Help

Slovo na cestu

1 Izraelci naslouchali a Mojžíš pokracoval: „Jakmile se usadíte ve své nové zemi, kterou vám Hospodin, Buh vašich predku, sveril do vlastnictví, jednou pro vždy se musíte rídit jeho pravidly.
2 Beze zbytku znicíte veškerá posvátná místa na vrcholcích hor a kopcu a také pod každým posvátným stromem, kde pohanské národy, které máte vyhladit, uctívají své falešné bohy.
3 Rozmetejte jejich oltáre, znicte posvátné kameny a spalte posvátné drevené sloupy. Zbavte se také všech napodobenin jejich falešných bohu, aby se na ne navždy zapomnelo.
4 Nikdy pak nesmíte uctívat svého Boha Hospodina tak, jako tito pohané.
5 Buh sám urcí na území jednoho z vašich rodu místo, které se stane symbolem jeho prítomnosti na zemi.
6 Jedine na tomto míste ho pak smíte uctívat a prinášet mu na oltární ohen své obeti a dary, desátky, prvorozené kusy dobytka a výjimecné dary, které jste mu prislíbili na výraz své vdecnosti a prátelství.
7 V prítomnosti Hospodina, svého Boha, pak se svými rodinami smíte jíst a radovat se ze všeho, cím vás Hospodin ve své prízni obdaril.
8-9 Nebudete již dále jednat jen podle svého vlastního uvážení, jak je tomu dnes, kdy ješte neprožíváte pokoj v nové vlasti, kterou vám Hospodin, váš Buh, dává.
10 Jakmile ale prekrocíte Jordán a osídlíte zemi, kterou vám Hospodin natrvalo sverí, zbaví vás okolních neprátel, abyste mohli žít v bezpecí.
11 A práve tehdy si vyvolí místo, kde nechá prebývat svou slávu a kam mu budete prinášet veškeré své obeti a dary ke spálení, desátky a mimorádné dary, které jste Hospodinu prísežne zaslíbili.
12 Tam se budete radovat s celou svou rodinou, služebnictvem i lévijci z vašich mest, kterí nedostali do vlastnictví žádný podíl.
13 Za žádných okolností nespalujte pro Hospodina své obeti, kdekoliv se vám zachce.
14 Predkládejte mu je výhradne na míste, které sám Hospodin urcí na území jednoho z vašich rodu. Tam se ridte vším, co jsem vám prikázal.
15 Ostatní zvírata pro svou obživu smíte porážet kdekoliv. Když vám to míra Hospodinovy prízne dovolí, mužete jíst tolik masa, kolik budete chtít. Smí je jíst každý, at už bude splnovat požadavky obradní cistoty nebo nikoliv, podobne jako kdyby ulovil lan nebo jelena.
16 Nikdy však nejezte krev, ale vylijte ji na zem jako vodu.
17 Podobné narízení jako pro prinášení obetí platí také pro pokrmy pripravené z desetiny vašeho obilí, vinné révy a oleje ci prvorozených kusu z vašich stád a všeho, co jste slíbili Hospodinu jako obetní dar na výraz své vdecnosti a prátelství.
18-19 Nesmíte je jíst kdekoliv budete chtít, ale výhradne v prítomnosti Hospodina, vašeho Boha, na míste, které on sám vyvolí. To platí pro všechny cleny vašich rodin, služebnictvo a také pro lévijce, kterí žijí ve vašich mestech. Spolecne se radujte pred Hospodinem, svým Bohem, ze všeho, cím vás obdaroval, a nikdy nezanedbávejte predevším lévijce.
20-21 Jakmile vám Hospodin sverí celou zemi, jak slíbil, bude jeho vyvolené mesto pro nekteré z vás príliš daleko. Kdykoliv však dostanete chut na maso, smíte ho jíst, kolik budete chtít, a porážet dobytek k obžive v míste svého bydlište.
22 Takový pokrm smí jíst dokonce i necistí, podobne jako kdyby ulovili lan nebo jelena.
23 Za žádných okolností však nejezte krev usmrcených zvírat - symbol života.
24 Vylijte ji na zem jako obycejnou vodu.
25 Držte se toho, co Hospodin považuje za správné, a nejezte krev, aby vám i vašim potomkum byl Hospodin vždy príznive naklonen.
26 Posvátné dary a slíbené obeti ale vždy musíte Hospodinu prinášet pouze na místo, které sám vyvolí.
27 Predkládejte maso i krev obetí urcených ke spálení na Hospodinuv oltár. Krev musíte vylít vedle oltáre a maso smíte sníst.
28 Peclive jednejte podle všech narízení, která jsem vám sveril. Vždyt vám i vašim potomkum se povede dobre jedine tehdy, budete-li delat to, co Hospodin, váš Buh, považuje za správné.
29 On sám pred vámi vyžene národy zeme, kterou se chystáte obsadit.
30 Jakmile se jich zbavíte a osídlíte jejich zemi, nedejte se svést bájemi o jejich bozích. Nepátrejte po tom, jak tyto národy sloužily svým bohum, abyste nezacali jednat stejne.
31 Nesmíte Hospodina, svého Boha, uctívat po vzoru pohanu, nebot se pri tom dopouštejí všemožných ohavností, které Hospodin nenávidí. Vždyt pohané pri svých obradech obetují v ohni dokonce i své vlastní deti!
32 Peclive proto dodržujte všechno, co jsem vám narídil, nic k tomu nepridávejte a nicemu se nevyhýbejte.
© 2016 ERF Medien