Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Pomsta synů Jákobových

1 Jednoho dne si Jákobova a Lejina dcera Dína vyšla na procházku, aby se v blízkém okolí seznámila s nějakými místními dívkami.
2 Cestou však na ni narazil Chámorův syn, Chivejec Šekem, a protože se mu velmi zalíbila, vyspal se s ní.
3 Bezhlavě se do ní zamiloval a něžnými slůvky se snažil získat její srdce.
4 Přišel pak za svým otcem Chámorem a požádal ho, aby mu s Dínou sjednal sňatek a vzal ji pro něj od jejího otce za ženu.
5 Když se zpráva o všem, co se stalo, dostala až k Jákobovi, byli zrovna všichni jeho synové s dobytkem na pastvě. Rozhodl se proto počkat s dalším rozhodnutím a jednáním na ně a zatím nic nepodnikal.
6 Mezitím se však k němu vypravil Šekemův otec Chámor, aby projednal všechny nezbytné náležitosti ohledně sňatku.
7 Když se potom z pastvy vrátili i Jákobovi synové a uslyšeli, jak Šekem zneuctil jejich sestru a tím celou rodinu, velmi se rozlítili.
8 Chámor se však snažil jejich hněv zmírnit a řekl jim: "Můj syn Šekem skutečně vaši sestru celým srdcem miluje a chce si ji vzít za právoplatnou manželku. Dejte mu tedy prosím své svolení.
9 Chceme vám navíc nabídnout naše přátelství a možnost vzájemných sňatků mezi vašimi a našimi mladými muži a ženami.
10 Naše země je dosti velká na to, abychom v ní mohli dokonce i společně sídlit a volně obchodovat. Určitě byste se v naší zemi brzy cítili jako doma."
11 Když Chámor domluvil, jeho syn Šekem k tomu dodal: "Projevte mi prosím svou přízeň a dejte mi Dínu za manželku. Dám vám za ni cokoliv, oč mne jen požádáte.
12 Bez ohledu na to, jaké věno za ni budete chtít, všechna vaše přání do posledního splním. Jen mi ji prosím dejte."
13 Jákobovi synové však nemohli Šekemovi zapomenout, jakou hanbu jejich sestře a celé rodině způsobil, a proto se rozhodli, že Šekema i jeho otce Chámora vlákají do pasti.
14 Naoko souhlasně jim proto odpověděli: "Bylo by hanbou pro celý náš národ, kdyby se naše sestra vdala za neobřezaného muže.
15 Proto budeme se svatbou souhlasit pouze v případě, že se všichni vaši muži nechají obřezat tak jako my.
16 Teprve potom můžeme hovořit o nějakých vzájemných sňatcích a přátelském soužití.
17 Nesplníte-li však naši podmínku, svou sestru si vezmeme zpět a odejdeme z vaší země nadobro."
18 Chámorovi i Šekemovi se jejich nenáročný návrh zamlouval, a proto se bez meškání pustili do jeho plnění.
19 Šekem poháněný navíc svou láskou k Díně si byl totiž vzhledem ke svému váženému postavení jist, že tuto myšlenku prosadí i mezi ostatními obyvateli města.
20 Proto se i se svým otcem Chámorem vydal k městské bráně, kde se obvykle řešily veškeré veřejné záležitosti, a promluvil k šekemským mužům:
21 "Jákobova rodina nás vlídně přijala, a není proto důvodu, abychom je nemohli i my přijmout mezi sebe jako své přátele. Ať v naší zemi klidně žijí a volně obchodují. Naše vzájemné vztahy budou jistě přátelské a budeme je moci svobodně podporovat vzájemnými sňatky mezi námi a Izraelci.
22 Stanovili nám však jednu mírnou podmínku. Pro uskutečnění našeho společného záměru požadují, aby se každý muž z našeho města dal obřezat.
23 Zvažte, zda to nestojí za to. Veškerý jejich majetek a početná stáda se pak totiž stanou i naším vlastnictvím. Splňme tedy jejich požadavek a oni se na oplátku usadí mezi námi."
24 Všichni shromáždění muži tehdy Šekemovu a Chámorovu výzvu přijali a dali se do jednoho obřezat.
25 Na to však už čekali Jákobovi synové Šimeón a Lévi, bratři zneuctěné Díny, a třetího dne, když byli všichni muži kvůli bolestivé obřízce neschopni jakkoliv se bránit, vtrhli oba s mečem do města a všechny muže povraždili.
26 Neušetřili ani Chámora a Šekema a svou sestru Dínu z jejich domu odvedli.
27 Do takto poraženého města potom přišli ostatní Jákobovi synové a za potupu, kterou jejich sestra utrpěla, celé město vyloupili.
28 Pobrali ve městě i v jeho okolí veškerý dobytek, ovce i osly a odnesli rovněž všechno cenné, na co narazili.
29 Ženy a děti pak navíc odvedli jako své zajatce.
30 Když se o tom však doslechl jejich otec Jákob, zavolal si Šimeóna a Léviho a řekl jim: "Tím, co jste provedli, jste na mne poštvali nelibost a hněv všech okolních obyvatel. Kenaanců i Perizejců. Vytáhnou-li teď kvůli vám proti mně do boje, nemám v žádném případě dostatek bojovníků, abych se ubránil, a oni mne i celou mou rodinu zničí a rozpráší."
31 Oba synové však Jákobovi odpověděli: "No dobrá otče, ale měli jsme snad jen tak nečinně přihlížet, jak si Šekem dělá z naší sestry prostitutku?"
© 2016 ERF Medien