Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Bůh zkouší Abrahamovu poslušnost

1 Za nějaký čas se Bůh rozhodl vyzkoušet Abrahamovu důvěru a poslušnost. Proto na něj zavolal: "Abrahame!" Když mu Abraham odpověděl,
2 Bůh pokračoval: "Vezmi svého milovaného syna Izáka a vydej se s ním na cestu do země Mória. Tam ti ukážu jednu horu, na jejímž vrcholu pro mne svého syna budeš obětovat."
3 Abraham brzy ráno osedlal osla, naštípal dříví na obětní oheň a spolu se svým synem a dvěma služebníky se vydal na cestu do země, o níž mu Bůh pověděl.
4 Za tři dny pak dorazili až k úpatí hory, kterou Abrahamovi Hospodin ukázal.
5 Na tom místě pak Abraham řekl svým dvěma služebníkům: "Zůstaňte i s oslem tady dole a já s Izákem vyjdeme nahoru, vzdáme Bohu poctu a vrátíme se k vám."
6 Po těchto slovech pak Abraham vložil Izákovi na záda dříví, jež přivezli s sebou, a sám vzal obětní nůž a žhavé uhlíky k zapálení ohně.
7 "Otče," otázal se Izák Abrahama, když pozvolna stoupali k vrcholu, "máme dříví na podpal, máme i oheň. Ale kde je beránek, kterého chceš obětovat?"
8 "Drahý synu," odpověděl nato Abraham, "Bůh už si sám obstará beránka, kterého náš obětní oheň stráví." Mlčky pak oba pokračovali dále, až došli na vrchol.
9 Na místě, které předtím Abrahamovi Bůh ukázal, pak vystavěli z kamenů oltář a narovnali na něj dříví. Potom Abraham Izáka svázal a položil na hranici.
10-12 Právě ve chvíli, kdy se Abraham chystal, že svého syna nožem usmrtí, ozval se z nebe hlas Hospodinova posla: "Abrahame, Abrahame!" Když pak viděl, že Abraham slyší, řekl: "Odlož ten nůž a nech Izáka žít, neboť jsi prokázal svou věrnost Bohu a neodepřel jsi mu ani život svého jediného syna."
13 Vzápětí se Abraham ohlédl a spatřil v nedalekém křoví berana, který se zamotal svými rohy do trní a nemohl se vyprostit. Abraham tedy nemeškal, vzal ho a obětoval namísto svého syna.
14 Samotné to místo, kde se vše odehrálo, pak Abraham nazval "Hospodin vidí". Pod tímto jménem je známo dodnes.
15 Hospodinův posel promluvil po chvíli z nebe ještě jednou a řekl:
16-18 "Abrahame, sám Hospodin přísahá na své jméno, že ti bohatě požehná a mocně rozmnoží tvé potomstvo, neboť jsi mu neodepřel ani svého jediného syna. Tvých potomků bude jako hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Budou vítězit nad svými nepřáteli a stanou se požehnáním pro veškeré národy země, neboť jsi Boha ve všem uposlechl."
19 Abraham s Izákem se pak vrátili zpět ke svým sluhům a společně se vydali na zpáteční cestu do Beer-šeby, kde Abraham bydlel.
20 Tenkrát se Abrahamovi donesla zpráva, že i Milka, manželka jeho bratra Náchora, kterého Abraham opustil, když odcházel ze své rodné země, přivedla na svět osm potomků.
21-23 Nejprve se jí narodil syn Úsa a po něm jeho bratři Búza, Kemúel (který se později stal otcem Arama), Kesed, Chazó, Pildáš, Jidláf a Betúel, jenž pak zplodil Rebeku.
24 Kromě těchto dětí, měl Náchor ještě další potomky se svou družkou Reúmou, která mu porodila syny Tebecha, Gachama, Tachaše a Maaku.
© 2016 ERF Medien