Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 V době Jójakímovy vlády vtrhl do země babylónský král Nebúkadnesar a na tři roky si Jójakíma podrobil. Čtvrtého roku se však Jójakím vzbouřil a postavil se Nebúkadnesarovi na odpor.
2 Hospodin ale proti Jójakímovi poslal babylónské, aramejské, moábské a amónské bojovníky, aby srovnal Judsko se zemí, a tak naplnil slova, která kdysi sám předpověděl ústy svých služebníků proroků.
3 Celé toto neštěstí nechal Hospodin na Judsko dopadnout za všechno, čím se proti němu provinil Menaše.
4 Za krev nevinných, kterou tento král naplnil celý Jeruzalém. Takové bezpráví nemohl Hospodin přejít bez povšimnutí.
5 O dalších událostech z doby Jójakímovy vlády a o všech jeho činech se píše v kronice judských králů.
6 Když Jójakím zemřel, následníkem trůnu se stal jeho syn Jójakín.
7 Egyptský faraón již od té doby nepodnikal žádné válečné výpravy, protože babylónský král obsadil celé jeho území od Egyptského potoka až k řece Eufratu.

Judský král Jójakín

8 Jójakín se stal králem, když mu bylo osmnáct let, a vládl v Jeruzalémě pouze tři měsíce. Jeho matka Nechušta byla dcerou Elnátana, který pocházel z Jeruzaléma.
9 Jójakín svým jednáním popouzel Hospodina stejně jako jeho otec.
10-11 Za jeho krátké vlády vytáhli velitelé babylónského krále proti Jeruzalému, a když ho oblehli dostavil se také sám Nebúkadnesar.
12 Judský král Jójakín, jeho matka, služebnictvo i všichni dvořané a velitelé se Nebúkadnesarovi vzdali a on je v osmém roce své vlády odvedl do zajetí v Babylóně.
13 Tak se naplnila Hospodinova předpověď, neboť Nebúkadnesar rovněž odvezl veškeré poklady z Hospodinova chrámu a královského paláce včetně všech zlatých předmětů, které pro Hospodinův chrám nechal zhotovit král Šalomoun.
14 Dále odvlekl do zajetí všechny obyvatele Jeruzaléma: veškeré velitele, vojáky, řemeslníky a kováře, tedy dohromady deset tisíc lidí. Ponechal ve městě jen ty nejchudší.
15 Nebúkadnesar odvedl jako své zajatce do Babylóna také krále Jójakína, jeho matku, celý jeho harém a všechny vládní představitele země.
16 Nebúkadnesar rovněž deportoval do Babylóna celou armádu sedmi tisíc bojeschopných vojáků a dalších tisíc řemeslníků a kovářů.
17 Namísto Jójakína ustanovil Nebúkadnesar králem jeho strýce Matanjáše a dal mu jméno Sidkijáš.

Judský král Sidkijáš

18 Sidkijáš nastoupil na trůn ve svých jedenadvaceti letech a vládl v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka Chamútal byla dcerou Jirmejáše, který pocházel z Libny.
19 Stejně jako jeho předchůdce Jójakím jednal i král Sidkijáš v rozporu se zásadami, které stanovil Hospodin.
20 Nakonec to došlo tak daleko, že Hospodin nechal na Jeruzalém a celé Judsko dopadnout pohromu v podobě nepřátel, kteří odvlekli většinu obyvatel do vyhnanství. Všechno začalo, když se král Sidkijáš vzbouřil proti babylónskému králi.
© 2016 ERF Medien