Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Krátce nato řekl Hospodin Mojžíšovi:
2 "Přikaž, aby ti představitelé všech izraelských rodů přinesli dvanáct holí - jednu za každého z nich - a napiš na ně jejich jména.
3 Za Léviovce pak označ hůl Áronovým jménem, ať je výčet rodů kompletní.
4 Všechny hole odneseš do velesvatyně před truhlu se zákonem, kde se spolu setkáváme.
5 Hůl, která bude patřit muži, jehož si vyvolím, se pak do rána zazelená, vykvete a dozrají na ní plody. Tak konečně umlčím věčné protesty Izraelců proti vašemu vedení."
6-7 Mojžíš všechno oznámil Izraelcům, a jakmile mu každý z představitelů dvanácti rodů přinesl jednu hůl, uložil je společně s Áronovou holí do velesvatyně před truhlu s deskami Hospodinova zákona.
8 Když pak na druhý den Mojžíš vstoupil do svatyně, uviděl, že Áronova hůl za rod Léviovců se zazelenala, vykvetla a dozrály na ní mandle.
9 Mojžíš tedy vynesl všechny hole ze svatyně a ukázal je Izraelcům. Jejich představitelé si je prohlédli a každý si vzal svou vlastní hůl.
10 Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl k truhle s deskami Zákona a ponechej ji tam jako varování pro každého, kdo by opět chtěl protestovat proti mé vůli. Bude jim připomínat, že se nemají bouřit, jinak zahynou."
11 Mojžíš uposlechl, a udělal, co mu Hospodin přikázal.
12 Když to Izraelci viděli, dostali strach a dali se před Mojžíšem do naříkání: "To je náš konec! Jsme odsouzeni k záhubě!
13 Každý, kdo se byť jen přiblíží k Hospodinově svatyni, nepochybně zahyne. Už nyní jako bychom byli mrtví!"
© 2016 ERF Medien