Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Boží zpustošení země

1 Až Hospodin začne jednat, bude to pro zemi znamenat zničující událost. Zcela promění její tvář a rozptýlí její obyvatele.
2 Až Hospodin přijde, budou na tom všichni lidé stejně. Kněží i obyčejný lid, páni i jejich služebnictvo, prodejci i jejich zákazníci a také dlužníci a jejich věřitelé.
3 Hospodin prohlásil, že jeho příchod zanechá zemi zcela zničenou a zpustošenou.
4 Země už dnes skomírá a chátrá a spolu s ní budou umdlévat a slábnout také všichni, kdo si zakládají na světské slávě.
5 Její vlastní obyvatelé, lidé, znesvětili zemi svou neposlušností zákona a porušováním Božích nařízení. Porušili tak věčnou smlouvu, kterou s nimi Bůh uzavřel.
6 Proto na zemi spočívá prokletí a lidé ponesou důsledky svého vlastního provinění. Hospodinova sláva bude pro většinu obyvatel země ohněm a na živu zůstane jen velmi málo lidí.
7 Zásoby vína dojdou, vinohrady zvadnou, a všichni, kdo se bezstarostně veselili, budou kvílet.
8 Utichne radostný zvuk hudebních nástrojů a zmlknou také všichni hýřilové a prostopášníci.
9 Nebudou si už prozpěvovat u poháru vína, ale sklidí hořké důsledky své závislosti na alkoholu.
10 Tam, kde byla města, zůstanou jen opuštěné rozvaliny, které zatarasí vchod do každého domu.
11 Z ulic se bude ozývat volání o pomoc a všechna radost se promění v noční můru. Ze země se vytratí veškeré veselí,
12 města i jejich hradby podlehnou zkáze a skončí v troskách.
13 Na zemi a mezi národy to bude vypadat jako v sadě či na vinici po sklizni, kdy na stromech a keřích zůstanou jen paběrky.
14 Zachránění však radostnými hlasy provolají Hospodinu slávu.
15 Od moře na západě, až po východní země budou vzdávat svému Bohu čest a chválit jeho neskonalou dobrotu a lásku.
16 Ze všech končin země i z mořských ostrovů se bude ozývat radostný zpěv: Sláva spravedlivému Bohu! Nyní však chřadnu a skomírám, píše Izajáš, neboť země je stále plná podvodníků a zrádců
17 a obyvatelé tohoto světa se řítí do propasti. Jakmile zemi stihne soud,
18 kdokoliv by se pokusil mu uniknout, skončí v pasti. A unikne-li z pasti, čekají na něj jiné léčky. Z oblohy se snesou pohromy a země se otřese v základech.
19 Celá planeta se sesype, a vše, co je na ní, se zhroutí.
20 Bude se potácet jako opilec, jako stará chatrč ve větru. Vina jejích obyvatel na ni dopadne takovou silou, že se již nikdy nevzpamatuje.
21 Tehdy Hospodin po zásluze ztrestá jak nebeské mocnosti, tak vladaře dole na zemi.
22 Shromáždí je a uvězní jako zločince v žaláři. Tam budou spoutaní čekat na svůj trest.
23 Až se Všemocný Hospodin před zraky moudrých slavně ujme vlády na hoře Sijón a v Jeruzalémě, dokonce i samotné slunce a měsíc se zastydí.
© 2016 ERF Medien