Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Neprinášejte Hospodinu, svému Bohu, obeti ze zvírat, která mají jakoukoliv telesnou vadu ci postižení, nebot taková obet je pro Hospodina neprijatelná.
2-4 Jestliže se vám donese, že kterýkoliv muž nebo žena žijící v nekterém z vašich mest, jež vám daroval Hospodin, porušuje Hospodinova narízení a navzdory mému varování uctívá falešné bohy ci slunce, mesíc nebo hvezdy, musíte celou záležitost dukladne prešetrit. Pokud vyjde najevo, že obvinení bylo pravdivé a mezi Izraelci skutecne dochází k tak neslýchaným vecem,
5 odvedte provinilého muže nebo ženu za mestskou bránu a ukamenujte je k smrti.
6 K vykonání rozsudku smrti je treba výpovedi dvou nebo trí svedku. Nikdo nesmí být usmrcen pouze na základe obvinení jednoho cloveka.
7 Svedkové se ujmou výkonu rozsudku jako první a potom se k nim pridají všichni ostatní lidé. Každý takový nešvar je treba tímto zpusobem vymýtit.
8 Setkáte-li se s natolik obtížným prípadem, který nedokážete rozsoudit – at už pujde o vraždu, rozepri nebo napadení – odeberte se na místo, které vám jako váš Buh urcí sám Hospodin.
9 Predstupte pred kneze z rodu lévijcu a pred soudce, který v té dobe bude zastávat tento úrad, a požádejte je o vynesení rozsudku.
10 Rozhodnutí, které vynesou na míste urceném Hospodinem, pak musíte respektovat. Peclive udelejte vše tak, jak vám narídí.
11 Jednejte v souladu se zákony, které vám predstaví, a ridte se jejich rozhodnutím. Od toho, co vám reknou, se nesnažte jakkoliv odchýlit.
12 Každý, kdo by se opovážil pohrdat soudcem nebo knezem, který zastupuje Hospodina, samotného vašeho Boha, musí zemrít. Takový zlorád musíte z Izraele odstranit.
13 Ostatní lidé, kterí se o tom doslechnou, se zaleknou a nic takového si již nedovolí.
14 Jakmile vstoupíte do zeme, kterou vám Hospodin dal, obsadíte ji a usadíte se, budete si chtít zvolit nad sebou krále, jako mají všechny národy kolem vás.
15 Zvolte si však za krále výhradne cloveka, kterého vám doporucí Hospodin. Musí to být také jeden z vás a nikoliv cizinec.
16 Král nesmí vlastnit príliš mnoho koní a nesmí nutit Izraelce, aby se vrátili do Egypta a získali tam ješte více koní. Vždyt Hospodin vám výslovne rekl, že se do Egypta již nikdy nesmíte vrátit.
17 Král se také nesmí obklopit mnoha ženami, protože by ho mohly odvrátit od Boha. A nesmí ani shromaždovat príliš mnoho stríbra a zlata.
18 Jakmile stane v cele království, nechá si na svitek vyhotovit opis tohoto zákona, který obdrželi lévijští kneží.
19 Kopii zákona si ponechá a bude ho studovat po celý svuj život, aby se naucil ctít Boha a peclive zachovávat každé slovo jeho zákona a všech narízení.
20 To proto, aby se nepovyšoval nad ostatní Izraelce a nesnažil se obcházet zákon. Jedine za techto okolností pak bude on sám i jeho potomci dlouhá léta vládnout v království Izraele.
© 2016 ERF Medien