Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Král Šalomoun vládl celému území od řeky Eufratu až po území Pelištejců a k hranicím Egypta. Po celý Šalomounův život mu obyvatelé ze všech těchto oblastí sloužili jako poddaní a odváděli poplatky.

Denní spotřeba Šalomounova dvora

2 Za jediný den se u Šalomounova dvora spotřebovalo přibližně šest tisíc šest set litrů bílé mouky a třináct tisíc dvě stě litrů mouky obyčejné.
3 Rovněž bylo poraženo deset kusů ustájeného hovězího dobytka, dvacet kusů dobytka z pastvin, sto ovcí a koz, kromě jelenů, gazel, antilop a vykrmené drůbeže.
4 Šalomoun rovněž ovládal všechna království na západ od Tifsachu u Eufratu až ke Gáze a se všemi sousedy žil v klidu a míru.
5 V průběhu Šalomounova života žili obyvatelé Judska i Izraele od Danu až po Beer-šebu v bezpečí a všichni prožívali na svých dědičných územích období rozkvětu a blahobytu.
6 Šalomoun vlastnil čtyři tisíce koní pro svou válečnou vozbu a dvanáct tisíc koní jezdeckých.
7 Oblastní správci jeden po druhém zajišťovali každý měsíc potraviny pro krále Šalomouna a všechny ostatní, kdo jídávali z královské tabule. Dohlíželi na to, aby v nic nechybělo.
8 Současně také zásobovali určená místa stanovenými dávkami ječmene a dalšího krmiva pro tažné i jezdecké koně.

Šalomounova moudrost

9 Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí, vysokou inteligencí a tak širokými znalostmi, že jejich velikost lze jen stěží změřit či obsáhnout.
10 Šalomoun svou moudrostí předčil všechny učence z východu i veškeré mudrce Egypta.
11 Byl moudřejší než kterýkoliv jiný člověk včetně Étana Ezrachejského a Machólových synů, Hemana, Kalkola a Dardy. Jeho věhlas se brzy rozšířil do všech okolních národů.
12 Byl autorem tří tisíc přísloví a složil jeden tisíc a pět písní.
13 Vyznal se také v rostlinné říši od libanónských cedrů až po popínavý yzop, který roste na zdech, a vynikal znalostmi všech druhů zvířat, ptáků, plazů i ryb.
14 Byl tak moudrý, že králové národů z celého světa, kteří se doslechli o jeho poznání, k němu dokonce posílali vzdělávat své vyslance.

Přípravy na stavbu chrámu

15 Zpráva o tom, že Šalomoun se stal nástupcem svého otce Davida se brzy donesla také k týrskému králi Chíramovi. Protože Chíram vždy udržoval s Davidem přátelské vztahy, vypravil své posly také k jeho synu Šalomounovi, aby mu blahopřál k získání trůnu.
16 Šalomoun k němu rovněž vyslal poselstvo s následujícím vzkazem:
17  "Jistě víš, že můj otec David vedl války s mnoha okolními národy, a proto nemohl Hospodinu, svému Bohu, vybudovat chrám. Nakonec však Hospodin všechny nepřátele mému otci podrobil.
18 Díky tomu dnes mohu žít se všemi sousedy v míru a nehrozí mi žádný válečný konflikt ani jiná pohroma.
19 Proto v souladu s tím, co řekl Hospodin mému otci Davidovi, mám v plánu vystavět mu jako svému Bohu chrám. Hospodin totiž kdysi mému otci slíbil: ,Chrám pro mě postaví tvůj syn, kterého já sám namísto tebe dosadím na trůn.'
20 Proto vydej tvým lidem rozkaz, aby pro mě začali kácet libanónské cedry. Pošlu ti na pomoc své vlastní pracovníky a tvým lidem budu vyplácet mzdu, jakou sám určíš. Sám jistě víš, že mezi Izraelci není nikdo, kdo by dokázal tak dobře porážet stromy jako Sidóňané."
21 Jakmile Chíram obdržel Šalomounův vzkaz, velmi se zaradoval a chválil Hospodina, že dal Davidovi tak moudrého syna, aby vládl velkému izraelskému národu.
22 Obratem mu také poslal příznivou odpověď: "Se zájmem jsem vyslechl žádost, kterou jsi mi poslal, a jsem připraven ti poskytnout tolik cedrového i cypřišového dřeva, kolik jen budeš potřebovat.
23 Moji dělníci dopraví poražené kmeny z Libanónu k moři, svážou je do vorů a doplaví na místo, které ty sám určíš. Tam vory opět rozeberou a tvoji lidé si jednotlivé kmeny mohou odvézt. Rovněž ty, prosím, vyhov mojí žádosti a zajisti dostatek potravy pro můj královský dvůr."
24 Podle této dohody tedy Chíram zásoboval Šalomouna veškerým cedrovým a cypřišovým dřevem, o které požádal,
25 a Šalomoun každoročně dodával na Chíramův dvůr čtyřicet čtyři tisíce hektolitrů pšenice a čtyřicet čtyři hektolitrů prvotřídního oleje získaného drcením.
26 Hospodin podle svého slibu obdařil Šalomouna moudrostí a mezi Šalomounem a Chíramem panovaly přátelské vztahy, které oba vládcové stvrdili vzájemnou smlouvou.
27 Šalomoun rovněž povolal z celého Izraele třicet tisíc dělníků,
28 které každý měsíc posílal střídavě vždy po deseti tisících do Libanónu. Izraelci tak strávili jeden měsíc prací v Libanónu a dva měsíce byli doma. Na všechno, co souviselo s dělníky a prací, dohlížel podle Šalomounova rozkazu Adóníram.
29 Pro Šalomouna rovněž pracovalo sedmdesát tisíc nosičů a osmdesát tisíc kameníků v horách.
30 Práci těchto dělníků navíc plánovalo a kontrolovalo tři tisíce tři sta předáků.
31 Na královo nařízení oddělovali kameníci v lomu velké bloky kvalitního kamene, které po úpravě sloužily jako základ chrámu.
32 Jiní Šalomounovi a Chíramovi řemeslníci spolu s Gebalci otesávali a připravovali dřevo a kameny pro výstavbu chrámové budovy.
© 2016 ERF Medien