Help

Slovo na cestu

Ohlášení smrti všeho prvorozeného

1 Hospodin opět promluvil k Mojžíšovi a řekl mu: "Nechám na faraóna a na Egypt dopadnout ještě jednu pohromu. Potom vám konečně dovolí nejen odejít, ale přímo vás vyžene.
2 Vyzvi všechny, aby jak muži, tak ženy požádali své egyptské sousedy o stříbrné a zlaté předměty."
3 Hospodin sám přiměl Egypťany, aby Izraelcům takto projevili svou přízeň, neboť faraónovi služebníci i všichni ostatní obyvatelé Egypta si Mojžíše velmi vážili a obdivovali ho.
4-5 Mojžíš veřejně vyhlásil vše, co mu Hospodin přikázal: "Okolo půlnoci projdu celým Egyptem a zahubím všechny prvorozené mužské potomky. Prvorození synové všech Egypťanů zemřou, počínaje tvým prvorozeným synem, faraóne, přes nejstaršího syna obyčejné otrokyně obtížené prací a konče prvorozeným mládětem dobytka.
6 Po celém Egyptě se bude rozléhat hlasitý nářek, který tvá země ještě nezažila a ani znovu nezažije.
7 Na Izraelce a ani na žádné jejich zvíře však ani pes nezaštěká. Potom poznáš, že já, Hospodin, vím, kdo je mým přítelem a kdo se mi zatvrzele staví na odpor.
8 Všichni tvoji služebníci se mi přijdou poklonit a řeknou, abych odešel i s celým svým národem. Teprve potom odejdu." Když Mojžíš toto poselství předal, rozhořčen z faraónova dvora odešel.
9 Všechno se tedy odehrálo přesně tak, jak Hospodin řekl Mojžíšovi úplně na začátku: "Faraón vás několikrát odmítne uposlechnout a proto se Egypt stane svědkem mnoha mých zázraků."
10 Mojžíš s Áronem pak tyto zázraky před zraky faraóna uskutečnili, ale všechna Hospodinova snaha faraóna jen více zatvrdila, takže nenechal Izraelce ze své země odejít.
© 2016 ERF Medien