Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1-2 Jakmile s Hospodinem v cele vstoupíte do zeme, kterou máte natrvalo obsadit jako svou novou vlast, Hospodin pred vámi zacne vypuzovat národy puvodních obyvatel. Pomuže vám vyhladit Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce - sedm národu, které vás predcí velikostí i mocí. Hospodin je oslabí, abyste je dokázali porazit. Jakmile zvítezíte, musíte všechny jejich obyvatele bez milosti usmrtit.
3 V žádném prípade je nesmíte ponechat naživu a uzavrít s nimi prímerí nebo dokonce sezdávat jejich potomky a své vlastní syny a dcery.
4 Tito pohané by je odvrátili od Hospodina a svedli je k uctívání svých falešných bohu. V rozhorcení by pak Hospodin musel jako spravedlivý Buh vyhladit celý váš národ.
5 Proto znicte jejich oltáre i posvátné kameny a sloupy a spalte všechny napodobeniny jejich falešných bohu.
6 Hospodin si vás vyvolil ze všech národu na zemi jako svuj zvláštní a drahý lid, a proto náležíte výhradne jemu.
7 Neoblíbil a nevybral si vás proto, že byste poctem prevyšovali ostatní národy. Vždy je vás naopak mnohem méne.
8 Udelal to proto, že vás miluje a plní slib, kterým se zavázal vašim predkum. Proto vás svou mocí vysvobodil z Egypta, kde vás faraón, vládce zeme, veznil jako své otroky.
9 Budte si vedomi toho, že Hospodin je jediný pravý Buh. Je verný a se všemi, kdo ho milují a zachovávají jeho prikázání, trvale jedná podle své smlouvy prízne.
10 Avšak tem, kdo se proti nemu bourí, bez váhání odplácí zkázou.
11 Proto svedomite dodržujte jeho prikázání a zákony, které jsem vám dnes sveril.
12 Budete-li se temito zákony rídit, Hospodin dostojí svému slibu, který dal vašim predkum. Bude vás milovat a prokazovat vám svou prízen.
13 V zemi, kterou se zavázal venovat vašim predkum, rozmnoží váš národ a bude žehnat vašim potomkum. Zajistí vám bohatou úrodu obilí, vinné révy i olejnatých oliv a znásobí vaše stáda.
14 Dostane se vám vetšího požehnání než všem ostatním národum. Žádné z vašich manželství nezustane bezdetné a také dobytek se nebývale rozmnoží.
15 Hospodin ochrání vaše zdraví a nedopustí, aby vás postihly choroby, které sužovaly Egypt, ale sešle je proti vašim neprátelum.
16 Znovu opakuji, že všechny protivníky, které vám Hospodin vydá do rukou, musíte bez milosti zabít. Nemejte s nimi žádné slitování a nedejte se svést k uctívání jejich falešných bohu, jinak sami vstoupíte na cestu zatracení.
17 Všechny tyto národy jsou mocnejší než vy, a tak se možná sami sebe zeptáte, jak byste je mohli znicit.
18 Nemejte ale žádné obavy a dobre si zapamatujte, jak Hospodin naložil s egyptským faraónem a s celou jeho zemí.
19 Vždyt jste na vlastní oci videli zázraky a divy i težké zkoušky, kterými Hospodin podrobil vaše neprátele, když vás svou mocí jako váš Buh vysvobozoval. A práve tak Hospodin naloží se všemi, kterých se nyní bojíte.
20 Pošle na ne hejna sršnu, dokud nezahyne i ten poslední, který se pred vámi ukryl.
21 Není treba mít strach, protože Hospodin, váš Buh, je veliký a mocný.
22 Hospodin však bude tyto národy vyhánet postupne a nedovolí vám, abyste je vyhubili najednou, protože by se ve vaší nové vlasti nebezpecne premnožila dravá zvírata.
23 Hospodin vyvolá v radách vašich protivníku veliký zmatek, abyste nad nimi mohli zvítezit a všechny je pobít.
24 S jeho pomocí si podrobíte i jejich krále a navždy je necháte upadnout v zapomnení. Nikdo pred vámi neobstojí a nade všemi zvítezíte.
25 Spalte napodobeniny jejich falešných bohu a znicte dokonce i stríbro a zlato. Nedejte se ovládnout ziskuchtivostí a nic si neponechejte pro sebe, jinak se zdánlivý prospech obrátí proti vám, nebot Hospodinu takové veci nenávidí.
26 Neopovažujte se prinést si cokoliv z posvátných vecí techto pohanských národu do svého domu, jinak budete spolecne s nimi odsouzeni ke zkáze. Všechno, co vám Hospodin narídil znicit, je odporné a hodné nenávisti.
© 2016 ERF Medien