Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Potom se Mojžíš a Áron vypravili k faraónovi a oznámili mu: "Hospodin a Bůh Izraele ti vzkazuje, abys Izraelcům dovolil odejít a uspořádat v poušti bohoslužbu a slavnost na jeho počest."
2 Faraón jim však odsekl: "A kdopak to vlastně je ten váš Hospodin, že bych ho měl poslouchat a nechat Izraelce odejít? Žádného Hospodina neznám a Izraelce nikam nepustím!"
3 Mojžíš s Áronem však pokračovali: "Setkal se s námi sám Bůh Hebrejů. Proto nám dovol odejít do pouště na vzdálenost třídenní cesty, ať můžeme předložit našemu Hospodinu a Bohu své oběti a dary, aby nás nenechal zahynout na následky chorob a zbraněmi nepřátel."

Cihly bez slámy

4-5 Egyptský panovník jim však opět namítl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od jeho úkolů? Vraťte se zpět do práce! Není možné, abyste svým řečněním zdržovali tolik lidí od jejich povinností."
6 Ještě téhož dne pak faraón vydal dozorcům a předákům otroků tento rozkaz:
7 "Přestaňte dodávat Izraelcům slámu na výrobu cihel. Ať jdou a nasbírají si ji sami.
8 Musí však vyrobit stejné množství cihel jako doposud, nijak jim nesnižujte normu. Jsou to obyčejní lenoši, a proto si tolik vyskakují a volají, že chtějí odejít a obětovat svému Bohu.
9 Přidejte jim práce, aby byli pořádně udření a nezabývali se nesmysly."
10 Dozorci a předáci otroků tedy šli a oznámili Izraelcům: "Faraón vám vzkazuje, že již nebudete dostávat slámu.
11 Máte jít a nasbírat si ji, kde chcete, ale pamatujte si, že nesmíte udělat o nic méně práce než dříve."
12 Izraelci se tedy rozešli po strništích v celém Egyptě a sbírali slámu.
13 Dozorci je poháněli a přikazovali jim: "Musíte splnit stanovenou denní normu právě tak, jako když jste slámu dostávali."
14 Faraónovi dozorci pak bili izraelské předáky a kárali je: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stejné množství cihel jako dříve?"
15 Izraelští předáci proto přišli k faraónovi a stěžovali si: "Vždyť jsme tvoji služebníci, proč s námi jednáš tak krutě?
16 Nedostáváme slámu, a přesto nám přikazují vyrábět stejné množství cihel! Dozorci nás bijí, ale přitom je to jenom jejich vina."
17 Faraón je však odbyl: "Jste líní a v tom je celý problém. Obyčejná lenost! Jen proto se stále dožadujete, abych vás nechal odejít a dovolil vám uctívat vašeho Boha.
18 Ihned se vraťte do práce. Ale i nadále nebudete dostávat žádnou slámu, ale opovažte se vyrobit třeba jen o jedinou cihlu méně!"
19 Když izraelští předáci odešli od faraóna s nepořízenou a s nařízením vyrábět denně stále stejné množství cihel, uvědomili si, že je zle.
20 Cestou narazili na Mojžíše a Árona, kteří na ně čekali, a všichni předáci se do nich pustili:
21 "Kéž vás Hospodin ztrestá. Zapříčinili jste, že s námi faraón nyní nakládá jako s nějakými smradlavými špinavci a Egypťanům jste dali skvělou záminku, aby nás povraždili."
22 Mojžíš se proto obrátil k Hospodinu a zvolal: "Ach, Hospodine, proč jsi Izraelcům přidal trápení? Cožpak proto jsi mne sem poslal?
23 Od okamžiku, kdy jsem tvým jménem promluvil k faraónovi, se postavení tvého lidu jen zhoršilo a tys nijak nezasáhl v jejich prospěch."
© 2016 ERF Medien