Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Oslavná píseň

1 Tehdy se celým územím Judska bude rozléhat tato píseň: Máme mocné město, protože Bůh je chrání hradbami svého spasení.
2 Otevřete jeho brány dokořán, vstříc spravedlivému národu, který oddaně věří Bohu.
3 Díky tomu, že jeho lidé mu plně důvěřují, je jejich mysl vyrovnaná a žijí v dokonalém klidu a harmonii.
4 Důvěřujte Hospodinu na věky, neboť jedině on, Panovník, je skálou věčnosti.
5 Dokáže pokořit pyšné a domýšlivé a rozbořit honosná a povýšená města. Srovnává je se zemí, vrhá je do prachu
6 a nechává po nich šlapat utlačované a bědné.
7 Cesta spravedlivých je však přímá, neboť ty sám, spravedlivý a přímý Bože, mu ji vyrovnáváš.
8 Ano, Pane, rádi kráčíme po cestách tvého zákona a toužíme oslavit tvoje jméno. V našich srdcích plane touha po tvé lásce a slávě.
9 Dnem i nocí, po tobě prahne a touží i má duše a duch. Když soudíš zemi, obyvatelé celého světa začínají chápat, co je to spravedlnost.
10 Prokazuješ svou milost také všem provinilcům, ale oni ji nechtějí znát. Nedbají na tvou vznešenost, Hospodine, a dále se dopouštějí nepravosti dokonce i ve tvé zemi.
11 Přestože jim dáváš jasně najevo svou vůli, oni ji nevidí. Ukaž jim, jak ti záleží na tvém lidu, ať je přikryje hanba a pohltí je oheň, který jsi připravil svým nepřátelům.
12 Jen ty sám, Pane, nám můžeš zaručit pokoj, vždyť všechno, co nás postihlo za naše skutky, bylo jen k našemu dobru.
13 Ano, Hospodine, Bože náš, ovládali nás kromě tebe také jiní, falešní bohové, ale nyní máme v úctě jedině tebe.
14 Všichni ostatní bohové jsou mrtví, nežijí a nikdy nikdo je k životu nemůže probudit. Pokořil jsi je a vše, co by je připomínalo jsi zničil.
15 Tvůj národ, Hospodine, se ke tvé slávě rozrostl a rozšířil se do všech koutů země.
16 Když jsi jeho obyvatele káral, přicházeli ve své bídě k tobě, Pane, a s opravdovou modlitbou na rtech tě hledali.
17 Ano, Pane, cítili jsme se před tebou jako žena, která má přivést na svět dítě, trápí se a křičí bolestí.
18 Byli jsme jako těhotní a svíjeli se bolestí, ale porodili jsme jen vítr. Nepřinesli jsme světu záchranu ani jsme neprobudili jeho obyvatele k životu.
19 Mrtví však ožijí a opět vstanou k životu. Všichni, kteří se proměnili v prach, procitnou a radostně zajásají. Přijdeš jako svěží ranní rosa a země opět vydá své mrtvé životu.
20 Nyní však jděte a zavřete se do svých domovů. Na malou chvíli se skryjte, dokud Boží odplata neskončí.
21 Vždyť Bůh již opustil svůj příbytek a přichází, aby nechal obyvatele země nést důsledky jejich vin. Všechna krveprolití na zemi budou odhalena a již nikdo své zločiny a vraždy nikam neskryje.
© 2016 ERF Medien