Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Izajáš varuje Judské před Božími soudy

1 Pohleďte, Všemocný Hospodin již brzy odřízne Jeruzalém i Judsko od všech zdrojů i pomoci. Připraví je o potravu i vodu
2 a zahubí jejich hrdiny i armády. Zničí jejich vladaře i falešné proroky a také všechny lháře a prodejné vůdce.
3 Zahynou i velitelé a lidé vysokého postavení, politici, umělci i všichni vychytralí šarlatáni.
4 Do čela lidu Hospodin postaví nezkušené mladíky, kteří budou vládnout jako malé děti.
5 Lidé se budou snažit jeden druhého opanovat, každý se postaví proti všem, včetně nejbližších. Mladí se vzepřou starším a lůza z ulice váženým a slavným.
6 Kdokoliv pak půjde a navrhne třeba svému bratru: Tobě ještě zůstal plášť, tak se ujmi vlády a postav se do čela této hromady rozvalin!
7 Ten se však ihned začne bránit: Nemám, čím bych pomohl. Nemám doma ani jídlo, ani oděv; nechci s tím mít nic společného.
8 Jeruzalém se potácí a Judsku se již podlomily nohy. Vše, co jeho obyvatelé řekli nebo udělali, bylo namířeno proti Bohu a jeho spravedlivému charakteru.
9 Stačí jim pohlédnout do tváře a všechno je hned jasné. Vystavují svou nepravost na obdiv jako obyvatelé Sodomy a nesnaží se vůbec nic skrýt. Avšak běda jim! Sami na sebe přivolali pohromu.
10 Spravedlivým ale vyřiďte, že pro ně všechno dobře skončí a za své skutky budou odměněni.
11 Na hlavu viníků však dopadne spravedlivý trest! Stihne je odplata za jejich vlastní činy.
12 Lidé, cožpak nevidíte, že naši nelítostní vladaři jsou nezkušení jako děti hrající si na krále a bezmocní jako ženy? Vedou nás do slepých uliček a svádějí z pravé cesty.
13-14 Avšak Hospodin již zasedl v soudní síni a povstává, aby soudil svůj lid. Vznáší obvinění proti vůdcům a vladařům svého lidu: 'To vy jste rozvrátili můj národ; okrádali jste chudé a bohatli na jejich úkor.
15 Ptám se vás jako Všemocný Hospodin, jakým právem utlačujete můj lid a šlapete po právu chudých?'
16 A nyní poslouchejte vy, Jeruzalémské ženy, co vám vzkazuje Hospodin: 'Ladně se procházíte s domýšlivě zdviženým nosem a ověšeny drahými šperky svůdně pomrkáváte po kdejakém muži.
17 Proto já sám, Hospodin, zasáhnu vaše hlavy prašivinou a zanechám vám namísto vlasů jen pleš.
18 Až přijde ten den, strhám z vás všechny vaše šperky: řetízky, čelenky i okrasné náhrdelníky.
19 Sejmu také náušnice, náramky a závojíčky,
20 ozdoby z vlasů i jemné nákotníky a stužky. Připravím vás o lahvičky s parfémy a talismany,
21 vezmu prsteny a nosní kroužky
22 i vznosné róby, přehozy, pláštíky a kabelky.
23 Nevynechám ani zrcátka, košilky, turbany a šály.
24 Namísto vůně z vás povane zápach a šerpa kolem pasu se promění v provaz; tam, kde byl účes, se zaleskne pleš, jemná plátna vašich šatů nahradí pytlovina, a na místě znaménka krásy, budete nosit vypálené znamení.
25 Vaši manželé padnou v boji a celý Jeruzalém zahalí smutek a pláč.
26 Zůstane opuštěný a bez prostředků jako vdova.
© 2016 ERF Medien