboť spoléhat se na pomoc cizích národů je zcela zbytečné. Jejich obyvatelé vám nijak nepomohou ani neprospějí a jenom vás zostudí a potupí.
6 V tomto vidění hovoří Hospodin ústy Izajáše o zvířatech v Negebu: Izraelští poslové vozí na hřbetech oslů a hrbech velbloudů své bohatství a poklady do Egypta a bláhově doufají v jeho pomoc. Spoléhají na pomoc země plné otroctví a nouze, plné lvů, jedovatých hadů a štírů.
7 Egypt jim však nijak neprospěje a jako Hospodin mohu odpovědně říci, že pro Izraelce nehne ani jedním prstem.
8 Proto nyní jdi, Izajáši, a všechno, co jsem ti řekl, napiš na desky a na svitek, aby se toto svědectví zachovalo i pro budoucí generace.
9 Izraelci jsou vzpurný a nevěrný národ, jsou jako děti, které nechtějí poslouchat rady svého Otce.
10 Říkají svým prorokům a lidem, kterým dávám vidění, aby je už nezatěžovali tím, co je správné a co není! Chtějí slyšet pouze samé příjemné věci a nabádají mé posly, aby jim předkládali jen samé sny a iluze.
11 Nutí je, aby jim dali pokoj, nestáli nikomu v cestě a přestali je obtěžovat řečmi o mně, svatém Bohu Izraele!
12 Avšak právě proto, pokračuje Hospodin, já, svatý Bůh Izraele říkám: Protože jste odmítli mé poselství a namísto toho jste věřili tyranům a spoléhali se na podvodníky,
13 vaše provinění padne v nestřeženém okamžiku na vaše hlavy jako bořící se stěna.
14 Roztříští se jako hliněný džbán tak dokonale, že se mezi jeho střepy nenalezne ani jediný větší kousek, kterým by se dal vytáhnout uhlík z ohniště nebo nabrat voda z louže.
15 Dále Panovník Hospodin a svatý Bůh Izraele řekl: Záchranu naleznete pouze tehdy, jestliže se ztišíte a projevíte lítost nad svým proviněním. Sílu naleznete jedině v pokoře a důvěře, ale ty vám právě schází.
16 Prohlašujete, že nepřátelům uniknete na rychlých koních, a máte pravdu, budete se muset dát na útěk a koně vašich pronásledovatelů nebudou o nic pomalejší.
17 Jediný protivník zažene na útěk tisíc vašich lidí a pět jich bude stačit na to, abyste utekli úplně všichni. Nepřestanou, dokud nezůstanete osamělí jako stožár či korouhev na vrcholu hory.
18 Hospodin vám však přesto chce projevit milost, pokračuje Izajáš. Chce se nad vámi slitovat, neboť Hospodin je Bohem spravedlnosti a všichni, kdo se na něj spoléhají, pocítí jeho přízeň.
19 Ano, obyvatelé Jeruzaléma na Sijónu, již nikdy nebudete naříkat. Když se k němu obrátíte s prosbou o pomoc, sotva vás uslyší, laskavě a bez otálení vám odpoví.
20 Ačkoliv vám nyní Hospodin předkládá chléb utrpení a vodu bolesti, nebude se před vámi jako váš učitel navždy skrývat.
21 Ať se vydáte nalevo či napravo, na vlastní uši uslyšíte, jak vám říká: Jděte tudy, to je ta správná cesta.
22 Potom konečně zavrhnete své falešné bohy i jejich napodobeniny ověšené stříbrem a zlatem a bez milosti se jich zbavíte jako bezcenného odpadu.
23-24 Hospodin také pošle déšť na vaše osetá pole a země vám vydá bohatou a hojnou úrodu. Stáda vašeho dobytka se budou pást na širých lukách a také tažní býci a osli, kteří obdělávají pole, budou vidlemi a lopatou dostávat hojnost bohaté stravy.
25-26 Až přijde den zúčtování, den strašných katastrof, kdy se budou hroutit města, z každé vysoké hory i pahorku vytrysknou proudy vod. V den, kdy Hospodin ováže podlitiny svého národa a uzdraví rány, které jeho obyvatelům zasadil, bude měsíc zářit jako slunce a sluneční svit bude sedmkrát jasnější jako světlo sedmi dnů dohromady.
27 Jen pohleďte, z dálky již přichází Hospodin a plane takovým hněvem, až ho halí hustá oblaka dýmu. Každé slovo, které má v ústech a na jazyku, je jako stravující oheň pomsty.
28 Stačí, aby zafoukal a nastane záplava, která dosahuje až po krk. Národy nepřátel svého lidu po celé zemi bude soudit. Proseje je na sítu zkázy a sevře jejich čelisti uzdou, která je svede z cesty.
29 Izraelci však budou prozpěvovat jako o slavnosti a jejich srdce se budou radovat, jako když za zvuku hudby vystupují na Hospodinovu horu k nepohnutelné Skále Izraele.
30 Hospodin dá lidem zaslechnout svůj vznešený hlas a nechá je, aby poznali jeho činy, které jako důsledek jejich vin a jako stravující oheň zahalený oblaky dýmu s duněním a hřmotem dopadne na hlavy jeho nepřátel.
31 Hospodinův rozsudek otřese Asýrií, kterou pak svým žezlem srazí k zemi.
32 Každou ránu, kterou jim Hospodin zasadí svou holí odplaty, když s nimi bude svádět boj vlastní rukou, bude doprovázet zvuk tamburín a harf.
33 Vždyť výheň pro Asyrského krále je již dlouho připravena. Ohniště pod ní je hluboké a široké a v plamenech na něm hoří množství dřeva, které svým dechem jako proudem hořící síry zapaluje sám Hospodin.
© 2016 ERF Medien