Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1-2 Dále Hospodin poveril Mojžíše, aby promluvil k Izraelcum a oznámil jim, kdy se mají shromaždovat k oslavám náboženských svátku, které sám ustanovil.
3 "Šest dní v týdnu mužete venovat práci, ale sedmý den, v sobotu, odpocívejte. Nepracujte a shromáždete se ke spolecné bohoslužbe. Sobota vždy bude náležet Bohu, at se usadíte kdekoliv.
4 Ustanovil jsem jako váš Hospodin nekolik svátku a chci, abyste je ve stanovenou dobu oslavovali.
5 Ctrnáctý den v prvním mesíci zacnete navecer oslavovat výrocí velké noci, kdy jsem váš národ vysvobodil z Egypta.
6 Den nato, patnáctého v mesíci, budete v oslavách pokracovat pripomínkou svátku nekynutého chleba a celý týden budete jíst pouze chléb zadelaný bez kvasnic.
7 První den oslav nebudete pracovat a usporádáte slavnostní bohoslužebné shromáždení.
8 Celý týden pro mne budete pálit obeti na oltári a sedmý den opet zanecháte veškeré práce a shromáždíte se ke slavnostní bohoslužbe."
9 Potom Hospodin pokracoval slovy:
10 "Dále Mojžíši jdi a vzkaž Izraelcum: Až dorazíte do zeme, kterou jsem vám slíbil, a požnete úrodu, prineste knežím snopek prvního sklizeného obilí.
11 Knez ho na druhý den po sobotním odpocinku symbolicky pozvedne k nebi, aby mi ho nabídl jako dar, a já ho rád prijmu.
12 Tentýž den, kdy mi darujete první snopek, navíc prineste zcela zdravého jednoletého beránka jako obet urcenou ke spálení na oltári.
13 Spolu s ním spalte obilnou obet zadelanou z jednoho litru mouky s olejem a prineste jeden litr vína k tekuté obeti.
14 Dokud mi jako svému Bohu nepredložíte tuto obet z první úrody, nesmíte jíst nové obilí ani z nej pripravovat jakýkoliv jiný pokrm. Toto narízení bude trvale platit pro všechny generace Izraelcu, at budou žít kdekoliv.
15-16 Sedm týdnu po obetování prvního snopku, presne padesátý den po sedmé sobote, mi znovu prineste obet z obilí, které se urodilo toho roku.
17 Ze všech koncin, kde sídlíte, prineste dva kynuté chleby upecené asi z jednoho litru mouky a symbolickým pozvednutím k nebi mi je venujte jako obetní dar ze své úrody obilí.
18 S tímto chlebem mi predložte sedm zdravých jednoletých beránku, jednoho býcka a dva berany. Všechny je pripravte jako obeti urcené ke spálení na oltári a pridejte k nim príslušné obilné obeti a tekuté obetní dary. Spalte je podle narízení a já vaše obeti rád prijmu.
19 Dále privedete jednoho kozla jako obet za provinení a dva jednoleté beránky jako obetní dar na výraz prátelství a vdecnosti.
20 Knez pak oba beránky pozvedne k nebi a symbolicky mi je jako svému Hospodinu venuje s chlebem ze sklizeného obilí. Potom si je ponechá, nebot jsem je oddelil jako posvátný podíl obeti pro své kneží.
21 Ve ten den nebude nikdo pracovat a usporádáte slavnostní bohoslužbu. Toto narízení bude trvale platit pro všechny generace Izraelcu, at budou žít kdekoliv.
22 Když budete sklízet obilí, které se ve vaší zemi urodilo, ponechejte na okrajích polí cást úrody a nesbírejte ani klasy, které vám upadly na zem. Zanechejte je na poli pro chudé a pro cizince. Vždyt já, Hospodin, jsem Bohem pro všechny."
23-24 Po techto slovech Hospodin pokracoval dále a rekl Mojžíšovi:
25 "První den sedmého mesíce budete odpocívat a usporádáte slavnostní bohoslužebné shromáždení, pri kterém budete vytrubovat na polnice. Nebudete pracovat a spálíte pro mne na oltári obetní dar."
26 Nato Hospodin rekl:
27 "Desátý den v sedmém mesíci vás ceká velký den smírení. Celý den budete držet pust a s lítostí vyznávat své viny. Usporádáte bohoslužebné shromáždení a vložíte mi do ohne na oltári predepsané obeti.
28 V den smírení nebudete pracovat, ale vykonáte predepsané obrady, abych vám jako Hospodin a Buh odpustil všechna provinení.
29 Každého, kdo se v tento den odmítne postit a litovat svého provinení, vyhostím z izraelského národa.
30 A kdyby snad nekdo dokonce pracoval, zaplatí za to svým životem.
31 Ani vy ani vaši potomci v budoucnu nesmí v tento den pracovat, at bude váš národ žít kdekoliv.
32 Od vecera devátého dne až do vecera dne následujícího budete odpocívat a uprímne litovat svých provinení."
33-34 Hospodin pokracoval a poveril Mojžíše, aby Izraelcum vyrídil: "Patnáctý den sedmého mesíce zacnete slavit sedmidenní svátek stánku.
35 První den nebudete pracovat a usporádáte slavnostní bohoslužbu.
36 Po celý týden mi pak budete prinášet na oltár své obetní dary a osmý den usporádáte záverecné bohoslužebné shromáždení vcetne obradu spálení obeti na oltári. Opet nebudete delat žádnou bežnou práci a tímto shromáždením celý svátek ukoncíte.
37 Behem všech techto svátku, které jsem ustanovil, vždy usporádáte bohoslužebné shromáždení a predložíte mi své obetní dary - obeti urcené ke spálení na oltári, obilné obeti, dary a tekuté obeti - vždy podle narízení pro každou z techto príležitostí.
38 Krome toho mi ale budete i nadále prinášet své obvyklé obetní dary každou sobotu, pri potvrzení slibu nebo jen tak z dobré vule.
39 Svátek stánku tedy zahájíte patnáctý den v sedmém mesíci, kdy už je všechna úroda sklizena. Týden oslav zacnete dnem odpocinku a nebudete pracovat ani osmý den, jakmile slavnost skoncí.
40 Hned na první den si pripravte k jídlu to nejlepší ovoce ze svých sadu a narežte palmové listy a vetve listnatých stromu, ze kterých si zhotovíte provizorní prístreší. Sedm dní se pak v mé prítomnosti veselte a oslavujte.
41 Chci, aby tento sedmidenní svátek na mou pocest slavily každý rok vždy v sedmý mesíc také všechny budoucí generace vašich potomku.
42 Behem sedmi dní jeho oslav budou všichni rodilí Izraelci bydlet ve stanech nebo chatrcích z listnatých vetví.
43 Tak si vaši potomci pripomenou, že v dobe, kdy jsem jako Hospodin a Buh vysvobodil váš národ z Egypta, žili Izraelci ve stanech na poušti."
44 Když Buh skoncil, Mojžíš promluvil k Izraelcum a predstavil jim svátky, které Hospodin ustanovil.
© 2016 ERF Medien