Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Zákony týkající se spravedlnosti a milosrdenství

1 Nešiřte kolem sebe falešné zprávy a neověřené informace ani se nesnažte pomáhat ničemníkům záměrným lhaním.
2-3 Nepodílejte se na špatnostech jenom proto, že to tak dělá většina. Když svědčíte u soudu nepřekrucujte spravedlnost podle toho, čím se řídí davy, a nikoho nezvýhodňujte jen proto, že je chudý.
4 Najdete-li zatoulaného býka nebo osla vašeho nepřítele, vraťte mu ho.
5 Stejně tak, když uvidíte, že osel někoho, kdo vás nenávidí, nemůže unést svůj náklad, nezůstaňte lhostejní a i takovému člověku pomozte.
6 Neupírejte nemajetným jejich právo na spravedlivý soud.
7 Nikoho křivě neobviňujte a nedopusťte, aby kdokoliv nevinný byl neprávem odsouzen nebo byl popraven, neboť takovou nespravedlnost nenechám jen tak.
8 Nedejte se uplácet, protože úplatky vedou člověka k tomu, aby neviděl a upravoval si spravedlnost, jak se mu to hodí.
9 Neutiskujte cizince, neboť z Egypta sami dobře víte, jaké to je být někde cizí.

Sobotní zákony

10-11 Šest let obdělávejte svá pole a sklízejte jejich úrodu, ale sedmý rok ponechejte půdu ležet ladem a nic na ní nepěstujte. To, co na ní vyroste, nechejte za potravu chudým a zbytek ať spasou zvířata. Stejným způsobem nakládejte i se svými vinohrady a olivovými sady.
12 Pracujte pouze šest dní, ale sedmý den se ničím nezaměstnávejte, aby si mohla odpočinout a načerpat nových sil i vaše zvířata, domácí služebnictvo a také cizinci.
13 Pečlivě dodržujte všechno, co jsem vám řekl, a nedopusťte, aby se vaše ústa někdy dovolávala pomoci od jiných falešných bohů.

Tři výroční slavnosti

14 Třikrát do roka uspořádejte na mou počest slavnost.
15 Ve stejnou dobu, v měsíci ábíbu, jako jste před časem opustili Egypt, slavte svátek nekynutých chlebů a celý týden jezte pouze chléb bez kvasnic, jak jsem vám přikázal. Ať se o těchto slavnostech přede mnou nikdo neukáže s prázdnýma rukama.
16 Jakmile sklidíte první úrodu obilí, které jste zaseli na vašich polích, uspořádejte dožínkovou slavnost. Na konci roku, až sklidíte plodiny ze sadů a zahrad, zase uspořádejte slavnost sklizně.
17 Každý izraelský muž mi jako svému Panovníku a Hospodinu třikrát za rok předloží své oběti a dary.
18 Při obětování nedopustíte, aby krev vašich obětí přišla do styku s čímkoliv kvašeným. Rovněž nenechávejte žádný tuk ze slavnostních obětí do druhého dne.
19 Jakmile sklidíte první úrodu, vyberte z ní tu nejlepší část a přineste ji do mé svatyně. Nikdy nevařte kůzle v mléku jeho vlastní matky.

Zaslíbení ochrany na cestě

20 Posílám před vámi svého posla, který vás bude chránit po cestě a přivede vás do míst, jež jsem pro vás připravil.
21 Věnujte mu pozornost a poslouchejte ho ve všem, co řekne. Nestavějte se mu na odpor, neboť on vám žádný vzdor nebude tolerovat. Vždyť zastupuje mne samotného.
22 Jestliže mu budete pozorně naslouchat a uděláte všechno, co vám jeho prostřednictvím sdělím, stanu se protivníkem vašich nepřátel a postavím se proti těm, kdo se stavějí proti vám.
23 Můj posel vám pak bude ukazovat cestu a přivede vás do země, kde nyní sídlí národy Emorejců, Chetejců, Perizejců, Kenaanců, Chivejců a Jebúsejců, a já všechny jejich obyvatele vyženu.
24 Ne aby vás napadlo uctívat jejich falešná božstva nebo provozovat jejich obřady a rituály. Všechny napodobeniny jejich bohů i posvátné sloupy rozbijte a zničte.
25 Uctívejte pouze mne, svého Hospodina a Boha, a já vám dám hojnost jídla i pití. Ochráním vaše zdraví před nemocemi a postarám se o to,
26 aby žádná žena ve vaší zemi nepotratila či zůstala neplodná. Každý z vás se ve zdraví dožije vysokého věku.
27 Váš národ budou předcházet úžasné zprávy o mé moci a způsobí zmatek v každém z národů, které vám přijdou do cesty. Donutím vaše nepřátele, aby se před vámi dali na útěk.
28 Pošlu před vámi roje sršňů, aby vypudili národy Chivejců, Kenaanců a Chetejců z míst, kudy půjdete.
29 Nevyženu je však v průběhu jednoho roku, protože jejich země by mezitím zpustla a přemnožila by se v ní divoká zvěř.
30 Budu je z jejich země vypuzovat postupně tak dlouho, dokud se váš národ nerozroste natolik, abyste mohli převzít zemi do vlastnictví.
31 Hranice vaší země bude tvořit Rudé moře, Středozemní moře, poušť a řeka Eufrat. Dám vám moc vyhnat všechny národy, které dnes žijí na tomto území.
32 V žádném případě neuzavírejte z žádným z nich jakoukoliv smlouvu ani nepřijímejte nic z jejich náboženství.
33 Nedovolte jim zůstat ve vaší zemi, jinak vás svedou k tomu, abyste se mi postavili na odpor. Uctívání jejich falešných bohů by vás zaručeně přivedlo do záhuby."
© 2016 ERF Medien