Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Šalomoun zahajuje stavbu chrámu

1 Šalomoun začal budovat Hospodinův chrám v druhém měsíci nazývaném zív, čtvrtého roku své vlády, čtyři sta osmdesát let poté, co Izraelci opustili Egypt.
2 Chrám, do jehož budování se pustil, byl třicet metrů dlouhý, deset metrů široký a patnáct metrů vysoký.
3 Předsíň před hlavní chrámovou lodí byla stejně široká jako chrám, tedy deset metrů, a dlouhá byla pět metrů.
4 Do horní části obvodové chrámové zdi nechal Šalomoun umístit úzké okenní otvory.
5 Podél celé budovy hlavní chrámové lodi a vnitřního prostoru velesvatyně dal navíc vystavět přístavbu a vytvořil tak postranní místnosti.
6 Podlaha v přízemí této trojpodlažní přístavby měřila na šířku dva a půl metru. Druhé podlaží už ale bylo široké tři metry a třetí podlaží tři a půl metru. Šalomoun totiž nechal po obvodu chrámu vyčnívat římsovitý ochoz, aby trámy jednotlivých podlaží nezasahovaly do samotné chrámové zdi.
7 Při výstavbě chrámu se používaly zásadně jen hotové kvádry opracované na přesnou míru již v lomu, takže přímo na staveništi nebyl během prací slyšet žádný zvuk kladiva, dláta ani jiného železného nástroje.
8 Vchod do přízemí přístavby se nacházel na jižní straně chrámu a do druhého i třetího podlaží se stoupalo po dřevěných točitých schodech.
9-10 Tuto přístavbu s místnostmi vysokými dva a půl metru nechal Šalomoun vybudovat podél celého chrámu. Spojil ji s chrámem pomocí cedrových kmenů a nakonec celý chrám zastřešil konstrukcí z cedrových trámů a desek.
11 Během výstavby chrámu oslovil Šalomouna Hospodin a řekl mu:
12 "Jestliže se budeš držet všech mých nařízení, dbát na práva, která ti předkládám a zasazovat se o dodržování všech mých příkazů, naplním tvým prostřednictvím slib, který jsem kdysi dal tvému otci Davidovi.
13 Budu bydlet mezi Izraelci a nikdy je jako svůj vyvolený národ neopustím."
14 Šalomoun dovedl stavbu celého chrámu do úspěšného konce.
15 Vnitřní stěny nechal od podlahy až po strop obložit cedrovým dřevem a na podlahu dal položit cypřišové desky.
16 V zadní části svatyně pak nechal od podlahy až po strop oddělit cedrovými deskami prostor o délce deseti metrů a vytvořil tak uvnitř chrámu samostatnou velesvatyni.
17 Hlavní síň před touto zvláštní místností měřila na délku dvacet metrů.
18 Vnitřní prostor úplně celého chrámu pokrývalo obložení z cedrového dřeva ozdobené rytinami poupat a květů, takže nikde nebyl vidět ani kousek kamenné zdi.
19 Jako místo pro truhlu smlouvy s deskami Hospodinova Zákona byla určena velesvatyně, která se nacházela v nejvnitřnější části chrámu.
20-21 Velesvatyně měřila na délku, šířku i výšku deset metrů a všechny její vnitřní stěny byly pokryty ryzím zlatem. Šalomoun dal zlatem pokrýt také cedrový oltář i veškerý vnitřní prostor chrámu a před vchodem do velesvatyně navíc nechal pověsit oponu ze zlatých řetězů.
22 Velesvatyni i všechny stěny uvnitř chrámu včetně oltáře, kterým byla svatyně vybavena, pokrývalo ryzí zlato.
23 Pro velesvatyni nechal z olivového dřeva vyřezat dvojici cherubů o výšce pěti metrů.
24 Každé křídlo měřilo dva a půl metru a velikost jejich rozpětí dosahovala pěti metrů.
25-26 Oba cherubové měli stejnou výšku a shodovali se rovněž v délce křídel i velikosti jejich rozpětí.
27 Cheruby s rozepjatými křídly dal Šalomoun umístit do velesvatyně vedle sebe tak, aby jedním křídlem dosahovali k protilehlým stěnám a druhým křídlem se navzájem dotýkali uprostřed místnosti.
28 Rovněž cherubové byli potaženi ryzím zlatem.
29 Všechny stěny chrámu stejně jako prostor velesvatyně byly ozdobeny plastikami cherubů, palem a rozkvetlých květů.
30 Na výzdobu podlahy ve svatyni a velesvatyni bylo použito ryzí zlato.
31 Vchod do velesvatyně uzavíraly dveře vyrobené z olivového dřeva a zasazené do zárubně z pětihranných trámů.
32 Obě křídla těchto dveří dal Šalomoun ozdobit řezbami cherubů, palem a rozvinutých květů a všechny vyřezané plastiky potáhnout tepaným lístkovým zlatem.
33-34 Podobně ke vchodu do hlavní lodi chrámu nechal Šalomoun zhotovit čtyřhrannou zárubeň, do které zavěsil dvě dvoudílná otočná dveřní křídla.
35 Také do těchto dveří dal vyřezat siluety cherubů, palem a rozkvetlých květů a pokryl je tenkými lístky zlata.
36 Nádvoří chrámu ohraničovala stěna utvořená ze tří řad opracovaných kamenných kvádrů, na jejímž vrcholu ležela vrstva otesaných cedrových kmenů.
37 Základy Hospodinova chrámu dal Šalomoun položit v měsíci zívu ve čtvrtém roce své vlády a
38 už v měsíci búlu v jedenáctém roce svého panování do všech podrobností splnil všechny plány a stavbu chrámu úspěšně dokončil. Budování chrámu tedy celkem trvalo plných sedm let.
© 2016 ERF Medien