Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Hospodin kraluje! Vesel se země a radost ať má i sebemenší ostrov!
2 Bůh je skrytý, oblak i tma ho zastírají, spravedlnost a právo jsou podnoží jeho trůnu.
3 Oheň soudu ho předchází a pohltí všechny jeho nepřátele.
4 Svět osvěcují světla jeho blesků. Když to země uvidí, zděsí se.
5 Před Boží tváří, Pánem vší země i hory se taví jak vosk.
6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost , všechny národy budou svědky jeho slávy.
7 Budou zahanbeni všichni, kdo slouží modlám a klaní se soškám vyrobených bůžků. Vy, kdo si říkáte bohové, skloňte se před Hospodinem.
8 O tvých soudech, Bože, uslyšel Sijón a zaradoval se a dcery judské jásaly.
9 Vždyť ty, Bože, jsi nejvyšší nad celou zemí. Jsi vznešený a všechna božstva převyšuješ
10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti všechno zlé. On chrání duše svých věrných a z rukou zlosynů je vysvobozuje.
11 Světlo je zaseto pro spravedlivé a radost pro upřímná srdce.
12 Radujte se spravedliví z Hospodina, připomínejte si, co učinil, a vzdávejte čest jeho svatému jménu!
© 2016 ERF Medien