Help

Slovo na cestu

Uvádění kněží v úřad

1 Až budeš Árona a jeho potomky vysvěcovat, aby mohli vykonávat úřad mých kněží, udělej vše následujícím způsobem. Dej přivést mladého býčka a dva berany bez jakýchkoliv tělesných vad a
2 z jemné pšeničné mouky a oleje nechej upéct nekynutý chléb, koláče a placky.
3 Všechno pečivo pak vlož do koše a spolu s býčkem a berany mi je předlož jako obětní dar.
4 Áron se spolu se svými syny postaví ke vchodu do svatyně, kde budou umyti vodou.
5 Až budou čistí, obleč Áronovi kněžskou halenu, roucho, nárameník a náprsník a přepásej nárameník vyšívanou šerpou.
6 Na hlavu mu vlož turban a přivaž k němu zlatý posvátný květ.
7 Nakonec vezmi posvátný olej a vylij ho Áronovi na hlavu jako akt jeho vysvěcení.
8-9 Potom dej přivést rovněž jeho syny, obleč jim haleny a nasaď jim vysoké turbany. Stejně jako Áronovi i jim dej přes oděv šerpu. Tímto způsobem je vysvěť, neboť právě Áronovi a jeho synům jsem natrvalo svěřil svůj kněžský úřad.
10 Současně přiveď před vchod do svatyně vybraného mladého býčka a Áron a jeho synové vloží ruce na jeho hlavu.
11 Potom býčka v mé přítomnosti u vchodu do svatyně obětuj.
12 Trochou jeho krve potři rohy oltáře a zbytek vylej pod oltář.
13 Veškerý tuk kolem vnitřností, lalok nad játry a také obě ledviny i s tukem, který je na nich, spálíš na oltářním ohni.
14 Maso, kůži a všechno ostatní, co z tohoto býčka zůstane, však nechej spálit mimo tábor. To bude oběť za nepravosti a provinění.
15 Dále vyber jednoho z beranů a Áron se svými syny opět vloží ruce na jeho hlavu.
16 Potom berana poraz a postříkej jeho krví oltář ze všech stran.
17 Nakonec rozsekej tělo berana na kusy, omyj jeho vnitřnosti a nohy a spolu s hlavou a ostatními částmi
18 spal celého berana v ohni na oltáři. Takto připravenou oběť vloženou do ohně jako váš Hospodin ochotně přijmu.
19 Nakonec dej přivést druhého berana a opět nechej Árona i jeho syny vložit ruce na jeho hlavu.
20 Zvíře dej porazit a trochou jeho krve potři Áronovi i jeho synům boltec pravého ucha a palce na pravé ruce i noze. Zbytkem krve opět postříkej oltář ze všech stran.
21 Na závěr částí krve z oltáře a trochou posvátného oleje postříkej Árona i jeho šat a také všechny jeho syny a jejich kněžský oděv. Tak Árona i jeho syny a všechno kněžské oblečení posvětíš.
22 Z tohoto berana určeného k obřadu vysvěcení pak vezmi tuk z ocasu, tuk okolo vnitřností, lalok nad játry, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a pravou kýtu.
23-24 Dále vezmi z koše nekynutého pečiva, které jste mi jako svému Hospodinu předložili, vždy jeden bochník, olejový koláč a placku a dej je do rukou Áronovi a jeho synům. Ať s nimi vztáhnou ruce k nebi a nabídnou mi je jako dar.
25 Jakmile to udělají, vezmi jim všechno pečivo z rukou a spolu s částmi berana určenými ke spálení je vlož do plamenů na oltáři. Když vše uděláte, jak jsem řekl, vaši oběť na oltářním ohni ochotně a rád přijmu.
26 Z berana určeného k obřadu Áronova vysvěcení nakonec vezměte hrudí a s vděčností je pozvedněte ke mně, svému Hospodinu. Ponechejte si je však pro svoji potřebu.
27 Všechny části berana z obřadu vysvěcení, které zůstanou Áronovi a jeho synům, tedy hrudí a kýtu, však nejprve, Mojžíši, posvětíš.
28 Mezi Izraelci bude do budoucna navždy platit, že Áronovi a jeho synům připadne díl zvíře, určený k oběti pozdvihování.
29 Áronův posvátný kněžský oděv bude dědičně patřit jeho potomkům, aby v něm mohli přijmout vysvěcení a převzít kněžský úřad.
30 Syn, který se po něm stane knězem a vstoupí do svatyně, aby zde vykonával bohoslužebné obřady, bude tento šat nosit po celý týden.
31 Na závěr na posvátné půdě svatyně uvaříš maso z berana poraženého při obřadu vysvěcení a předložíš je Áronovi a jeho synům.
32 Ti je pak mohou před vchodem do svatyně sníst spolu s chlebem, který bude v koši u vchodu do stanu setkávání.
33 Budou tak vlastně jíst dary, které mi předložili ke smíření při svém vysvěcení a uvedení do úřadu kněží. Nikdo jiný však nic z tohoto pokrmu nesmí vzít do úst, protože je posvátný.
34 Jestliže nějaké maso z obětního berana či chléb zůstane do rána, všechno musíte spálit. Jde o posvátný pokrm, a proto ho již nikdo nebude jíst.
35 Udělejte tedy, Mojžíši, pro Árona a jeho syny všechno, co jsem ti nařídil, a po celý jeden týden pořádejte slavnost jejich uvádění do úřadu.
36 Každý den mi obětuj na usmíření jednoho býka za vaše nepravosti a provinění. Smírčími obřady očistíš také oltář a potřeš ho olejem a tak ho posvětíš.
37 Rovněž tyto smírčí obřady a posvěcování oltáře prováděj po celý týden. Potom bude oltář dokonale svatý a posvětí všechno, co se ho dotkne.
38 Pravidelně každý den pak na oltáři obětujte dva roční beránky.
39 Jednoho mi předložte ráno a druhého večer.
40 S prvním beránkem mi přineste dva litry jemné mouky smíchané s litrem vylisovaného olivového oleje a k tomu litr vína jako tekutou oběť.
41 Druhého beránka mi se stejnými dary - olejem a vínem - jako ráno předložte rovněž večer. Jestliže mi toto všechno obětujete na oltářním ohni, ochotně a rád vaši oběť přijmu.
42-43 Tyto oběti mi jako svému Hospodinu budou na oltářní oheň před vchodem do mé svatyně pravidelně přinášet také všechny další generace vašich potomků. Tam se s vámi a se všemi Izraelci budu setkávat a promlouvat k vám a celé to místo bude díky mé slávě svaté.
44 Stejně tak posvětím celou svatyni i oltář a také Árona a jeho syny, aby mohli vykonávat úřad mých kněží.
45 Budu přebývat mezi Izraelci a má přítomnost se uprostřed nich bude projevovat.
46 Všichni tak poznají, že jsem je jako jejich Hospodin a Bůh vyvedl z Egypta, abych mohl přebývat v jejich středu. Pochopí že jedině já, Hospodin, jsem opravdu jejich Bohem.
© 2016 ERF Medien