Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Šalomoun staví svůj palác

1 Svůj královský palácový komplex stavěl Šalomoun celkem třináct let.
2-3 Jeho hlavní sál, palác Libanónského lesa byl padesát metrů dlouhý, dvacet pět metrů široký a patnáct metrů vysoký. Strop a střechu tohoto paláce podpíraly čtyři řady cedrových sloupů, na kterých ve třech řadách po patnácti spočívalo čtyřicet pět cedrových trámů celé střešní konstrukce.
4 Podél celého paláce byla ve třech řadách nad sebou vsazena okna. Byla umístěna ve stěnách vždy symetricky naproti sobě.
5 Veškeré dveřní otvory a vchody do tohoto paláce měly zárubně obdélníkového tvaru.
6 Před vstupem do paláce dal Šalomoun vybudovat kryté sloupořadí s mírně přesazenou střechou. Na délku měřilo dvacet pět metrů a jeho šířka činila patnáct metrů.
7 Hlavní místností paláce byl trůnní sál nazývaný také soudním dvorem; zde Šalomoun rozhodoval přednesené soudní spory. Stěny této místnosti pokrývalo od podlahy až po strop cedrové obložení.
8 Prostory, ve kterých král Šalomoun bydlel, byly ve stejném stavebním slohu vybudovány v jiné části palácového komplexu. Stejný palác pak nechal postavit také pro faraónovu dceru, se kterou se oženil.
9 Veškeré palácové stavby od budov až po velké nádvoří byly od základů až po střechy vybudovány z kvádrů ušlechtilého kamene, opracovaných na míru pilou.
10 Základy tvořily kvádry z kvalitního kamene o délce čtyři nebo pět metrů.
11 Na nich se pak opět stavělo z kamenných kvádrů řezaných na míru a z cedrových trámů.
12 Kolem nádvoří se táhla zeď ze tří vrstev opracovaného kamene a jedné řady otesaných cedrových kmenů, stejná jakou dal Šalomoun postavit okolo vnitřního nádvoří Hospodinova chrámu a jeho sloupového průčelí.

Vybavení chrámu

13 Král Šalomoun vypravil své posly do Týru, aby odtud přivedli Chírama, zručného a věhlasného řemeslníka.
14 Byl synem vdovy z Neftalího rodu a od svého otce, týrského občana, který pracoval s mědí, získal mnoho zkušeností a zručnosti při jejím zpracování. Chíram přijal Šalomounovo pozvání na královský dvůr a dohlížel na všechnu svěřenou práci.
15 Nejprve odlil dva devítimetrové bronzové sloupy, které po obvodu měřily šest metrů.
16 K nim zhotovil dvě lité bronzové hlavice vysoké dva a půl metru a umístil je na vrcholy sloupů.
17-18 Obě hlavice pak ozdobil umně tepaným mřížováním se sedmi vzájemně propletenými řetězovými ozdobami, které navíc obepjal dvěma řadami granátových jablek.
19-20 Hlavice na vrcholu sloupů vytvaroval do podoby dvoumetrového liliového květu, který ve spodní části po celém obvodu obepínaly dvě řady granátových jablek. Každá řada byla utvořena ze sta takových jablek.
21-22 Když byly oba sloupy včetně hlavic hotové, dal je Šalomoun vztyčit před vchodem do Hospodinova chrámu. Jižní pilíř nazval Jakín (což znamená Bůh ustanovuje) a severnímu pilíři dal jméno Bóaz (což znamená v Hospodinu je síla).
23 Dále Chíram zhotovil litou kovovou nádrž kruhového tvaru o průměru téměř pět metrů, vysokou dva a půl metru jejíž vnější obvod činil patnáct metrů. (Díky její velikosti se této nádrži říkalo moře.)
24 Nádrž pod horním okrajem obepínaly dvě řady věncových ozdob. Na jeden metr délky připadalo dvacet ozdob a tvořily s nádrží jeden celek.
25 Nádrž ležela na hřbetech dvanácti bronzových býků, z nichž tři stáli čelem k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k východu, takže jejich ocasy směřovaly ke středu nádrže.
26 Stěny nádrže měly tloušťku osm centimetrů a horní okraj byl vytvarován podobně jako kalich rozkvetlé lilie. K naplnění nádrže bylo třeba čtyř set čtyřiceti hektolitrů vody.
27 Jako další vyrobil Chíram deset pojízdných bronzových podstavců o délce i šířce dva metry a výšce jeden a půl metru.
28-29 Jejich konstrukci z podélných a příčných bronzových nosníků ozdobil kolem dokola plastikami lvů, býků a cherubů. Navíc tyto plastiky opatřil shora i zdola tepanými ozdobnými věnci.
30 Každý podstavec byl opatřen čtyřmi bronzovými koly na bronzových osách a na čtyřech podpěrách na něm spočívala litá bronzová nádrž zdobená po všech stranách plastikami věnců.
31 Okraj vlastní nádrže přesahoval o půl metru nad prstenec, do něhož byl v podstavci usazen, a byl rovněž bohatě zdoben plastikami. Nádrž pak byla do podstavce zapuštěna do hloubky sedmdesáti pěti centimetrů. Ačkoliv rám nesoucí nádrž byl kulatý, samotný podstavec měl tvar čtverce.
32-33 Osy se čtyřmi koly byly připevněny ke spodní straně podstavce. Všechna kola o průměru sedmdesát pět centimetrů byla vyrobena stejně jako kola válečných vozů. Jejich osy, loukotě, paprsky i náboje byly odlity z kovu.
34 Z každého ze čtyř rohů u všech podstavců vyčnívala jedna tyč.
35 Na těchto tyčích byla ve výšce dvaceti pěti centimetrů upevněna široká obruč, která spojovala všechny rohové tyče a sloužila jako madlo.
36 Každý volný kousek podstavce nechal Chíram zkrášlit rytinami cherubů, lvů a palem a kolem dokola je ozdobil věnci.
37 Všech deset podstavců vyrobil Chíram stejným způsobem, takže se velikostí ani tvarem nijak nelišily.
38 K nim pak zhotovil deset bronzových nádrží o průměru dva metry, z nichž každá pojala téměř devět hektolitrů vody.
39 Všech deset nádrží pak umístil na podstavce a nechal je po pěti rozmístit podél jižní a severní strany chrámu. Obrovskou bronzovou nádrž nazývanou moře pak postavil do jihovýchodní části chrámového nádvoří
40 Nakonec ještě vyrobil ostatní bronzové nádobí, lopatky a kropenky. Zde je seznam všech věcí, které na objednávku krále Šalomouna Chíram zhotovil pro Hospodinův chrám:
41 Dva sloupy a dvě kopulovité hlavice, které upevnil na jejich vrchol, dále dvoje mřížované zdobení s proplétanými řetězy, jimiž tyto hlavice ozdobil,
42 čtyři sta granátových jablek okolo obou mřížovaných ozdob (dvě řady kolem každé hlavice),
43 deset podstavců s bronzovými nádobami,
44 obrovskou bronzovou nádrž na podstavci v podobě dvanácti býků a
45 nakonec bronzové nádobí, lopatky a kropenky. Veškeré předměty, které Chíram pro krále Šalomouna vyrobil, byly z leštěného bronzu.
46 Král je nechal odlévat do hliněných forem v údolí u řeky Jordánu mezi Sukótem a Saretanem.
47 Dodnes se přesně neví, kolik bronzu se na výrobu všech těchto předmětů použilo, protože použitého kovu bylo takové množství, že král Šalomoun je ani nedal zvážit.
48 Dále nechal Šalomoun zhotovit pro Hospodinův chrám následující zlaté nebo pozlacené předměty: Zlatý oltář a zlatý stůl, na který se pokládaly posvátné předkladné chleby.
49 deset svícnů z ryzího zlata, které dal ve dvou řadách po pěti postavit vpravo a vlevo před velesvatyni. Ke svícnům pak zlaté ozdobné květy, kahany a kleště,
50 dále zlaté misky a nůžky na zastřihování ohořelých knotů, malé kropenky, číše a nádoby k pálení kadidla, a nakonec zlaté panty ke dveřím do velesvatyně a hlavním vstupním dveřím do chrámu.
51 Když řemeslníci dokončili veškeré stavební práce a Hospodinův chrám byl skutečně hotov, nechal do něj král Šalomoun přinést také stříbrné, zlaté i ostatní předměty, které jeho otec David zasvětil Bohu, a uložil je do pokladnice Hospodinova chrámu.
© 2016 ERF Medien