Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Davidova modlitba) Pane můj, naslouchej a odpovídej, jsem na dně, nezbývá mně vůbec nic.
2 Patřím ti, ochraň mě, zachraň, můj Bože, služebníka, který vždy v tebe doufá.
3 Smiluj se nade mnou, můj Panovníku, od rána do noci já tebe vzývám.
4 Radost mi navrať a potěš mou duši, povzbuzení své jen u tebe hledám.
5 Vždyť dobrý jsi, Pane, ty odpouštíš stále, k těm, kdo se modlí, jsi milosrdný.
6 Vyslýchej, Pane můj, když k tobě volám, modlitby upřímné neodmítej!
7 Přišel den trápení, tak k tobě volám, vím, že mi určitě odpověď dáš.
8 Není bůh na nebi žádný krom tebe, činům tvým nikdo se nevyrovná.
9 Národy, dílo tvé, tobě se klaní, slaví tvé jméno, všech Panovníku,
10 že jsi tak veliký a konáš divy, Hospodin jediný, všemocný Bůh.
11 Cestu mi ukazuj, pravdu svou zjevuj, s uctivým srdcem tě následuji,
12 všecko, co ve mně je, chválu ti vzdává, jméno tvé stále chci vyvyšovat.
13 Láska tvá ke mně vždy zůstává se mnou, duši mou od smrti zachoval jsi.
14 Ukrutných nepřátel mám stále mnoho, jdou po mně, s tebou však nepočítají.
15 Ty, Pane, velikou máš trpělivost, shovíváš, odpouštíš, miluješ věrně.
16 Pohlédni na mne a znovu se smiluj, obnov mou sílu a vítězství popřej. Sloužím ti tak, jako dříve má matka,
17 ukaž i na mně, že přeješ mi dobré, zahanbi ty, kdo mne nenávidí, Bože, má pomoci, mé potěšení!
© 2016 ERF Medien