Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Žalm Davidův.) Zpívejte Hospodinu píseň novou, podivuhodné věci učinil. Svou mocí a pokynem svaté ruky zvítězil.
2 Hospodin oznámil svou pomoc a před očima nevěřících zjevil svou spravedlnost.
3 Dodržel svůj slib daný domu izraelskému. Všechny končiny země viděly spásu, kterou mu Bůh poskytl.
4 Jásej Hospodinu, celá země! Prokřikujte, hlasitě mu zpívejte chvalozpěvy.
5 Zpívejte chvály Hospodinu, při loutně zvučně prozpěvujte.
6 Nechť zaznějí slavnostní fanfáry trumpet a pozounů před Hospodinem, naším Králem!
7 Zvuč moře i se vším, co v tobě přebývá, jásej země i všichni, kdo na ní bydlíte.
8 Řeky tleskejte rukama, hory radostně zněte vstříc Hospodinu, který přichází, aby soudil zemi.
9 Spravedlivě bude soudit svět a každý národ podle stejného práva.
© 2016 ERF Medien