Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1-3 Pozdeji Hospodin poveril Mojžíše a Árona, aby oznámili Izraelcum: "Ackoliv je na svete mnoho živocichu, smíte jíst pouze maso tech zvírat, která mají cele rozdelená kopyta na polovinu a soucasne prežvýkávají potravu.
4-8 Je také nekolik zvírat, jako napríklad velbloud, jezevec a králík, která sice potravu prežvykují, ale nemají rozdelená kopyta. Naopak jiná zvírata s rozdelenými kopyty, jako je napríklad vepr, zase neprežvykují potravu. Proto budete všechna tato zvírata považovat za necistá a nesmít e konzumovat jejich maso ani se dotýkat jejich uhynulých tel. Z vodních živocichu smíte jíst pouze maso ryb, které mají ploutve a šupiny.
9-12 Zakazuji vám však jíst všechny ostatní vodní živocichy, kterí nemají ploutve ani šupiny, at už žijí v morích nebo ve sladkých vodách. Nesmíte se dotýkat ani jejich uhynulých tel. Prijatelní jsou pouze vodní živocichové, kterí mají ploutve a šupiny.
13-19 19 Za potravu nesmíte používat ani žádné z techto ptáku: Orly, supy, lunáky ani žádný druh jestrábu a havranu, pštrosy, sovy, racky a ruzné druhy sokolu, kulichy, kormorány, výry, sovy pálené, pelikány, cápy a ruzné druhy volavek ani dudky a netopýry.
20 Neprijatelný pro vás bude rovnež veškerý okrídlený hmyz, který se pohybuje po ctyrech.
21-22 Smíte jíst pouze takový hmyz, který skáce - ruzné druhy kobylek, sarancata a cvrcky.
23 Všechno ostatní, co má ctyri nohy a lítá, vám zakazuji.
24-28 Nedotýkejte se uhynulých tel zvírat, která nemají rozdelená kopyta nebo neprežvykují, ani ctyrnohých živocichu s tlapami. Oznacil jsem je za necisté a každý styk s jejich zdechlinami vás poskvrní. Žádný, kdo se dotkne jejich mrtvoly, se jako necistý nesmí až do vecera úcastnit bohoslužby. A kdyby nekdo jejich uhynulé telo dokonce prenášel, musí si vyprat odev a až do vecera bude necistý.
29-31 K necistým živocichum patrí také krtci, krysy, myši a ruzné druhy ješterek, gekoni, scinkové a chameleóni. Kdokoliv se dotkne jejich mrtvoly, poskvrní se a zustane necistý až do vecera.
32 Jestliže uhynulé telo nekterého z techto živocichu náhodne prijde do styku s jakýmkoliv predmetem, bude následkem toho necistý. At už je ta vec vyrobena ze dreva, látky, kuže nebo pytloviny, musí se namocit do vody a dukladne omýt. I presto však zustane necistá až do vecera a teprve potom se smí opet používat.
33 Spadne-li zdechlina techto zvírat do hlinené nádoby, musíte nádobu rozbít a vyhodit celý její obsah jako necistý.
34 At byl v takové nádobe jakýkoliv dobrý pokrm nebo nápoj, bude necistý.
35 Cokoliv prijde do styku s uhynulým telem techto zvírat, bude necisté. Padne-li jejich mrtvola na hlinenou pec, musí se pec zborit jako necistá.
36 Pouze pramen nebo studnu s vodou zdechliny techto živocichu neposkvrní. Ale i v tomto prípade bude ten, kdo se mrtvých tel dotkne, aby je vytáhl, necistý.
37 Cisté zustane také suché osivo urcené k setí.
38 Pokud ale uhynulé telo padne na osivo, které se namácelo vodou, bude osivo necisté.
39 Stane-li se, že pojde nekteré ze zvírat, která jsem vám dovolil jíst, každý, kdo se dotkne jeho uhynulého tela, se poskvrní a zustane necistý až do vecera.
40 Kdyby snad kdokoliv z této zdechliny dokonce neco požil, musí si vyprat odev a až do vecera zustane necistý. Totéž platí i pro cloveka, který by uhynulé zvíre prenášel.
41-42 Nejezte žádné drobné živocichy, kterí se hemží, plazí nebo lozí po ctyrech ci více nohách po zemi.
43 Mejte na pameti, že kontakt s kterýmkoliv z techto živocichu vás poskvrní.
44 Vezmnete si príklad ze me, vašeho Hospodina a Boha, a usilujte o to, abyste byli cistí a posvecení jako já. Proto se vyhýbejte všem temto necistým živocichum.
45 Vysvobodil jsem vás z Egypta, abych mohl být vaším Bohem a ucinit z vás svaté, tak jako jsem svatý já.
46 Proto jsem vám sveril také tyto predpisy ohledne zvírat, ptáku, vodních živocichu a vubec všech tvoru, kterí žijí na zemi.
47 Musíte rozlišovat, které jsem vám dovolil jíst jako cisté a které jsem vám jíst zakázal, protože jsou necistí."
© 2016 ERF Medien