Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Jakmile vyšli pod vrchol, Bileám nařídil Balákovi, aby na místě nechal vystavět sedm oltářů a dal připravit sedm býků a sedm beranů.
2 Balák udělal, co mu Bileám řekl, a když byl hotov, společně obětovali na každém z oltářů jednoho býka a berana.
3 Zatímco oběti stravoval oheň, Bileám řekl Balákovi: "Zůstaň zde u oltářů a já sám vystoupím na vrchol a požádám Hospodina, aby se mi zjevil. Jestliže mne vyslyší, oznámím ti, co mi řekl."
4 Bůh se skutečně ukázal a Bileám řekl: "Na sedmi oltářích jsem pro tebe obětoval sedm býků a sedm beranů."
5 Nato Hospodin předal Bileámovi své poselství a poslal ho zpět ke králi Balákovi."
6 Bileám tedy sešel dolů a nalezl krále se všemi ostatními představiteli Moábu u obětních oltářů.
7 Potom Bileám zvolal: "Moábský král Balák mne povolal z východního pohoří Aramu, abych odsoudil a proklel izraelský národ.
8 Jak ale mohu někoho proklínat, když ho Bůh nezatratil?
9 Z vrcholků skal vidím, že Izraelci se nepodobají ostatním národům. Jsou jiní a žijí odděleně.
10 Podobně jako zrnka prachu nikdo nespočítá ani čtvrtinu jejich národa. Kéž bych jednoho dne zesnul jako oni pokojným spánkem smrti spravedlivých."
11 Sotva to král Balák uslyšel, obořil se na Bileáma: "Co to děláš? Přivedl jsem tě, abys proklel mé nepřátele a ty jim naopak předpovídáš to nejlepší!"
12 Nato však Bileám odpověděl: "Neříkal jsem ti snad, že smím vyslovit pouze to, co mi přikáže Hospodin?"
13 Balák tedy řekl: "Pojď se mnou na jiné místo, odkud je vidět tábor Izraelců. Z celého národa uvidíš jen část, ale přesto na něj odsud můžeš uvrhnout prokletí."
14 Nato odešel s Bileámem na pole hlídek na vrcholu hory Pisgy. Na místě postavil sedm oltářů a na každém z nich obětoval jednoho býka a berana.
15 Když byl Balák hotov, Bileám ho požádal: "Zůstaň zde u svých obětí a já se opodál setkám s Hospodinem."
16 Hospodin se Bileámovi skutečně zjevil a oznámil mu, s jakou odpovědí se má vrátit ke králi Balákovi.
17 Když se Bileám vrátil, král Balák stál se všemi představiteli Moábu u obětních oltářů a ihned se Bileáma zeptal: "Tak co ti řekl Hospodin?"
18 Nato Bileám zvolal: "Dobře poslouchej, králi Baláku! Nečekej od Boha, že bude lhát nebo náhle měnit svá rozhodnutí.
19 Vždyť Bůh není člověk a nejedná jako on. Což nepotvrzuje svá slova činy a neplní, co slíbil?
20 Nařídil mi, abych Izraelcům požehnal. Mohu snad vzdorovat, když on jim projevil svou přízeň?
21 Izraelský národ nežije v bídě a nemá se čeho obávat. Vždyť Hospodin je s nimi a všichni ho oslavují jako svého krále.
22 Sám Bůh je vysvobodil z Egypta a dal jim sílu nezkrotného býka.
23 Izraeli neublíží žádná kouzla a prokletí. Ostatní mohou jen obdivovat, co Bůh pro svůj národ udělal.
24 Izraelci jsou jako mocní lvi, kteří neustoupí, dokud nezvítězí a nenasytí se masem a krví svých obětí."
25 Sotva Bileám domluvil, král Balák se na něj osopil: "Když nedokážeš Izraelce proklít, tak jim alespoň neustále nežehnej."
26 Bileám však znovu odpověděl: "Neříkal jsem ti snad, že smím vyslovit jen to, co mi přikáže Hospodin?"
27-28 Král Balák se ale nepoučil a opět řekl Bileámovi: "Půjdeme jinam, kde ti snad Bůh dovolí, abys Izraelce proklel," a odvedl Bileáma na vrchol hory Peóru, která se zvedá z pouště.
29 I tentokrát Bileám poručil králi Balákovi, aby na místě nechal vystavět sedm oltářů a obětoval sedm býků a sedm beranů.
30 Balák uposlechl a obětoval na každém z oltářů jednoho býka a berana.
© 2016 ERF Medien