Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Nové osídlení země

1 Bůh pak Noemu i jeho synům požehnal a řekl jim, aby zplodili množství potomků a znovu naplnili zemi. Pak dodal:
2 "Všechna zvířata na celé zemi se vás budou bát, neboť jsem vám nad nimi dal moc.
3 Tak, jako jsem vám dal za pokrm každou zelenou bylinu, budete nyní jíst i maso zvířat.
4 Nebudete je však jíst syrové, ale zbavíte ho předem krve.
5 Život člověka však nesmí nikdo zmařit. Budu za to volat k zodpovědnosti každého živočicha i člověka.
6 Kdokoliv by zmařil život člověka a prolil jeho krev, bude potrestán smrtí, neboť vzít život člověku, znamená zabít toho, kdo byl stvořen k obrazu samotného Boha.
7 Nyní se tedy množte, naplňte zemi a ovládněte ji."

Duha

8-11 Potom Bůh Noeho a jeho syny ujistil: "Zavazuji se nyní vám i všem vašim potomkům, stejně jako všemu tvorstvu, které v arše přežilo, že už nikdy nezničím zemi vodou a nesešlu na ni potopu, která by smetla vše živé.
12-13 Na znamení tohoto trvalého slibu, který jsem dal vám i všem tvorům země, jsem na obloze, mezi nebem a zemí rozestřel barevnou duhu.
14-15 Kdykoliv ji uvidíte, vězte, že jsem nezapomněl na svůj slib, který jsem dal vám i všemu živému na zemi. Buďte si jisti, že už nikdy zemi nepostihne potopa, která by na ní zničila veškerý život,
16-17 neboť ani já nikdy nezapomenu, že jsem učinil duhu na znamení věčného slibu, který jsem dal vám i všem živým tvorům na zemi."

Noemovi potomci

18 Spolu s Noem se tedy v arše zachránili jeho tři synové Šém, Jefet a Chám, který se později stal prapředkem Kenaanců.
19 Z těchto tří synů povstalo lidstvo nyní rozptýlené na celé zemi.
20 Brzy po potopě začal Noe obdělávat půdu a mezi jinými plodinami pěstoval rovněž vinnou révu, ze které pak vyráběl víno.
21 Jednoho dne se opil a následkem toho zcela nahý usnul ve svém stanu.
22 Stalo se, že ho v tomto stavu našel jeho syn Chám, Kenaanův otec. Místo toho, aby otce přikryl, šel a pověděl to oběma svým bratřím.
23 Ti se však zachovali jinak, než jejich bratr Chám. Ihned vzali plášť a otočeni zády k otci vešli do stanu a jeho nahé tělo přikryli.
24-25 Když Noe vystřízlivěl a doslechl se, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: "Nechť je proklet Kenaan a všichni jeho potomci. Ať jsou těmi nejbídnějšími otroky svých bratří!"
26 Na adresu svých dalších dvou synů naopak řekl: "Děkuji Bohu za svého syna Šéma a za to, jak se zachoval. Ať mu Kenaan a jeho potomci slouží jako otroci.
27 Kéž Bůh žehná i Jefetovi a dopřeje mu rozkvět jako jeho bratru Šémovi. I jemu ať Kenaan slouží jako otrok!"
28 Celkem žil Noe po potopě ještě dalších tři sta padesát let a v úctyhodném věku devíti set padesáti let zemřel.
© 2016 ERF Medien