Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Pri obradu obeti smírení budete postupovat takto:
2 Zvírata, která budete obetovat za svá provinení usmrtíte na míste, kde se porážejí obeti urcené ke spálení na oltári, a pokropíte jejich krví oltár ze všech stran.
3-4 Obetujete mi veškerý tuk kolem jejich vnitrností, obe ledviny vcetne tuku z oblasti beder a spolu s nimi také cást jater.
5 To všechno mi knez predloží na oltár a spálí jako obet smírení.
6 Zbytek obeti smí muži z knežského rodu sníst. Obet je však posvátná a proto smí její maso jíst pouze na posveceném míste.
7 Pro obeti za provinení platí totéž co pro obeti smírení. Obojí náleží knezi, který s obetí vykoná smírcí obrad.
8 Z obetí, které lidé prinesou ke spálení na oltári, si knez muže ponechat kuži.
9 Knezi náleží také všechny obilné obeti, které mi predkládá, at už jsou pripraveny v peci, na pánvi nebo v hrnci.
10 Veškeré obilné obeti s olejem i bez, patrí rovným dílem knežím z Áronova rodu.
11 S obetmi, které mi lidé prinesou na výraz prátelství a vdecnosti, naložíte takto:
12 Chce-li mi nekdo svou obetí projevit vdecnost a podekování, at krome samotné obeti prinese ješte chlebové placky z nekynutého testa s olejem nebo nekynuté olejem potrené oplatky a koláce z mouky s olejem.
13 A nakonec at ke své obeti díkuvzdání pripojí také chléb z kynutého testa.
14 Potom mi symbolicky predloží jeden kus od každého druhu prineseného peciva a nakonec je venuje knezi, který vykoná obrad s krví jeho obeti darované na výraz prátelství a vdecnosti.
15 Maso z obeti, kterou nekdo predloží jako projev podekování, je nutné sníst ve stejný den, kdy byla obet poražena. Nic nesmí zustat do rána druhého dne.
16 Pokud se ale jedná o obet prinesenou z vdecnosti za naplnení slibu nebo o dobrovolný dar z dobré vule, muže se nezkonzumovaný zbytek obeti dojíst až na druhý den.
17 Všechno, co ale zustane do tretího dne, se musí spálit.
18 Pokud by nekdo jedl maso z této obeti ješte i tretí den, proviní se, protože obet již bude necistá. V takovém prípade prohlásím celou obet za neplatnou a neprijmu ji.
19 Rovnež zakazuji konzumovat jakékoliv maso, které došlo do styku s nejakou necistotou. Takové maso se musí spálit. Všechno ostatní maso ale smí jíst každý, kdo je splnuje požadavky obradní cistoty a je tedy cistý.
20-21 Jestliže ale clovek prijde do styku s necím necistým, co pochází z lidského tela, s nekterým ze zvírat, která jsem zakázal jíst, nebo s címkoliv jinak necistým, potom tyto požadavky obradní cistoty prirozene nesplní a je necistý. Pokud i navzdory tomu požije maso z obeti, kterou mi jako svému Hospodinu nekdo prinesl na výraz svého prátelství a vdecnosti, bude vyhošten z Izraele."
22-23 V dalším poselství, které prostrednictvím Mojžíše predal Izraelcum, Hospodin narídil: "Nejezte tuk dobytka, ovcí ani koz.
24 Tuk z nalezených uhynulých nebo zadávených zvírat mužete použít k jiným úcelum, ale nesmíte ho jíst.
25 Kdokoliv sní tuk ze zvírete, které mi jako svému Hospodinu obetoval v ohni na oltári, bude vyhošten z Izraele.
26 At budete žít kdekoliv, nikde nesmíte jíst krev zvírat ani ptáku.
27 Jestliže nekdo tento zákaz poruší, vypovezte ho ze svého národa."
28 Dále Hospodin Mojžíšovi rekl:
29 "Oznam Izraelcum, že každý, kdo mi jako svému Hospodinu privede zvíre jako dar na výraz prátelství a vdecnosti, musí cást svého daru obetovat.
30 Vlastníma rukama prinese k oltári všechen tuk a hrudí obetovaného zvírete a pozvedne je k nebi, aby mi hrud venoval jako svuj dar.
31 Knez, který jeho obet prevezme, spálí veškerý tuk na oltári, ale hrud si ponechá jako podíl pro kneží z Áronova rodu.
32-33 Pravou kýtu z vašeho obetního daru na výraz prátelství a vdecnosti dáte jako rádný podíl knezi, který mi z této obeti predloží krev a tuk.
34 Hrudí a kýtu z obetí, které mi Izraelci prinášejí na výraz prátelství a vdecnosti, jsem jednou provždy pridelil jako rádný podíl knezi Áronovi a jeho potomkum.
35 Tyto cásti zvírat obetovaných na oltári náleží Áronovi a jeho potomkum od té doby, kdy jsem je já sám, Hospodin, povolal za své kneží.
36 V den, kdy jsem je pro tento úrad posvetil, jsem narídil Izraelcum, aby jim pravidelne po všechny generace dávali tento podíl."
37 Tyto predpisy platí pro obeti urcené ke spálení na oltári, obilné obeti, obeti za provinení, obeti smírení, obetní dary pri vysvecování kneží a obetní dary na výraz prátelství a vdecnosti.
38 Hospodin je sveril Mojžíšovi na hore Sínaji a prikázal Izraelcum, kterí v té dobe pobývali na poušti, aby mu podle techto narízení prinášeli své obeti.
© 2016 ERF Medien