Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Judský král Abijám

1 Abijám nastoupil na judský trůn v osmnáctém roce vlády izraelského krále, Nebatova syna Jarobeáma.
2 Vládl v Jeruzalémě celkem tři roky. Jeho matka, Abíšalómova dcera, se jmenovala Maaka.
3 Abijám se dopouštěl stejných špatností, jaké před ním prováděl jeho vlastní otec. Ani on se tedy plně a z upřímnosti neodevzdal svému Bohu a Hospodinu jako kdysi jeho předchůdce David.
4 Avšak právě kvůli Davidovi Hospodin dovolil, aby po Abijámovi nastoupil na trůn opět jeho syn, za jehož vlády se poměry v Jeruzalémě mnohem zlepšily.
5 David totiž po celý svůj život, kromě záležitosti s Chetejcem Urijášem, jednal spravedlivě, držel se Hospodinovy vůle a respektoval jeho přikázání.
6 Válka, kterou spolu vedli judský král Rechabeám a izraelský král Jarobeám, pokračovala i po celou dobu vlády krále Abijáma.
7 Ostatní události a činy z období Abijámovy vlády zaznamenává kronika judských králů.
8 Král Abijám válčil s Jarobeámem až do své smrti, a když zemřel, pochovali ho v Městě Davidově. Na trůn po něm nastoupil jeho syn Ása.

Judský král Ása

9-10 Ása nastoupil na judský trůn ve dvacátém roce vlády izraelského krále Jarobeáma a panoval v Jeruzalémě celkem čtyřicet jedna let. Postavení královny matky zastávala Abíšalómova dcera Maaka.
11 Ása konečně jednal po vzoru svého předka Davida, a Hospodin byl proto s jeho počínáním spokojen.
12 Ása vyhnal ze země všechny, kdo se oddávali rituální prostituci a dal zničit veškeré napodobeniny falešných bohů, které zhotovili jeho předkové.
13 Neušetřil dokonce ani královnu Maaku, kterou zbavil jejího královského postavení za to, že nechala postavit odporný posvátný sloup pro bohyni Ašéru. Ása dal tento sloup porazit a spálit v Kidrónském údolí.
14 Ačkoliv Ása neodstranil všechna posvátná místa na vrcholcích kopců, zůstal po celý svůj život plně oddaný Hospodinu.
15 Přinesl do jeho chrámu stříbro, zlato a veškeré předměty, které on sám i jeho předkové Hospodinu zasvětili.
16 Po celou dobu své vlády vedl Ása válku se svým severním sousedem, izraelským králem Baešou.
17 Baeša při jednom ze svých útoků proti Judsku obsadil Rámu a začal z ní budovat pevnost, aby judskému králi Ásovi odřízl spojení a znemožnil jakýkoliv pohyb.
18 Ása proto shromáždil veškeré stříbro a zlato, které zůstalo v pokladnicích Hospodinova chrámu a jeho královského paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je k aramejskému králi Ben-hadadovi s tímto vzkazem. (Ben-hadadovým otcem byl Chezjónův syn Tabrimón.)
19 "Smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli naši otcové, se vztahuje i na nás, jejich následníky. Posílám ti proto darem stříbro a zlato a chci tě požádat, abys na oplátku zrušil svou smlouvu s izraelským králem Baešou. Pak mě jistě přestane obléhat a odtáhne."
20 Ben-hadad s návrhem krále Ásy souhlasil a poručil velitelům svých vojsk, aby zaútočili na izraelská města. Ti ho uposlechli a dobyli Ijón, Dan, Ábel-bét-maaku, celý Kinerót a také všechna území Neftalího rodu.
21 Jakmile se tato zpráva donesla izraelskému králi Baešovi, ukončil přestavbu Rámy a stáhl se do Tirsy.
22 Nato král Ása pověřil všechny obyvatele Judska bez výjimky, aby odnosili z Rámy kameny a dřevo, které Baeša používal na stavbu. Z tohoto materiálu potom nechal opevnit Gebu na území Benjamínovců a vybudoval rovněž Mispu.
23 O dalších událostech z doby Ásovy vlády, jeho úspěších a městech, která vystavěl, se píše v kronice judských králů. Ke konci života onemocněl na nohy,
24 a když potom zemřel, pohřbili ho do hrobu k jeho předkům v Městě Davidově. Jeho nástupcem na judském trůnu se stal jeho syn Jóšafat.

Izraelský král Nádab

25 V druhém roce panování judského krále Ásy nastoupil na izraelský trůn Jarobeámův syn Nádab a stál v čele Izraele celkem dva roky.
26 Jednal však stejně jako jeho otec v rozporu s Hospodinovou vůlí a navíc svedl ke špatnostem i všechny ostatní Izraelce.
27-28 Mezi Izraelci však žil Achijášův syn Baeša z Isacharova rodu, který proti Nádabovi zosnoval spiknutí s cílem uchvátit královskou korunu. Když pak ve třetím roce vlády judského krále Ásy obléhal Nádab s Izraelci město Gibetón na území Pelištejců, Baeša ho napadl, zabil a prohlásil se namísto něj králem.
29 Sotva dosedl na trůn, nechal až do posledního vyhladit všechny příslušníky Jarobeámova rodu. Naplnil tak slova, která Hospodin předpověděl prostřednictvím svého služebníka, proroka Achijáše ze Šíla.
30 Tragický konec Jarobeámova rodu byl důsledkem nepravostí, kterých se on sám jako král dopouštěl a ke kterým svedl také všechny ostatní Izraelce. Jednal v rozporu s vůlí Hospodina, Boha Izraele a vzbudil tak jeho hněv.
31 Ostatní události z doby krále Nádaba a zprávy o jeho panování zachycuje kronika izraelských králů.
32 Po celou dobu své vlády však izraelský král Baeša bojoval proti judskému králi Ásovi.

Izraelský král Baeša

33 Achijášův syn Baeša, který nastoupil na izraelský trůn v Tirse ve třetím roce vlády judského krále Ásy, vládl Izraelcům celkem dvacet čtyři let.
34 Jeho počínání však bylo Hospodinovi trnem v oku, neboť se dopouštěl stejných nepravostí jako jeho předchůdce Jarobeám, který svedl ke špatnostem všechny izraelské obyvatele.
© 2016 ERF Medien