Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Voda ze skály

1 Izraelský národ pak z pouště Sínu putoval pod vedením Hospodina z místa na místo. Jednou se Izraelci utábořili v Refídimu, ale nenalezli tam žádnou pitnou vodu.
2 Opět se proto obořili na Mojžíše a dožadovali se, aby jim nějakou vodu opatřil. Mojžíš jim však tehdy odpověděl: "Proč se hněváte na mě? Proč pokoušíte dokonce i samotného Hospodina?"
3 Lidé však nemysleli na nic jiného než na svou žízeň a dál na Mojžíše doráželi: "Proč jsi nás vůbec vyvedl z Egypta? Jen proto, abychom tady i s našimi dětmi a zvířaty zemřeli žízní?"
4 Mojžíš tehdy ve své nouzi volal k Hospodinu: "Ach, Pane, co mám s těmito lidmi dělat? Vždyť stačí jen málo a oni mě ukamenují!"
5 Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Postav se spolu s několika staršími vašeho národa do čela všech Izraelců, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi uhodil do Nilu a vydej se na cestu.
6 Já vás budu očekávat u skály na hoře Chorébu. Jakmile do té skály uhodíš, vytryskne z ní voda a lidé se budou moci napít." Mojžíš Hospodina uposlechl a před zraky všech izraelských starších udělal, co po něm žádal.
7 Tomu místu pak dal název Massa a Meriba (což v hebrejštině znamená - pokušení a vzdor), neboť Izraelci na tom místě vyvolali svár a pokoušeli Hospodina tím, že pochybovali o jeho přítomnosti a moci.

Vítězství nad Amálekovci

8 V Refídimu zaútočil na Izraelce bojovný kmen Amálekovců.
9 Mojžíš tehdy přikázal svému pomocníku Jozuovi: "Vyber mezi Izraelci bojeschopné muže a vytáhněte proti Amálekovcům. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce."
10 Jozue se tedy podle Mojžíšova příkazu pustil do boje s Amálekovci a Mojžíš s Áronem a Chúrem vystoupili na vrchol pahorku.
11 Dokud Mojžíš držel ruce nahoře, Izraelci vítězili, ale kdykoliv mu ruce klesly, Amálekovci získali převahu.
12 Když už Mojžíše bolely ruce únavou, Áron a Chúr přivalili kámen a Mojžíš se na něj posadil. Potom vzal každý z nich Mojžíše z jedné strany za ruku, a drželi mu je nahoře až do západu slunce.
13 Díky tomu se Jozuovi podařilo armádu Amálekovců porazit.
14 Když bylo po bitvě, Hospodin nařídil Mojžíšovi: "Napiš o tom, co se stalo, záznam na svitek a upozorni na to i Jozuu, že hodlám zcela vyhladit národ Amálekovců z povrchu země."
15 Mojžíš pak postavil na počest Hospodina oltář a dal mu název "Hospodin je můj válečný prapor."
16 Když ho vybudoval, prohlásil: "Pozvedl jsem ruce k Hospodinovu trůnu, a proto bude Hospodin bojovat proti Amálekovcům generaci za generací."
© 2016 ERF Medien