Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Dále Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl:
2 "Kdykoliv budete zakládat tábor, umístíte svatyni doprostřed a v určité vzdálenosti kolem ní vymezíte a označíte prostor pro každý z izraelských rodů. Všichni tak budou sídlit podle své příslušnosti pod vlajkou vlastního rodu.
3-31 Jednotlivé rody se pod vedením svých představitelů rozmístí v okolí svatyně podle následujícího uspořádání: Na východě budou tábořit: Rod: Judejci, Vůdce: Amínadabův syn Nachšón, Počet: 74 600; Rod: Isacharovci, Vůdce: Súarův syn Netaneel, Počet: 54 400; Rod: Zabulónovci, Vůdce: Chelónův syn Elíab, Počet: 57 400; Celkem 186 400. Na jihu se usadí: Rod: Rúbenovci, Vůdce: Šedeúrův syn Elísúr, Počet: 46 500; Rod: Šimeónovci, Vůdce: Suríšadajův syn Šelumíel, Počet: 59 300; Rod: Gádovci, Vůdce: Reúelův syn Eljásaf, Počet: 45 650; Celkem 151 450. Západně od svatyně budou sídlit: Rod: Efrajimovci, Vůdce: Amíhudův syn Elíšama, Počet: 40 500; Rod: Manasesovci, Vůdce: Pedásurův syn Gamlíel, Počet: 32 200; Rod: Benjamínovci, Vůdce: Gideóního syn Abídan, Počet: 35 400; Celkem 108 100. A konečně severní stranu obsadí: Rod: Danovci, Vůdce: Amíšadajův syn Achíezer, Počet: 62 700; Rod: Ašerovci, Vůdce: Okranův syn Pagíel, Počet: 41 500; Rod: Neftalíovci, Vůdce: Énanův syn Achíra, Počet: 53 400; Celkem 157 600. Když Izraelci potáhnou dál, půjdou vždy v čele Judejci s dalšími dvěma rody z východní strany a za nimi se budou ubírat Rúbenovci a rody z jihu tábora. Uprostřed průvodu izraelských rodů pak budou ve stanoveném pořadí následovat jednotlivé rodové větve Lévijců, kteří ponesou svatyni. Za nimi půjdou Efrajimovci a ostatní rody ze západní strany a nakonec Danovci a zbývající dva rody ze severu tábora."
32 Ze sčítání lidu tedy vyplynulo, že ve všech izraelských rodech je celkem 603 550 bojeschopných mužů.
33 Do tohoto počtu Mojžíš nezahrnul lévijce, protože mu Hospodin přikázal, aby je při sčítání vynechal.
34 Izraelci uposlechli, co jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil, a vždy tábořili a putovali pouze podle stanoveného řádu se svým rodem.
© 2016 ERF Medien