Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Proroctví proti Kúšijcům

1 Běda vám, Kúšijci, obyvatelé země nenasytných kobylek, vám, kdo žijete podél řeky Nilu.
2 Vyslali jste k nám po řece své posly v lodích z papyrusu. Posíláme je však zpět k vám. K vašemu lidu, kterého se každý široko daleko bojí, výbojnému národu zvláštní řeči, jehož zemí protéká mnoho řek.
3 Obyvatelé země, pohleďte na varovná znamení a slyšte naléhavý signál polnice.
4 Oznámím vám, co mi řekl sám Hospodin: Jen ať nepřátelé mého lidu přijdou. Budu shlížet ze svého trůnu klidně jako chvějící se vzduch v horký letní den; stejně jako mlžný opar v čase žní.
5 Neboť ještě předtím, než vztáhnou ruku na jeho lid, pokračuje dále Izajáš, když jejich kvetoucí plány uzrají v krvelačný čin, Hospodin prořeže jejich řady jako výhonky sadařským nožem a všechny bojovníky jako divoce pnoucí se větve odstraní.
6 Potom je nechá napospas dravému ptactvu a divoké zvěři, kteří se na jejich tělech budou živit po celý rok.
7 Jednoho dne se ale všechno změní a Kúšijci přinesou Všemocnému Hospodinu své dary. Dary lidu, kterého se každý široko daleko bojí, výbojného národa zvláštní řeči a bronzové pleti, jehož zemí protéká mnoho řek. Předloží je pak Hospodinu v Jeruzalémě, kde sídlí jeho dobrota a sláva.
© 2016 ERF Medien