Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Proroctví proti Babylónu

1 Další vidění, které Amósův syn Izajáš dostal od Boha, se týkalo Babylónu. Hospodin řekl:
2 Na vrcholu hory zavlají bojové korouhve, velitelé dají pokyn a mocným hlasem zavelí k útoku na hradby vznešeného Babylónu.
3 K tomuto boji shromáždím všechny své věrné, kteří se radují nad mým vítězstvím, a tito bojovníci vykonají můj rozsudek.
4 Po horách se bude rozléhat hluk mohutného davu, vřava národů, které já sám, Všemocný Hospodin, shromáždím k boji.
5 Přitáhnou až z nejvzdálenějších končin země a v mých rukou se stanou zbraní, která zničí celý Babylón.
6 Už začněte naříkat, Babylóňané, protože den, kdy vás postihne zkáza, je blízko.
7 Až to přijde, ruce obyvatel Babylóna ochrnou strachem a všichni ztratí svou odvahu.
8 Zachvátí je hrůza a mučivá bolest a budou se svíjet jako žena při porodu. Zděšeně pohlédnou jeden na druhého a tváře jim zblednou strachem.
9 Nelítostný den mé neodvratné odplaty už je skutečně blízko. Zanechá zemi zpustošenou a zahubí její zkažené obyvatele.
10 Navždy pro ně pohasnou hvězdy i souhvězdí a sluce i měsíc před nimi skryjí svou tvář.
11 Nechám na svět dopadnout jeho vlastní zlo a na hlavy provinilců jejich vlastní nepravosti. Učiním přítrž opovážlivosti domýšlivců a pokořím pýchu všech bezcitných troufalců.
12 V Babylónu pak zůstane méně lidí než ryzího zlata. Budou vzácnější než zlato z Ofíru,
13 neboť já sám, Všemocný Hospodin, otřesu nebem i zemí a dovolím, aby zlo ukázalo, co umí.
14 Všichni cizinci v Babylónu se dají na útěk jako štvaná zvěř a jako ovce bez pastýře prchnou každý ke svému lidu do rodné země.
15 Koho však na útěku dopadnou, toho probodnou mečem a na místě zahubí.
16 Nepřátelé rozsekají děti na kusy před očima jejich rodičů, vyplení domy a znásilní ženy.
17 Poštvu proti Babylónu Médy, kteří se nestarají o stříbro a zlato.
18 Jejich šípy však usmrtí všechny mladíky a střelci neprojeví slitování ani nad dětmi.
19 Já sám, Bůh vesmíru, nechám zničit Babylón, klenot mezi národy a pýchu svého lidu, stejně jako Sodomu a Gomoru.
20 Již nikdy se do něj nevrátí život a po všechny generace ho již nikdo neosídlí. Ani kočovníci si v těch místech nepostaví stany a žádný pastýř tam nenechá odpočívat své stádo.
21 Jeho jedinými obyvateli budou pouštní tvorové. V domech se zabydlí šakalové a sovy a ulicemi budou poskakovat divoké kozy.
22 Z babylónských paláců a pevností se bude ozývat jen vytí hyen a šakalů. Zkáza Babylónu se nezadržitelně blíží a nic už ji neoddálí.
© 2016 ERF Medien