Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Život je cesta v Božím světle

1 V dalším vidění ohledně Judska a Jeruzaléma obdržel Amósův syn Izajáš toto poselství:
2 V závěru dějin se hora, na níž stojí Hospodinův chrám, stane nejvyhledávanějším místem na světě; její význam převýší cokoliv jiného a do Jeruzaléma budou směřovat lidé ze všech koutů země.
3 Pojďme, řeknou obyvatelé všech národů světa, vydejme se na Hospodinovu horu do chrámu Boha Izraele. Tam nás Hospodin naučí vše, abychom mohli žít podle jeho představ a vůle. Z Jeruzaléma se ze Sijónu se bude šířit známost Hospodinova zákona.
4 Z Jeruzaléma bude Hospodin vládnout celému světu a sjedná pořádek mezi mnohými národy země. Lidé pak překují své meče na radlice a svá kopí na vinařské nože, a již nikdy se proti sobě nepostaví ve válce. Žádný z národů se již nebude připravovat k boji.
5 Proto pojďte, Izraelci, a jednejte podle slov Hospodina.
6 Bože, opustil jsi svůj izraelský národ, potomky praotce Jákoba, neboť cele propadli falešnému náboženství východu; stali se vyznavači okultismu jako Pelištejci a jsou jedna ruka s pohany.
7 Jejich země je plná stříbra a zlata a jejich pokladnice jsou bezedné. Všude se pasou početná stáda koní a vozů je tolik, že je nikdo nespočítá.
8 Jejich zemi ale zaplavily modly falešných bohů; lidé uctívají vlastní výtvory a dílo svých rukou. Všichni bez rozdílu se klaní falešným bohům.
9 Proto je Hospodine srazíš na kolena, ponížíš je a nebudeš znát slitování.
10 Prchněte do skal a ukryjte se pod zem ze strachu před Hospodinem a jasem jeho majestátu!
11 Každého domýšlivce naučí pokoře a jeho pýchu srazí až k zemi. V ten den zůstane vyvýšen jedině Hospodin.
12 Všemocný Hospodin připravuje den, kdy pokoří vše, co se dme pýchou a nadutostí,
13 všechny vzrostlé libanónské cedry i bášanské duby,
14 tyčící se hory a vysoké kopce,
15 každou vznosnou věž i pnoucí se hradbu.
16 Potopí obchodní lodě i okázalé jachty
17 Každého domýšlivce naučí pokoře a srazí jeho pýchu až k zemi. V ten den zůstane vyvýšen jedině Hospodin,
18 zatímco všechny modly falešných bohů zmizí.
19 Až Hospodin vstane, aby otřásl zemí, lidé ve strachu před ním a jasem jeho majestátu prchnou do jeskyň a ukryjí se pod zem!
20 V ten den lidé nechají napospas krysám a netopýrům všechny své stříbrné a zlaté bůžky, které si vyrobili, a uctívali je.
21 Jakmile Hospodin povstane, aby otřásl zemí, uprchnou ve strachu před ním a jasem jeho majestátu do úkrytu skal a útesů!
22 Proto se přestaňte spoléhat na pomoc od lidí. Vždyť každý člověk jednou vydechne naposled a nezůstane po něm vůbec nic.
© 2016 ERF Medien