Help

Slovo na cestu

Pokoje pro kněze

1 Potom mě muž zavedl na sever vnějšího nádvoří a ukázal mi místnosti naproti chrámovému nádvoří a severní obvodové zdi.
2 Stavba, v níž se tyto místnosti nacházely a jejíž dveře směřovaly k severu, měřila na délku padesát metrů a na šířku dvacet pět metrů.
3 Z jedné strany této budovy byly ve třech řadách nad sebou ochozy o délce deseti metrů. Ochozy byly orientovány k vnitřnímu nádvoří naproti dlažbě nádvoří vnějšího.
4 Chodba, která umožňovala přístup k jednotlivým místnostem byla pět metrů široká a přístupové chodníčky měřily půl metru. Dveře místností směřovaly k severu.
5 Místnosti v horním a prostředním patře byly užší než místnosti spodního patra, neboť část místa zabíraly ochozy.
6 Celá stavba byla vybudována bez opěrných sloupů, jaké stály na nádvoří, proto se místnosti vyšších pater postupně stupňovitě zužovaly.
7 Z přední části stavby se táhla dvacet pět metrů dlouhá zídka, která vedla k vnějšímu nádvoří.
8 Zatímco místnosti obrácené směrem k vnějšímu nádvoří měřily dohromady dvacet pět metrů, řada místností na straně směrem k chrámu měřila padesát metrů.
9 Spodní místnosti měly vchod na východní straně a vcházelo se do nich z vnějšího nádvoří.
10 Nedaleko této budovy s místnostmi stála směrem na jih od chrámu podél zdi vnějšího nádvoří ještě jedna stavba s podobnými místnostmi.
11 Také k ní vedla přístupová cesta. Její místnosti měly stejné rozměry a byly stejně rozvrženy jako místnosti na severní straně.
12 Také jejich vchody odpovídaly uspořádání stavby na severní straně. Hlavní vstup do místností se nacházel na začátku přístupového chodníku souběžného se zdí vedoucí směrem na východ.
13 Muž mi k těmto stavbám řekl: "Místnosti v budovách na severu a na jihu chrámového nádvoří jsou určeny pro kněze. V těchto prostorách budou jíst posvátné oběti kněží, kteří slouží v Hospodinově chrámu. Současně se zde budou všechny tyto posvátné oběti ukládat - obilné oběti a oběti za spáchané nepravosti a provinění - neboť tato místa jsou svatá.
14 Jakmile kněz vstoupí do těchto posvátných prostor, nesmí vyjít na vnější nádvoří, dokud neodloží posvátný oděv, ve kterém konal bohoslužbu. Dříve než kněží vyjdou mezi ostatní Izraelce, musí se převléci."
15 Jakmile muž změřil všechno, co se nacházelo v chrámovém komplexu, vyvedl mne východní branou ven a změřil celý chrám kolem dokola. Okolo celého chrámu se táhla dlouhá zeď, která oddělovala toto posvátné místo od všedních prostranství. Vymezený posvátný okrsek měl půdorys čtverce, neboť když jej muž přeměřil ze všech stran měřící holí, byla ze severu, z jihu, z východu i ze západu vždy stejně dlouhá. Měřila na šířku i na délku dvě stě padesát metrů.
© 2016 ERF Medien