Help

Slovo na cestu

Judský král Achaz

1 V sedmnáctém roce vlády Remaljášova syna Pekacha začal v Judsku kralovat Jótamův syn Achaz.
2 Usedl na trůn ve svých dvaceti letech a vládl v Jeruzalémě celkem šestnáct let. Na rozdíl od svého předchůdce krále Davida však nerespektoval Hospodinovu vůli a
3 namísto toho jednal po vzoru izraelských králů. Provozoval odporné rituály národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal ze země, a dokonce obětoval v plamenech svého vlastního syna.
4 Uctíval falešné bohy ve svatyních na všech pahorcích a pod každým posvátným stromem. Přinášel jim oběti a pálil na jejich počest kadidlo.
5 V té době spojili své síly aramejský král Resín a izraelský král, Remaljášův syn Pekach, zaútočili na Jeruzalém a oblehli ho. Nepodařilo se jim však krále Achaza přemoci.
6 Aramejskému králi Resínovi se tenkrát podařilo pouze vyhnat Judejce z Élatu a získat ho tak zpět pro sebe. V Élatu se pak usadili Edómci, kteří tam žijí až dodnes.

Achaz žádá Tiglat-pilesera o pomoc

7 Král Achaz vypravil z obležení své posly k asyrskému králi Tiglat-pileserovi a požádal ho: "Jako tvůj oddaný služebník a poddaný tě prosím, abys mi přišel na pomoc a porazil aramejského a izraelského krále, kteří na mě zaútočili."
8 S tímto vzkazem poslal Achaz asyrskému králi jako dar veškeré stříbro a zlato, které nalezl v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce.
9 Asyrský král Achazovi vyhověl, zaútočil proti Damašku a obsadil ho. Nechal vystěhovat všechny jeho obyvatele do Kíru a dal popravit krále Resína.
10 Poté, co asyrský král Tiglat-pileser zvítězil, vypravil se izraelský král Achaz do Damašku, aby se s ním setkal. Když uviděl, jaký oltář v Damašku stojí, poslal knězi Urijášovi nákres s podrobným plánem k jeho zhotovení.
11 Kněz Urijáš tedy nechal vyrobit oltář přesně podle plánů, které mu Achaz poslal z Damašku, a dříve než se král vrátil, byl s prací hotov.
12 Jakmile se král Achaz vrátil z Damašku a spatřil oltář, přistoupil k němu a obětoval na něm.
13 Vykonal všechny obětní obřady a nakonec pokropil oltář krví obětních zvířat.
14 Potom nechal přenést stranou původní bronzový oltář, aby nestál v cestě mezi Hospodinovým chrámem a novým oltářem.
15 Král Achaz rovněž přikázal knězi Urijášovi: "Všechny obvyklé obětní obřady, oběti zvířat, obilí nebo vína, budeš od této chvíle vykonávat na novém oltáři. Ranní i večerní oběti a také oběti krále a obyčejného lidu. Veškerou krev z obětí a darů vždy vyliješ pouze na tento oltář. U původního bronzového oltáře se pouze budu dotazovat na Hospodinovu vůli."
16 Urijáš krále Achaza uposlechl a dělal všechno tak, jak mu nařídil.
17 Král Achaz dále rozebral přenosné podstavce a nádoby na vodu postavil přímo na kamenné dláždění. Nechal také sejmout velkou nádrž z jejího podstavce v podobě bronzových býků a rovněž ji postavil na kamennou dlažbu.
18 Ze strachu před asyrským králem odstranil z chrámu rovněž sobotní baldachýn a nechal dokonce zrušit i královský vchod do Hospodinova chrámu.
19 Další události z doby Achazovy vlády i veškeré jeho významné činy zachycuje kronika judských králů.
20 Když král Achaz zemřel, pochovali ho k jeho předkům v části Jeruzaléma nazývané Město Davidovo. Na trůn po něm nastoupil jeho syn Chizkijáš.
© 2016 ERF Medien