Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Jindy Hospodin pověřil Mojžíše:
2 "Promluv s Áronem a poruč mu, ať vždy nastaví kahánky na svícnu ve svatyni tak, aby svítily do prostoru před svícnem."
3 Áron uposlechl a stavěl kahánky na svícnu tak, aby svítily dopředu, jak mu prostřednictvím Mojžíše poručil Hospodin.
4 Celý svícen byl z ryzího zlata od podstavce až po kalichy v podobě rozkvetlých poupat. Mojžíš ho zhotovil přesně podle vzoru, který mu ukázal Hospodin.
5 Později Hospodin řekl Mojžíšovi:
6 "Odděl všechny lévijce od ostatních Izraelců a očisti je prostřednictvím následujícího obřadu ke službě pro svatyni.
7 Nejprve je postříkej očistnou vodou a potom jim přikaž, ať si oholí celé tělo a vyperou svůj oděv, aby dostáli požadavkům obřadní čistoty.
8 Dále musí přivést mladého býčka a k němu příslušnou obilnou oběť z mouky smíšené s olejem a také jednoho býčka jako oběť za provinění.
9 Když budou mít vše pohromadě, přiveď je ke vchodu do svatyně a shromáždi celý izraelský národ.
10 Zatímco lévijci budou stát v mé přítomnosti, ostatní Izraelci na ně postupně vloží své ruce.
11-13 Potom přistoupí Áron a jeho synové a symbolicky mi před oltářem zasvětí všechny lévijce jako obětní dar izraelského národa, aby se lévijci mohli věnovat mé službě. Nakonec lévijci vloží ruce na hlavu dvou přivedených býků, které mi vzápětí při smírčím obřadu věnujete jako oběť za provinění a oběť určenou ke spálení na oltáři.
14 Takto oddělíte lévijce od ostatních Izraelců, aby patřili jen mně.
15 Teprve po tomto očistném obřadu a zasvěcení mohou lévijci začít pracovat pro svatyni.
16-18 Budou mi cele náležet namísto všech prvorozených Izraelců, kteří mi včetně nejdříve narozených samců dobytka patří už od té doby, kdy jsem zahubil všechno prvorozené Egyptě.
19 Já pak věnuji a podřídím lévijce Áronovi a jeho synům jako podíl z daru Izraelského národa. Lévijci budou sloužit Izraelcům ve svatyni a konat za ně smírčí obřady, aby se Izraelci nedostali příliš blízko ke svatyni a nezahynuli."
20 Když Hospodin domluvil, Mojžíš s Áronem a ostatními Izraelci mu zasvětli lévijce, jak jim přikázal.
21 Jakmile lévijci podstoupili očistný obřad a vyprali si oděv, Áron za ně vykonal smírčí obřad a symbolicky je věnoval Hospodinu.
22 Teprve, když Izraelci splnili všechno, co jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil, směli lévijci pod dozorem Árona a jeho synů začít pracovat pro svatyni.
23 Nakonec Hospodin oslovil Mojžíše a dodal:
24-25 "Lévijci mohou sloužit ve svatyni teprve po dovršení dvaceti pěti let a budou vykonávat svou práci nejdéle do padesáti let, kdy musí z aktivní služby pro svatyni odejít.
26 Ačkoliv pak ještě budou moci pomáhat ostatním lévijcům nesmějí už sami za sebe vykonávat žádnou službu. Tímto způsobem budete řídit povinnosti lévijců."
© 2016 ERF Medien