Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Píseň Davidova pro sólového zpěváka za doprovodu strunného nástroje).
2 Vysvoboď mne, Bože! Vody dosáhly až k mé duši.
3 Uvázl jsem v bezedném bahně, strhává mne proud hluboké řeky.
4 Neustálým voláním jsem vysílený, ztratil jsem hlas. Mé oči pohasly, jak tě neustále vyhlížím, Bože můj.
5 Více než vlasů na mé hlavě je těch, kdo mne nenávidí bez příčiny. Proti mně stojí mocní a chtějí mne osoudit. Vymáhají na mně to, co jsem nevzal.
6 Bože, ty znáš moji nemoudrost a žádné z mých provinění není před tebou skryto.
7 Prosím, Pane Bože, abych neublížil těm, kdo na tebe očekávají. Nechť kvůli mně nejsou zahanbeni ti, kdo tě, Pane Bože, hledají.
8 Pro tebe, Bože, snáším pomluvy a stín hanby padl na mou tvář.
9 Svým nejbližším jsem se stal cizincem,
10 protože horlivost ve službě tobě mne strávila a tupení, kterým tupí tebe, padlo i na mne.
11 Když jsem kořil, postil a plakal, jen mi to v jejich očích přitížilo.
12 Když jsem se hluboce kál, stal jsem se jen předmětem tlachání.
13 Veřejně mě pomlouvali, pijani si mě brali do úst.
14 Bože, k tobě se bez ustání modlím, vím , že jsi mi nakloněn. Pro své milosrdenství, pro svoji pravdu mě zachraň.
15 Vysvoboď mne z toho bahna dříve, než utonu. Jako z hluboké vody, mě zachraň z ruky těch, kteří mě nenávidí.
16 Ať mě nestrhne dravý proud a nepohltí hlubina, ať mě divoký vír neumlčí navždy.
17 Vyslyš mě, Pane, jsi plný dobroty, pro své milosrdenství, smiluj se nade mnou.
18 Neodvracej svou tvář od svého služebníka, jsem sklíčený, vyslyš mne rychle!
19 Přijď a zastaň se mne. Vyprosti mou duši z rukou nepřátel, spas mne!
20 Ty znáš mé pohanění, moji potupu a pokoření. Ty dobře znáš každého mého protivníka, i to, co kdo o mně řekl.
21 Srdce se mi bolestí láme, uvízl jsem v žalu. Doufal jsem, že mě někdo polituje, ale nikdo se nenašel, kdo by mě potěšil.
22 Místo pokrmu mě sytili žlučí, když jsem žíznil, napájeli mě octem.
23 Ať se jim jejich zábava obrátí v smutek a a hostina s příznivci změní v past.
24 Ať jsou raněni slepotou, ať ztratí sílu.
25 Vylej na ně svůj hněv ať tvůj planoucí hněv pocítí.
26 Ať jejich pevnost zpustne a všichni je opustí.
27 Neboť pronásledují toho, koho už jsi potrestal a baví se na účet zraněného.
28 Sečti jejich nepravosti, ať neuniknou tvé spravedlnosti.
29 Ať jsou jejich jména vymazána z knihy živých a nejsou v seznamu spravedlivých.
30 Jsem ztrápený a zoufalý, ale věřím, že tvoje spása mne vyzvedne na bezpečné místo.
31 Písní budu chválit tvé jméno a velebit je s upřímnou vděčností.
32 To bude Bohu příjemnější, než oběti zvířat.
33 Když to spatří utlačený, potěší ho to a pookřeje ten, kdo hledá Boha.
34 Neboť Bůh vyslýchá zubožené a neodvrací se od vězněných.
35 Chvalte ho nebesa a země, moře i vše, co v nich žije, neboť Bůh vysvobodí Sijón a vystaví judská města. Jeho lid tu bude přebývat a nebude vyhnán.
36 Jeho potomci zemi zdědí a ti, kdo Boha milují, tu budou žít navždy.
© 2016 ERF Medien